Till innehåll på sidan

Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

MSB ska enligt förordning om statliga myndigheters beredskap (SFS 2022:524, 24-25 §§) inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen:

 • Leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.
 • Driva på arbetet inom beredskapssektorn, stödja beredskapsmyndigheterna samt
 • Verka för att uppgifter och roller inom beredskapssektorn tydliggörs, därutöver
 • Verka för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med de åtgärder som andra beredskapsmyndigheter, inklusive länsstyrelser och civilområdesansvariga länsstyrelser, samt Försvarsmakten vidtar.
 • Verka för att samverkan med näringslivet sker i den utsträckning det behövs.
 • Lämna samlad information som omfattar läget i beredskapssektorn vid en fredstida krissituation eller höjd beredskap till regeringen, MSB, Försvarsmakten och civilområdesansvarig länsstyrelse samt vid behov lämna underlag till regeringen avseende prioritering och fördelning av resurser inom beredskapssektorn.

I samverkan med andra de andra aktörerna i sektorn identifierar och genomför MSB åtgärder som ska stärka sektorns förmåga att möta samhällets behov av räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. De myndigheter som ingår i beredskapssektorn är Kustbevakningen, Länsstyrelserna, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, SMHI och adjungerande är SOS Alarm AB.

 • Beredskapssektorns uppgifter
  Samhällsviktig verksamhet Ansvariga organisationer
  Statlig räddningstjänst Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Länsstyrelserna
  Kommunal räddningstjänst

  Kommuners organisation för räddningstjänst

  Alarmeringstjänst SOS Alarm AB
  Fysiskt skydd Kommunerna och länsstyrelserna med stöd av myndigheterna
  Information om väder, vatten och klimat SMHI
  Strålskyddsberedskap på central myndighetsnivå Strålskyddsmyndigheten

Räddningstjänst under höjd beredskap

Räddningstjänsten är en central aktör vid olyckor, allvarliga händelser, kriser och höjd beredskap. Räddningstjänst under höjd beredskap avser skadeavhjälpande åtgärder som exempelvis brandsläckning, räddning samt indikering och sanering.

Det är kommunen som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst inom kommunen. Arbetet med skydd mot olyckor har grundläggande betydelse för människors säkerhet och trygghet.

Vid höjd beredskap tillkommer nya uppgifter för räddningstjänsten där ansvar saknas i fredstid. Enligt kapitel 8 i LSO ska räddningstjänsten bland annat röja farliga områden, genomföra indikering och sanering för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.

Läs mer om räddningsstjänst under höjd beredskap

Befolkningsskydd

Befolkningsskyddet omfattar ett antal åtgärder som syftar till att säkerställa befolkningens överlevnad under höjd beredskap och berör hela kommunens organisation.

Kärnan i befolkningsskyddet handlar om att säkerställa fysiskt skydd för befolkningen med till exempel åtgärder som varning och skyddsrumsverksamhet samt utrymning och inkvartering.

En viktig beståndsdel i kommunalt befolkningsskydd är därutöver trygghetspunkter, där invånare och de som vistas i kommunen kan få stöd i form av till exempel information, värme och dricksvatten under höjd beredskap, men också under fredstida kriser som drabbar det lokala samhället.

Läs mer om befolkningsskydd

Kontakta oss

Har du frågor om MSB:s sektorsansvar är du välkommen att kontakta oss på rtj.skyddavcivbef@msb.se.

Senast granskad: 30 september 2022

Till toppen av sidan