Till innehåll på sidan

Metod för kontinuitetshantering – fortsättningskurs

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att arbeta med att operativt leda och ge stöd i arbetet med kontinuitetshantering.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha genomfört kursen Metod för kontinuitetshantering – grundkurs eller ha motsvarande kunskaper.

Kostnad

Kursavgiften är 13 200 SEK exklusive moms och inkluderar luncher (dag två och dag tre) och fika.

Deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende.

Bakgrund

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Samhällsviktig verksamhet är en central aspekt i arbetet med att stärka grundberedskapen, den civila beredskapen och uppbyggnaden av totalförsvaret. Det är av vikt att den samhällsviktiga verksamheten kan fortsätta fungera även vid samhällsstörningar och ytterst krig, en motståndskraft som byggs upp i vardagen.

För att samhällsviktig verksamhet ska kunna fungera, även vid störningar, behöver organisationer arbeta med kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Det kan till exempel handla om att personal inte kommer till jobbet, lokaler inte går att använda, att leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller att vi drabbas av ett strömavbrott.

Kursen Metod för kontinuitetshantering – fortsättningskurs ger deltagaren möjlighet att vidareutveckla kunskap och kompetens i metoden för kontinuitetshantering i syfte att leda och ge stöd i det praktiska arbetet.

Kursen ingår i MSB:s utbildningsområde Samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering tillsammans med Kontinuitetshantering webbkurs på introduktionsnivå och Metod för kontinuitetshantering - grundkurs.

Till Kontinuitetshantering - webbkurs

Till Metod för kontinuitetshantering - grundkurs

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att vidareutveckla kunskap och kompetens i metoden för kontinuitetshantering i syfte att leda och ge stöd i arbetet för att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bland annat föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

Kursen genomförs på plats och omfattar två kursdagar som genomförs under tre dagar från kl. 13:00 första kursdagen och avslutas med lunch sista kursdagen. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagaren bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete innan kursstart.

Lärandemål för kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna:

 1. planera för att genomföra arbetet med kontinuitetshantering
 2. stödja andra i att tillämpa metoden för kontinuitetshantering
 3. använda relevanta verktyg som ett stöd i arbetet.

Kursplan Metod för kontinuitetshantering – fortsättningskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 27 augusti 2024
Ort: Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 18 december 2023

Till toppen av sidan