Till innehåll på sidan

Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Tio nationella riskområden har identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvensen av att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar. Riskområdena har tagit fram i ett regeringsuppdrag tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI).

Sammantaget bedömer SGI och MSB att förutsättningarna är goda att i tid mildra de negativa konsekvenserna av ras, skred, erosion och översvämning, förutsatt att förebyggande åtgärder genomförs.

För att öka möjligheten att genomföra åtgärder föreslår MSB och SGI att olika typer av finansieringslösningar och juridiska styrmedel behöver utvecklas. Det finns också behov av att genomföra kompetenshöjande insatser som förbättrar möjligheten att bedöma klimatrelaterade risker.

Rapport: Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning (pdf)I uppdraget har en bedömning av risken för ras, skred, erosion och översvämning även gjorts per kommun, vilket visualiseras i en karttjänst.

Storymap: Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Kostnader för naturskador

Svensk Försäkring har i samarbete med MSB och SGI tagit fram kompletterande statistik om försäkringskostnader vid inträffade naturolyckor efter arbetet med regeringsuppdraget.

I rapporten Naturskador i Sverige 2021 redovisas antal försäkringsskador per län och kommun, vilka olika typer av naturskador som har drabbat kommunerna, vilken egendom som skadats samt de kostnader som skadorna orsakat.

I Svensk Försäkrings statistikdatabas finns möjlighet att ladda ned data för varje år under den nu insamlade perioden.

Rapport: Naturskador i Sverige 2021 på svenskforsakring.se Länkar till statistikdatabasen finns i SGI:s pressmeddelande

Uppdraget förväntas bidra till

  • bättre kunskap inom vilka områden i Sverige där klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning är störst.
  • bättre förståelse för samhällsekonomiska konsekvenser för att minska riskerna för ras, skred, erosion och översvämning.
  • vägledning till att genomföra nödvändiga förebyggande åtgärder för att minimera riskerna.

Om regeringsuppdraget

I juni 2019 gav regeringen SGI och MSB i uppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade. Uppdraget omfattade också att beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna av de klimatrelaterade riskerna samt att rangordna riskområdena.

I den nationella strategin för klimatanpassning och i det uppdrag som gavs till SGI och MSB belyser regeringen att risker förknippade med ras, skred, erosion och översvämning kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

Regeringen bedömde därför att det fanns ett behov av att identifiera särskilda riskområden i Sverige avseende ras, skred, erosion och översvämning samt rangordna dem utifrån sannolikhet, potentiella konsekvenser och särskild problematik.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGU och SMHI.

Senast granskad: 25 september 2023

Till toppen av sidan