Till innehåll på sidan

Så går forskningen till

MSB har inga egna forskare, utan det är forskare vid lärosäten och institut som söker medel i konkurrens med varandra. Oftast sker detta genom så kallade tematiska utlysningar. Läs mer om MSB-finansierad forskning på denna sida.

Det föränderliga samhället med ständigt nya utmaningar, hot och risker kräver utvecklad förmåga och ny kunskap. Detta är bakgrunden till varför MSB inriktar och finansierar forskning inom området samhällsskydd och beredskap. Området täcker in allt ifrån ofta återkommande vardagsolyckor till större samhällskriser och till och med krig. 

Den forskning som MSB finansierar är i första hand behovsinriktad och resultaten ska vara möjliga att tillämpa utanför den akademiska världen. Det innebär att forskningen ska leda till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter. 

Forskningsbudgeten uppgår till 100-110 miljoner kr årligen och fördelas i nuläget på cirka 60 satsningar av olika omfattning och karaktär. Varje år startas ett tiotal nya projekt. I forskningssatsningarna ingår både nationella och internationella samarbeten. 

MSB utgår från en forskningsstrategi som kortfattat förklarar ambitionerna med forskningsfinansieringen. Till detta finns en forskningsinriktning som beskriver vilka områden MSB satsar på och vilka finansieringsformer som kan användas. 

MSB kategoriserar sina forskningssatsningar i fem olika forskningsområden:

 • Individens och allmänhetens säkerhet
 • Kontinuitet och resiliens i samhället
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Informations- och cybersäkerhet
 • Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen

MSB har ett vetenskapligt råd som  består av erfarna forskare inom området samhällsskydd och beredskap. Detta råd fungerar som stöd i forskningsstrategiska frågor men bidrar även starkt i beredningen av ansökningar. 

Allmänna frågor om forskning

 • Jag har en idé om ett forskningsprojekt som jag vill genomföra. Kan MSB finansiera det?

  MSB utlyser forskningsmedel i tematiska utlysningar i öppen konkurrens. Du kan alltså inte ansöka om forskningsmedel utanför våra ordinarie utlysningar.

  MSB:s forskningsutlysningar

 • Vilka har möjlighet att söka forskningsmedel hos MSB?

  Huvudsökande och projektledare måste vara disputerad och verksam vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut.

  I vissa utlysningar efterfrågar vi forskning som innebär samverkan med andra aktörer såsom näringsliv eller offentlig sektor. Reglerna för vem som kan vara huvudsökande är dock alltid samma, om inte annat anges i utlysningen.

 • Vilka formella krav finns för att göra en forskningsansökan hos MSB?
  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Huvudsökande ska vara aktiv vid svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
  • Projektansvarig forskare ska arbeta minst 15 % i projektet.
  • Medsökande i projektet som finansieras av MSB ska arbeta minst 10 % av en heltidstjänst i projektet under den tid de ingår i projektet.
 • Vilka har möjlighet att ansöka om bidrag för postdoktorala studier?

  För att kunna ansöka om postdoktoralt stöd måste din doktorsexamen ha utfärdats inom tre år före ansökan. Det är examensdatum, inte disputationsdatum, som räknas.

 • Vilka villkor gäller för rätten till resultat i de forskningsprojekt som MSB finansierar?

  Äganderätten till projektets resultat tillkommer utföraren. MSB har rätt att, för vid skapandet förutsägbara såväl som framtida ändamål, fritt använda projektets resultat, inom ramen för myndighetens hela verksamhet.

  MSB har rätt att bearbeta materialet, överlämna resultat för användning inom annan offentlig verksamhet samt sprida resultaten. Hänsyn ska dock tas till forskarens intresse av att helt eller delvis publicera resultaten som unikt material i vetenskaplig tidskrift eller att skydda en uppfinning genom patent.

  Vid publicering och i samband med presentationer ska MSB anges som finansiär. Utföraren är skyldig att informera kontaktpersonen vid MSB om kommande publiceringar.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan