Till innehåll på sidan

Om Rakel

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning.

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

MSB:s roll

Staten äger Rakelsystemets infrastruktur. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. I uppgiften ingår att leverera ett landstäckande radionät för fordonstäckning utomhus. MSB godkänner licensansökningar för aktörer som vill ansluta till Rakel.

På MSB:s uppdrag sköter Rakels driftleverantör drift, underhåll och kundsupport. MSB driver, utvecklar och stödjer användningen av Rakel tillsammans med användarna. MSB godkänner även utrustning och applikationer för användning i Rakel, men ansvarar inte för funktionaliteten i utrustningen. Utrustning säljs av olika leverantörer på marknaden.

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

Rakels styrkor

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Rakelsystemet har extremt hög tillgänglighet. Vid längre strömavbrott exempelvis, fortsätter systemet att drivas med hjälp av en väl planerad reservkraft.

Rakel används inte bara som huvudsamband i sekund- och minutoperativ verksamhet, det används även som ett robust och pålitligt reservsystem vid händelser då mobiltelefoni, fast telefoni eller datatjänster har slutat fungera.

Rakels styrkor

Rakels användare

I dag är fler än 600 organisationer över hela Sverige anslutna till Rakel. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Vilka kan ansluta till Rakel?

Så används Rakel – inspirerande exempel

Grundläggande om Rakelnätet

Rakel är ett digitalt radionät som använder sig av TETRA (Terrestrial Trunked Radio), en standard för mobila radiosystem. Infrastrukturen är konstruerad för att vara säker och robust. Detta uppnås med kryptering för att undvika avlyssning och obehöriga användare, god redundans och en infrastruktur planerad för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott.

För att ansluta till Rakel och nyttja infrastruktur och tjänster krävs en radioterminal för TETRA som kan hantera TEA-2-kryptering och som är godkänd av MSB, samt ett registrerat abonnemang för radioterminalen. En fast förbindelse, en så kallad KC-anslutning, kan också användas.

Kommunikationen i Rakelnätet fungerar i stort sett som i ett vanligt mobiltelefonnät – all trafik går via ett nätverk av fasta basstationer med radiomaster. Men en stor skillnad mot ett mobiltelefonnät är att Rakel utöver kommunikation mellan två användare också ger möjlighet till en effektiv gruppkommunikation. Att flera användare samtidigt kan tala med och lyssna på varandra effektiviserar kommunikationen och möjligheten att sprida information till de parter man vill nå.

Främst används Rakel för talkommunikation, men det finns även andra funktioner och tjänster. Rakel kan bland annat användas för att visa användares geografiska positioner, skicka nödlarm, göra statussändningar, hantera telematikdata, styra portar och skicka text.

Säkerhetsregler

Organisationer som är anslutna till Rakel är skyldiga att följa MSB:s säkerhetsregler. De handlar till exempel om att utdelade identiteter, lösenord och annan känslig information ska hanteras av användarna på ett betryggande sätt. Säkerhetsreglerna omfattar även exempelvis att det inom organisationen ska finnas särskilt fastställda roller och ansvarsområden för säkerheten i Rakel, regler för intern och extern kommunikation, hantering och förvaring av Rakelterminaler, lås och larmning av lokaler, tillförlitlig strömförsörjning och intern utbildning i säkerhetsreglerna.

MSB:s säkerhetsregler finns i dokumenten Allmänna villkor för Rakelsystemet och i de särskilda villkoren för respektive tjänst.

Villkor för Rakelsystemet

Historik

Innan Rakelsystemet byggdes fanns det fler än 200 olika analoga kommunikationssystem hos Sveriges skydds-och säkerhetsmyndigheter och behovet av ett gemensamt modernt system för att underlätta samverkan, såväl i det dagliga arbetet som vid större händelser, var därför stort. År 2003 beslutade riksdagen om uppbyggnad och införande av Rakel. Beslutet föreskrev täckning för fordonsradioterminaler för 95 procent av Sveriges yta, med undantag av fjällen, och utomhustäckning för handburna radioterminaler i orter som har fler än 2 500 invånare.

Rakelsystemet byggdes i etapper mellan år 2005 och 2010. Första etappen; Skåne, Blekinge och Kalmar län, driftsattes i april 2006. Efter att hela Rakelsystemet var driftsatt har arbetet med att ytterligare förbättra täckningen fortsatt. I dag täcker Rakelnätet 99,84 procent av Sveriges befolkning.

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)

Parallellt med att MSB investerar i och utvecklar nuvarande Rakel arbetar myndigheten även med två regeringsuppdrag om Rakels framtid. Uppdragen är inriktade på nästa generations Rakel (Rakel G2), ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom är tänkt att ersätta Rakel med utökade funktioner.

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)

Senast granskad: 19 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan