Till innehåll på sidan

Olycksrapportering brandfarliga och explosiva varor

Enligt 12 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE) ska tillbud eller händelser som inneburit risk för olyckor rapporteras till tillsynsmyndigheten. Tillståndshavaren ska snarast underrätta tillsynsmyndigheten efter händelsen.

Rapporteringsskyldigheten gäller bara tillståndspliktiga verksamheter. Vissa verksamheter har rapporteringsskyldighet till MSB, medan andra ska rapportera till kommunen. Vi ser gärna att dessa verksamheter även rapporterar direkt till MSB.

Rapporteringsskyldigheten till MSB ska göras av följande verksamheter

  • tillverkning, bearbetning, behandling, förstöring, underhåll och återvinning av explosiva varor,
  • annan hantering eller import av explosiva varor i anslutning till ovanstående,
  • gränsöverskridande överföring av explosiva varor,
  • import och export av explosiva varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket har rapporteringsskyldighet till MSB avseende tillverkning och förvaring på fasta platser av explosiva varor, viss översyn av ammunition samt hantering av brandfarliga varor.

Dessutom har ledningsägaren till naturgassystem med drifttryck över 4 bar rapporteringsskyldighet till MSB (12 kap. 2009:7).

Erfarenheter från olyckor

Frivillig rapportering

MSB ser gärna att även olyckor och tillbud som berör brandfarliga och explosiva varor men som inte omfattas av rapporteringsskyldighet till myndigheten rapporteras direkt till oss. Kännedom om sådana händelser ger oss större möjlighet att förmedla kunskap för att förebygga liknande händelser inom andra verksamheter.

Senast granskad: 14 september 2023

Till toppen av sidan