Till innehåll på sidan

Transport av smittsamma prover och avfall

Här finns information om vad som gäller vid transport av prov och avfall som innehåller covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar. Det finns också information om avfall som uppkommit under utbrott av en djursjukdom och om reglerna kring transport av handsprit.

Transport av prov och avfall som innehåller covid-19 (coronavirus)

Hanteringen av prover och avfall skiljer sig åt. 

Prover

MSB och Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om vilka bestämmelser som gäller vid transport av prover och avfall som innehåller covid-19 (coronavirus), enligt föreskrifterna om farligt gods (ADR-S och RID-S).

Patientprover som misstänks innehålla coronavirus ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B och förpackas enligt förpackningsinstruktion P650.

För kulturer (det vill säga odlat material) gäller däremot klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då gäller förpackningsinstruktion P620.

Alla andra bestämmelser som gäller för dessa två UN-nummer i ADR-S/RID-S måste följas vid transport.

Mer information om transport av patientprover och kulturer ges i Folkhälsomyndighetens folder ”Packa provet rätt”.

Avfall

MSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att smittförande avfall som uppkommit i samband med hantering av patienter med covid-19 ska klassificeras som ett ämne i kategori B och transporteras som UN 3291. Transportbenämningen är ”medicinskt avfall n.o.s.” när avfallet kommer från sjukvårdsinrättning. I annat fall ska benämningen ”smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s.” användas.

Bedömningen om avfallet är att betrakta som smittförande görs av avsändaren. Avfallet anses inte vara farligt gods enligt ADR-S/RID-S om det tillordnats EWC-nummer 18 01 04 enligt bilaga 4 i Avfallsförordningen 2020:614 (Europakommissionens beslut 2000/532/EG med ändringar). Om avfallet inte har bedömts som smittförande avfall enligt "Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården" (SOSFS 2005:26), så är avfallet inte heller farligt gods. Läs mer under stycket "Klassificering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården" nedan. 

Om det däremot rör sig om avfall som innehåller odlat virus eller på annat sätt koncentrerat coronavirus, ska det klassificeras som UN 3549, medicinskt avfall i kategori A.

Myndigheterna bedömer att sådant avfall endast bör kunna uppstå forskningssammanhang och därmed bör inte transport vara nödvändig. 

Angående transport av medicinskt avfall under UN 3291 finns det en möjlighet att transportera detta som bulk (utan förpackningar) i containrar. MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten fattat ett beslut om hur detta får ske enligt reglerna för farligt gods. Transport av avfallet får ske enligt villkoren i beslutet nedan. Beslutet gäller för transport till avfallsförbränningsanläggningar och är giltigt till och med den 1 mars 2025. Beslutet gäller även för avfall som uppkommer vid vård av patienter med andra sjukdomar (till exempel apkoppor) och där avfallet är smittförande och klassificeras som UN 3291 (smittförande ämnen i kategori B).

För den som använder sig av beslutet krävs att en kopia av detta följer med transporten.

Beslut om transport av avfall UN3291 (version 2023)Tänk på att transport av avfallet även kan ske i förpackad form (styckegods) och då ska olika typer av förpackningar, såsom fat, lådor och IBC-behållare användas. Bestämmelser om vilka förpackningar som är tillåtna för UN 3291 anges i förpackningsinstruktionerna P621, IBC620 och LP621 i ADR-S/RID-S.

ADR-S, föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

Information om säckar och typgodkända förpackningar

Information om var typgodkända förpackningar och säckar kan köpas finns på Återvinningsindustriernas webbplats.Återvinningsindustriernas webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassificering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Vid hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården och tandvården ska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården följas. 

Med smittförande avfall avses sådant avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård eller undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom som är orsakad av mikroorganismer som enligt AFS 2018:4 är smittämnen tillhörande riskklass 3 och 4 (covid-19 tillhör riskklass 3).

Enligt 4 § (SOSFS 2005:26) ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för hantering och märkning av smittförande avfall.

Enligt 10 § SOSFS 2005:26 ska verksamhetschefen ta fram lokala rutiner för den personal som hanterar smittförande avfall. Av rutinerna ska det framgå vilket sorts avfall som anses vara smittförande, vem som ska göra riskbedömningen av avfallet samt de förfaranden som ska användas för respektive avfallsslag.

Vid tveksamheter i riskbedömningen ska verksamhetschefen ta ställning efter samråd med vårdhygienisk expertis.   

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det ska framgå av vårdgivarens rutiner vilket avfall som ska hanteras som smittförande. Avfall som bedöms som smittförande ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Däremot kan avfall som inte bedömts vara smittförande , hanteras som konventionellt avfall och då behöver inte Socialstyrelsens föreskrifter följas. 

Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Transport av avfall som uppstår under utbrott av en djursjukdom

Djurkadaver och kroppsdelar från djur (animalt material) som uppkommer i samband med bekämpning och förebyggande av djursjukdomar där det finns risk för smitta och som klassificeras som smittförande avfall enligt UN 3291 (smittförande ämnen i kategori B) får transporteras i slutna containrar enligt villkoren i beslutet nedan.

Beslut transport av avfall UN3291 - animalt material

Transport av handsprit

Om vissa villkor är uppfyllda får handsprit transporteras som s.k. begränsad mängd (LQ). Detta innebär vissa lättnader från flera bestämmelser i ADR-S/RID-S.

Handsprit med klassificeringen UN 1987, Alkoholer n.o.s. med förpackningsgrupp II (PG11), får transporteras som begränsad mängd om varje innerförpackning innehåller högst 1 liter. Dessa innerförpackningar ska sedan placeras i en ytterförpackning (sammansatt förpackning), alternativt ställas på brickor som sedan plastas in (krympfilmas). Om en sammansatt förpackning används får kollit väga högst 30 kg. Används inplastade brickor får kollit väga högst 20 kg. Det finns ingen begränsning för hur många färdiga kollin med begränsad mängd som får transporteras på ett fordon eller i en järnvägsvagn.

Det transportfärdiga kollit ska märkas med följande märkning:

Minsta dimensioner för märkningen är 100 mm x 100 mm.

Avsändare och transportör, inklusive förare, måste ha gått den så kallade 1.3-utbildningen. Läs mer om vad som gäller vid transport som begränsad mängd.

Lär mer om Begränsad mängdNär innerförpackningarna innehåller mer än 1 liter handsprit (med klassificeringen UN 1987, förpackningsgrupp II), så måste andra bestämmelser följas och då kan bestämmelserna för transport som så kallad ”värdeberäknad mängd” användas istället.

Vid transport som "värdeberäknad mängd" är mängden gods begränsad för varje transportenhet och för just handsprit med UN 1987, förpackningsgrupp II, så är den maximala volym som får transporteras vid varje transporttillfälle 333 liter (= 1000 poäng), förutsatt att inget annat farligt gods finns med på samma fordon. Läs mer om vad som gäller för "värdeberäknad mängd".

Mer information

Läs mer om transport som ”värdeberäknad” mängdHandboken "Transport av farligt gods - väg och järnväg 2023/2024 innehåller övergripande information om bestämmelserna

Transport på flyg

I de fall handspriten ska transporteras på flyg (i luft) är det Transportstyrelsen som är behörig myndighet och kan ge upplysningar om vilka bestämmelser som gäller.

Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillverkning och lagring

Det finns regler som måste följas för tillverkning och lagring av handsprit.

Faktablad: Regler och tillstånd vid hantering av brandfarlig vätska - handsprit mm

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan