Till innehåll på sidan

MSBFS 2018:6 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg.

RID-S är i dagligt tal benämningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg.

Bokstaven ”S” efter RID betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID), bihang C till COTIF (Fördraget om internationell järnvägstrafik), kompletterad med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

RID ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till COTIF samt mellan och inom EU-medlemsstaterna.

Innehåll

RID-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna 1 och S.
Bestämmelserna i bilaga 1 är identiska med motsvarande bestämmelser i RID. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter.

Bilaga S innehåller däremot bestämmelser som endast är tillämpliga vid nationella transporter.

Inledande föreskrifter

I de inledande föreskrifterna beskrivs uppbyggnaden av RID-S, vissa begrepp definieras och bestämmelser om teknisk kontroll anges.

Bilaga 1

Bilaga 1 delas in i sju olika delar, vilka behandlar alla moment i en transport.

Allt från förberedande arbete som exv. klassificering och krav på förpackning, till själva utförandet som exempelvis märkning av järnvägsvagnar.

Till innehåll motsvaras delarna i princip av delarna 1-7 i bilaga A till ADR-S.

Delarna innehåller emellertid vissa bestämmelser som är specifika för järnvägstransport, exempelvis ämnen och föremål tillåtna för transport och konstruktion av cisternvagnar.

Följande delar finns i bilaga 1 till RID-S

 • Del 1 Allmänna bestämmelser
 • Del 2 Klassificering
 • Del 3 Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade mängder
 • Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar
 • Del 5 Bestämmelser för avsändning
 • Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
 • Del 7  Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering

Bilaga S

Bilaga S innehåller bestämmelser som endast är tillämpliga för nationella transporter. Vid nationella transporter gäller således bilaga 1 tillsammans med bilaga S.

Bokstaven ”S” betecknar att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.

I bilaga S finns exempelvis bestämmelser om

 • märkning av expressgodsvagnar,
 • språk i transporthandlingar,
 • uppehållsplats för resande,
 • övervakning av vagn,
 • användning av multilaterala avtal, och
 • lastsäkring.

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan