Till innehåll på sidan

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Transport av prov och avfall som innehåller Covid-19

MSB och Folkhälsomyndigheten informerar om gällande bestämmelser för transport av det nya coronaviruset.

Patientprover som misstänks innehålla viruset ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B och för detta UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas.

Däremot för kulturer (dvs odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då ska förpackningsinstruktion P620 tillämpas.

Alla bestämmelser som gäller för dessa två UN-nummer i ADR-S/RID-S måste följas vid transport.

Mer information om transport av patientprover och kulturer ges i Folkhälsomyndighetens folder ”Packa provet rätt”.MSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att avfall som uppkommit i samband med hantering av patient kan klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291. Transportbenämningen är medicinskt avfall n.o.s om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen  smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s användas.

Om det däremot rör sig om avfall som innehåller odlat eller på annat sätt koncentrerat nCoV så ska det klassificeras som kategori A, UN 3549.

Myndigheterna kan inte se hur sådant avfall skulle uppstå i annat än forskningssammanhang och då är det inte aktuellt för transport.
Angående transport av medicinskt avfall under UN 3291 finns det en möjlighet att transportera detta i bulk i containrar. Nu har MSB tillsammans med Folkhälsomyndigheten fattat ett beslut om hur detta kan ske. Transport av avfallet kan ske enligt villkoren i beslutet nedan.

För den som vill använda beslutet krävs att en kopia av beslutet ska finnas med vid transporten.

Beslut transport av avfall UN 3291Information om säckar

Information om var säckarna kan köpas finns på hemsidan för Återvinningsindustrierna.

Till Återvinningsindustriernas webbplats

Transport av sprit

Om vissa bestämmelser uppfylls får handsprit transporteras som s.k. begränsad mängd. Detta innebär lättnader från flera bestämmelser i ADR-S.

Handsprit med klassificeringen UN 1987, Alkoholer n.o.s, förpackningsgrupp II, får  transporteras som begränsad mängd i en volym om högst 1 liter per innerförpackning. Dessa innerförpackningar ska sedan placeras i en ytterförpackning (sammansatt förpackning), alternativt ställas på brickor som sedan plastas in (krympfilmas). Om en sammansatt förpackning används får kollit väga högst 30 kg, och om man använder plastade brickor får kollit väga högst 20 kg. Det finns ingen begränsning för hur många färdiga kollin som får finnas på ett fordon.

Det färdiga kollit ska sedan märkas med följande märkning:

Minsta dimensioner är 100 mm

För information om vilka ytterligare bestämmelser som gäller vid transport som begränsad mängd, se under ”Mer information” nedan.

I de fall volymen på flaskorna är större än 1 liter, så kan bestämmelserna för transport som s.k. ”värdeberäknad mängd” användas istället.

Mängden gods som får tas med är då begränsad för varje transport, och vad gäller handsprit så är den maximala volym som får transporteras som ”värdeberäknad mängd” 333 liter (= 1000 poäng), förutsatt att inget annat farligt gods finns med på samma fordon. För information om vilka övriga villkor som ska uppfyllas, se under ”Mer information” nedan.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad som gäller för transport av begränsade mängder:

Begränsad mängdHandbok Transport av farligt gods - väg och järnväg 2019-2020Transport på flyg

I de fall handspriten ska transporteras på flyg är det Transportstyrelsen som är behörig myndighet för flyg och kan ge upplysningar om detta.

Till www.transportstyrelsen.se

Tillverkning och lagring

För att tillverka och lagra handsprit finns också regler som ska följas.

Faktablad: Regler och tillstånd vid hantering av brandfarlig vätska - handsprit mm

Förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare

På grund av situationen som råder kommer befintliga ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare att förlängas. MSB har skrivit på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt. Detta innebär att giltighetstiden för intyg för förare respektive för säkerhetsrådgivare av transport av farligt gods, där intygets giltighet löper ut under perioden 1/3 – 1/11 2020, förlängs till och med den 30/11 2020.

Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på sin examination, så kommer giltighetstiden för det nya intyget fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i intyget.

Mer information

Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske. MSB kommer att skriva på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt. Detta innebär att återkommande och mellanliggande kontroller av tankar samt certifikat om godkännande av fordon vars giltighetstid löper ut mellan 1 mars 2020 och den 1 augusti 2020, fortsatt ska vara giltiga till och med den 30 augusti 2020. Dessa kontroller ska utföras enligt ADR/RID före den 1 september 2020.

Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på kontrollen, så kommer giltighetstiden för det nya certifikatet fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i certifikatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad: 27 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan