Till innehåll på sidan

ADR-utbildning

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning.

 • Distansutbildning

  Vad gäller genomförande av ADR-utbildning på distans har MSB tidigare informerat om att det inte finns möjlighet att genomföra de praktiska momenten på distans, eller att göra avsteg från kravet på att de praktiska momenten ska ske i anslutning till den teoretiska delen av utbildningen. MSB ser dock, mot bakgrund av de behov som uppkommit i och med rådande pandemiläge, inget hinder för att den teoretiska delen genomförs på distans om förutsättningar för detta finns.

  Transportbranschen är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att antalet förare med ADR-intyg bibehålls på en acceptabel nivå.

  Här följer de förutsättningar och krav som gäller för att kunna bedriva ADR-utbildning på distans.

  I det fall utbildningsanordnaren har för avsikt att bedriva distansundervisning ska den teoretiska delen av kursen i sin helhet bedrivas på distans, vilket innebär att ingen närundervisning ska tillåtas i kombination med distansundervisning. (Närundervisning i enlighet med ordinarie förfarande kan fortsätta om utbildningsanordnaren utifrån ett smittspridningsperspektiv bedömer det vara möjligt och säkert.)

  De praktiska delarna ska dock fortsatt genomföras i form av närundervisning och det ska ske i anslutning till de teoretiska delarna av kursen. En elev som väljer att inte delta på de praktiska momenten ska inte godkännas på kursen och får därmed inte avlägga examination.

  Den utbildningsanordnare som har för avsikt att bedriva distansundervisning behöver anmäla detta skriftligt till MSB. I anmälan ska det framgå hur undervisningen kommer anpassas till distansundervisning så att alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen, hur det kommer säkerställas att alla i kursen ingående elever har den tekniska utrustning och de förutsättningar som krävs för att delta i undervisningen, samt hur identitetskontrollen av eleverna kommer utföras. MSB ska beredas möjlighet att delta i undervisningen i det fall myndigheten avser genomföra ett tillsynsbesök. Anmälan ska innehålla information om hur MSB då ska gå tillväga för att koppla upp sig mot utbildningen.

  Anmälan skickas till adrintyg@msb.se.

  MSB förutsätter att varje utbildningsanordnare som genomför ADR-utbildning följer de rekommendationer och skärpta allmänna råd som gäller i den aktuella regionen, samt vidtar de åtgärder som krävs för att kunna genomföra de praktiska momenten på ett säkert sätt.

  Myndigheten vill också klargöra att det ska anses vara ett temporärt avsteg från ordinarie förfarande att bedriva ADR-utbildningens teoretiska delar på distans. Utgångspunkten är således att all ADR-utbildning ska återgå till att bedrivas i form av närutbildning så snart smittspridningsläget medger det. MSB kommer vid behov och eventuella förändrade förutsättningar uppdatera informationen.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Bestämmelser om utbildning finns både för transport av farligt gods på väg och järnväg, det vill säga i såväl föreskrifterna ADR-S som RID-S. Utbildningsformerna brukar benämnas förarutbildning respektive 1.3-utbildning.

MSB ansvarar för examination av ADR-förare och säkerhetsrådgivare samt godkännande av utbildningsanordnare. Verksamheten är avgiftsfinansierad. Det innebär att den måste bedrivas med full kostnadstäckning.

Examination för förare

Examination för ADR-förare sker i Trafikverkets system där kunskapsprov för alla körkortsbehörigheter genomförs.

Avgiften för ADR-prov är för närvarande 500 kronor per prov på vardagar och 575 kronor per prov på helg. Notera att provavgiften framöver kan komma att justeras såväl uppåt som nedåt, beroende på antalet genomförda examinationer.

Examination för ADR-förare

Förarutbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått en förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdande av ADR-intyg.

MSB ger inte förarutbildning i egen regi utan den ges av externa utbildningsanordnare. Dessa har fått MSB:s godkännande att bedriva förarutbildning enligt bestämmelserna i ADR-S.

FörarutbildningHitta utbildningsanordnare och ADR-lärare

1.3-utbildning

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, en så kallad 1.3-utbildning.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

1.3 utbildning

Undantag och lättnader

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg.

Däremot kan krav på annan utbildning finnas. Exempelvis måste kraven på en så kallad 1.3 utbildning uppfyllas om värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd tillämpas.

I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas.

Lättnader, undantag och multilaterala avtal

Anmäl brister i ADR-utbildning

Här kan du anmäla om du upplever brister i en ADR-utbildning.

Allmänna handlingar

I princip blir alla inkomna handlingar till myndigheten allmän handling. Om allmänheten begär att få ta del av innehållet i din anmälan samt dina kontaktuppgifter har de normalt rätt att göra det.

Vill du lämna dina personuppgifter?

Vill du vara anonym måste du göra anmälan via telefon eller brev. Detta då det inte går att garantera din anonymitet via formuläret.

Du kan skicka in anmälningar via brev till

ADR-utbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Du kan också ringa oss på 0771-240 240.

MSB behandlar personuppgifter om dig som anmälare. Behandlingen sker i syfte att, om behov finns, få kompletterande information i ärendet. MSB kommer att behandla personuppgifterna under tiden som krävs för att MSB ska kunna fullgöra sitt tillsynsuppdrag avseende ADR-utbildningar. Det är MSB som är personuppgiftsansvarig och den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter

Senast granskad: 14 mars 2023

Till toppen av sidan