Till innehåll på sidan

Skydd mot olyckor och farliga ämnen

Ett av MSB:s viktigaste uppdrag är att stödja samhället och den enskilde i arbetet med att förebygga och förhindra olyckor och kriser. Vår roll är att stödja aktörer på alla nivåer i samhället – den enskilda människan, kommuner, näringslivet och myndigheter – för att öka deras förmåga att arbeta förebyggande.

En del i MSB:s uppdrag är att ge stöd och råd, upprätta regler och rutiner samt hjälpa samhället att planera för trygghet och säkerhet. Bland annat för följande:

Barn och ungas säkerhet

MSB arbetar för att förebygga skador och olyckor bland barn och unga i hemmet, i skolan och på fritiden. Vi har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med barns och ungas säkerhet nationellt och samordna andra myndigheters och organisationers arbete. I arbetet ses barn som aktörer och rättighetsbärare i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd. Vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället. Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer, men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Naturolyckor och klimat

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser, främst jordskred, ras i jord och berg, skogsbrand, storm och översvämning samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

Produktsäkerhet

Produkter måste hanteras korrekt men också konstrueras och tillverkas på ett korrekt sätt för att skydda användarna och allmänheten, men även egendom och miljö. MSB är en del av Sveriges och EU:s system för att säkerställa att EU:s produktregler även finns i svenska regler och att bristfälliga produkter inte orsakar skada, utan att de korrigeras eller tas bort från marknaden.

Senast granskad: 21 oktober 2019

Till toppen av sidan