Till innehåll på sidan

Identifiera särskilda riskområden

I ett regeringsuppdrag tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) har tio nationella riskområden identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvensen av att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar.

Sammantaget bedömer SGI och MSB att förutsättningarna är goda att i tid mildra de negativa konsekvenserna av ras, skred, erosion och översvämning, förutsatt att förebyggande åtgärder genomförs.

För att öka möjligheten att genomföra åtgärder föreslår MSB och SGI att olika typer av finansieringslösningar och juridiska styrmedel behöver utvecklas. Det finns också behov av att genomföra kompetenshöjande insatser som förbättrar möjligheten att bedöma klimatrelaterade risker.

Rapport: Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning (pdf)I uppdraget har en bedömning av risken för ras, skred, erosion och översvämning även gjorts per kommun, vilket visualiseras i en karttjänst.

Storymap: Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Uppdraget förväntas bidra till

  • bättre kunskap inom vilka områden i Sverige där klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning är störst.
  • bättre förståelse för samhällsekonomiska konsekvenser för att minska riskerna för ras, skred, erosion och översvämning.
  • vägledning till att genomföra nödvändiga förebyggande åtgärder för att minimera riskerna.

Om regeringsuppdraget

I juni 2019 gav regeringen SGI och MSB i uppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade. Uppdraget omfattade också att beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna av de klimatrelaterade riskerna samt att rangordna riskområdena.

I den nationella strategin för klimatanpassning och i det uppdrag som gavs till SGI och MSB belyser regeringen att risker förknippade med ras, skred, erosion och översvämning kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

Regeringen bedömde därför att det fanns ett behov av att identifiera särskilda riskområden i Sverige avseende ras, skred, erosion och översvämning samt rangordna dem utifrån sannolikhet, potentiella konsekvenser och särskild problematik.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGU och SMHI.

Senast granskad: 7 juni 2021

Till toppen av sidan