Till innehåll på sidan

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

Här finns information om vad som gäller vid transport av prov och avfall som innehåller covid-19. Det finns också information om reglerna kring transport av handsprit.

Transport av prov och avfall som innehåller Covid-19, enligt reglerna för farligt gods

MSB och Folkhälsomyndigheten informerar om gällande bestämmelser för transport av prover och avfall med det nya coronaviruset, enligt föreskrifterna för farligt gods (ADR-S och RID-S).

Patientprover som misstänks innehålla viruset ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B och för detta UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas.

Däremot för kulturer (det vill säga odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då ska förpackningsinstruktion P620 användas.

Alla bestämmelser som gäller för dessa två UN-nummer i ADR-S/RID-S måste följas vid transport.

Mer information om transport av patientprover och kulturer ges i Folkhälsomyndighetens folder ”Packa provet rätt”.MSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att smittförande avfall som uppkommit i samband med hantering av patient med Covid-19 ska klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291. Transportbenämningen är ”medicinskt avfall n.o.s.” om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen ”smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s.” användas.

Själva bedömningen om avfallet är att beakta som smittförande görs av avsändaren. Avfallet betraktas inte som farligt gods enligt ADR-S/RID-S om det tillordnats nummer 18 01 04 i bilaga 4 i avfallsförordningen 2011:927 (Europakommissionens beslut 2000/532/EG med ändringar). Om avfallet inte har bedömts som smittförande avfall enligt Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården så är det inte heller farligt gods. Läs mer under stycket nedan som heter "Klassificering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården."

Om det däremot rör sig om avfall som innehåller odlat eller på annat sätt koncentrerat Covid-19, ska det klassificeras som UN 3549, medicinskt avfall i kategori A.

Myndigheterna kan inte se hur sådant avfall skulle uppstå i annat än forskningssammanhang och då bör det inte vara aktuellt för transport.
Angående transport av medicinskt avfall under UN 3291 finns det en möjlighet att transportera detta som bulk i containrar. MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten fattat ett beslut om hur detta kan ske enligt reglerna för farligt gods. Transport av avfallet får ske enligt villkoren i beslutet nedan som är förlängt. Beslutet gäller för transport till avfallsförbränningsanläggningar och är giltigt till och med den 1 februari 2023.

För den som vill använda beslutet krävs att en kopia av beslutet finns med vid transporten.

Beslut om transport av avfall UN3291 (version 2022)Tänk på att transport av avfallet även kan ske som i förpackad form (styckegods) och då kan olika typer av förpackningar som fat, lådor och IBC-behållare användas. Bestämmelser om vilka förpackningar som är tillåtna för UN 3291 anges i förpackningsinstruktionerna P621, IBC620 och LP621 i ADR-S/RID-S.

ADR-S, föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

Information om säckar och typgodkända förpackningar

Information om var säckarna och typgodkända förpackningar kan köpas finns på Återvinningsindustriernas webbplats.Återvinningsindustriernas webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassificering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Vid hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården och tandvården ska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården tillämpas. 

Med smittförande avfall avses sådant avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård eller undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom som är orsakad av mikroorganismer som enligt AFS 2018:4 är smittämnen tillhörande riskklass 3 och 4. (Covid-19 tillhör riskklass 3). Enligt 4 § (SOSFS 2005:26) ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för hantering och märkning av smittförande avfall. Enligt 10 § SOSFS 2005:26 ska verksamhetschefen ta fram lokala rutiner för den personal som hanterar smittförande avfall. Av rutinerna ska det framgå vilken sorts avfall som ska anses som smittförande, vem som ska göra riskbedömningen av avfallet och de förfaranden som ska användas för respektive avfallsslag. Vid tveksamheter i riskbedömningen ska verksamhetschefen ta ställning efter att ha hört vårdhygienisk expertis.   

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det ska framgå av vårdgivarens rutiner vilket avfall som ska hanteras av smittförande. Avfall som inte bedömts vara smittförande kan hanteras som konventionellt avfall och Socialstyrelsens föreskrifter ska då inte tillämpas. 

Bedöms avfallet däremot som smittförande ska hanteringen ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården'

Avfallshantering enligt Naturvårdverket

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om avfallsklassificering gällande smittförande avfall, anteckningsskyldighet och transporter rörande detta avfall samt hantering av hushållsavfall enligt avfallsförordningen.

Avfallshantering kopplat till coronavirus på Naturvårdsverkets webbplats

Transport av handsprit

Om vissa villkor är uppfyllda får handsprit transporteras som s.k. begränsad mängd (LQ). Detta innebär vissa lättnader från flera bestämmelser i ADR-S/RID-S.

Handsprit med klassificeringen UN 1987, Alkoholer n.o.s. med förpackningsgrupp II, får transporteras som begränsad mängd om varje innerförpackning innehåller högst 1 liter. Dessa innerförpackningar ska sedan placeras i en ytterförpackning (sammansatt förpackning), alternativt ställas på brickor som sedan plastas in (krympfilmas). Om en sammansatt förpackning används får kollit väga högst 30 kg, och om man använder inplastade brickor får kollit väga högst 20 kg. Det finns ingen begränsning för hur många färdiga kollin med begränsad mängd som får finnas på ett fordon.

Det transportfärdiga kollit ska märkas med följande märkning:

Minsta dimensioner är 100 mm x 100 mm.

Det ställs krav på så kallade 1.3-utbildning för avsändare och transportör. För information om vilka ytterligare bestämmelser som gäller vid transport som begränsad mängd.

Mer information på sidan om Begränsad mängd.I de fall innerförpackningarna innehåller mer än 1 liter handsprit (med klassificeringen UN 1987, förpackningsgrupp II), så måste andra bestämmelser användas och då kan bestämmelserna för transport som s.k. ”värdeberäknad mängd” användas istället.

Mängden gods som får transporteras är då begränsad för varje transportenhet och när det gäller handsprit med ovanstående klassificering så är den maximala volym som får transporteras som ”värdeberäknad mängd” vid varje transporttillfälle är 333 liter (= 1000 poäng), förutsatt att inget annat farligt gods finns med på samma fordon. För information om vilka övriga villkor som ska uppfyllas, se under ”Mer information” nedan.

Mer information

Information om vad som gäller för transport av ”värdeberäknad” mängdHandbok Transport av farligt gods - väg och järnväg 2021/2022 innehåller övergripande information om bestämmelserna.

Transport på flyg

I de fall handspriten ska transporteras på flyg (i luft) är det Transportstyrelsen som är behörig myndighet och kan ge upplysningar om detta.

Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillverkning och lagring

För att tillverka och lagra handsprit finns också regler som ska följas.

Faktablad: Regler och tillstånd vid hantering av brandfarlig vätska - handsprit mm

Senast granskad: 14 januari 2022

Till toppen av sidan