Till innehåll på sidan

EU-fonder

Det finns möjligheter att söka medel till olika slags projekt direkt från EU-fonder som ofta fördelas via utlysningar som publiceras på EU:s webbsidor. Ibland fördelas EU-medel via medlemsländernas nationella myndigheter. Här presenteras några olika EU-fonder som kan vara intressanta för aktörer med ett ansvar inom samhällsskydd och beredskap.

Fonderna syftar till att bidra till att EU:s politiska mål nås inom områden som civilskydd, säkerhet och cybersäkerhet med mera. Fonderna som redovisas här erbjuder finansiering inom MSB:s ansvarsområde.

Hur fungerar EU-fonder?

Alla EU-fonder och även nationella fonder utgår från olika politiska mål som finansieringen ska bidra till att uppfylla. Det är viktigt att förstå vad syftet är med olika fonder, samt förstå vad som efterfrågas i specifika utlysningar för att lyckas erhålla finansiering.

EU-fonder ställer till exempel ofta krav på att medlemsländer söker medel gemensamt med andra nationella eller internationella aktörer och bildar ett konsortium. Det finns även stora skillnader på fondernas medfinansieringsgrad, hur lång projekttiden är, vilka redovisningskrav som gäller och så vidare. Ibland tillämpas så kallad delad förvaltning som innebär att medlemsländerna tillsammans med EU förvaltar medlen i fonden.

Läs mer om fonderna, vilka villkor som gäller för dem och aktuella utlysningar för respektive fond i länken under presenterad fond.

Alla fondutlysningar från EU publiceras på EU-kommissionens ansökningsportal Singel Electronic Data Interchange Area, SEDIA.

SEDIA

Olika EU-fonder

 • Inre säkerhetsfonden - ISF

  Inre säkerhetsfonden (ISF) syftar till att främja genomförandet av den inre säkerhetsstrategin, öka samarbetet avseende brottsbekämpning, samt förvaltningen av unionens yttre gränser. ISF:s totala budget för fondperioden 2014-20 uppgår till cirka 3,8 miljarder euro. ISF består av två instrument:

  • Gränser och visum (ISF-gränser och visum)
  • Polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet och krishantering (ISF-polisen)

  En del av ISF-fonden förvaltas av kommissionen som t.ex. publicerar utlysningar på sin hemsida och en del utlysningar publiceras av Polismyndigheten som är utsedd som förvaltande myndighet i Sverige.

  Läs mer om fonden på EU- kommissionens webbplats

  Läs mer om fonden på Polismyndighetens webbplats

 • Fonden för ett sammanlänkat Europa

  Programmet ska koppla samman Europas infrastruktur genom att bidra till infrastrukturinvesteringar för att åtgärda felande länkar. Programmet är indelat i tre delprogram:

  • Transport
  • Energi
  • Telekom

  CEF Telecom är i sin tur finansierar så kallade digitala infrastrukturer varav ett är cybersäkerhet. CEF Telecom har därför bland annat utlysningar för att stödja genomförandet av direktivet om säkerhet för nät- och informationssystem (NIS-direktiv 2016/1148).

  Läs mer om fonden på EU- kommissionens webbplats

 • Regionala utvecklingsfonden

  Regionala utvecklingsfonden är en av de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) som ska bidra till EU:s hållbarhetsmål. Syftet med fonderna är att minska de regionala ojämlikheterna i EU. Tillväxtverket ansvarar för programmen inom europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige.

  Läs mer om fonden på Tillväxtverkets webbplats

Senast granskad: 20 februari 2020

Till toppen av sidan