Till innehåll på sidan

Tillsyn - Seveso

MSB svarar för den centrala tillsynen enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381), vanligen kallad "Sevesolagen".

Tillsynen på Sevesoområdet berör flera lagstiftningar och tillsynsmyndigheter på både central och regional/lokal nivå. Samverkan mellan myndigheterna sker främst mellan de centrala tillsynsmyndigheterna. De operativa tillsynsmyndigheterna för Sevesotillsynen är länsstyrelserna.

Tillsynsvägledning

MSB:s tillsynsvägledning inom Sevesoområdet består av uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen, samt stöd och råd till operativa tillsynsmyndigheter vilket bland annat sker inom följande områden:

  • Tillsynsbesök vid länsstyrelser
  • Samverkan med övriga myndigheter nationellt och inom EU
  • Kompetensutveckling i form av utbildningar och seminarier
  • Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsens planering av Sevesotillsynen

Nationella bilden över Sevesolagen 2023

MSB sammanställer varje år statistik över lagefterlevnaden av Sevesolagstiftningens tillämpningsområde. I rapporten har MSB sammanställt statistik och övrig information inom Sevesoområdet. Utifrån detta har MSB gjort bedömningar av Sevesolagens tillämpning under 2023.

Syftet med rapporten är att ge en lägesbild över tillämpningen av Sevesolagstiftningens tillämpningsområde. Bilden ska bidra till inriktning av länsstyrelsernas regionala planering av Sevesotillsynen samt till inriktning av MSB:s tillsynsvägledande insatser inom Sevesoområdet.

Rapport: Nationella bilden över Sevesolagen 2023

Metodstöd – Sevesoplanering

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet enligt Sevesolagen och ska utforma sin tillsyn så att den medger en planerad och systematisk granskning av de tekniska system samt organisations- och driftsystem som tillämpas vid Sevesoverksamheterna (11 § MSBFS 2015:8). Som vägledning till planeringen av Sevesotillsynen har MSB reviderat det metodstöd avseende länsstyrelsens Sevesotillsynsplanering som MSB upprättade 2015.

Det reviderade metodstödet har i högre grad preciserat beskrivningen av en önskvärd struktur kring länsstyrelsens tillsynsplanering. Metodstödet har också utvecklats genom att mer ingående beskriva och exemplifiera vad innehållet i tillsynsplanen bör omfatta. Syftet med tillsynsplanen är att den ska bidra till att tillsynsbehov och prioriteringsgrunder för tillsynen kan fastställas och ge underlag för samordning av Sevesotillsynen med angränsande lagstiftningsområden. Det ska även ge struktur för hur utformningen av länsstyrelsernas tillsynsplaner och tillsynsprogram kan ske. Det reviderade metodstödet ska ytterligare bidra till en nationell och enhetlig systematik som ska bidra till att öka likvärdigheten i bedömningar och avvägningar, rättssäkerheten för verksamheterna och utbytet av erfarenheter mellan myndigheter.

Ytterligare förändring jämfört med tidigare metodstöd är att struktur för tillsynsprogram inte beskrivs i det reviderade metodstödet då det istället är en Fokusgrupp med länsstyrelserepresentanter som har ett separat projekt med att se över strukturen för tillsynsprogrammen. Fram till att det metodstödet är färdigt finns tidigare mall för tillsynsprogram att finna under rubriken Tillsynsprogram.

Reviderat metodstöd för Länsstyrelsens planering av Sevesotillsynen

Tillsynsplan

Länsstyrelsen ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av Sevesolagen i länet (18 § Sevesolagen). Tillsynsplanen ska uppdateras årligen (14 § MSBFS 2015:8). I ovanstående metodstöd finns ytterligare vägledning om upprättandet av tillsynsplanen.

Tillsynsprogram

Länsstyrelsen ska utifrån tillsynsplanen utarbeta ett tillsynsprogram för varje verksamhet (18 § Sevesolagen). MSB har tidigare tagit fram ett metodstöd och en modell för arbetet med tillsynsprogrammen, vilket en Fokusgrupp inom länsstyrelsen ser över för att revidera de delar som berör tillsynsprogram. I metodstödets stycke 3.3 och 3.4 kan du läsa mer om tillsynsprogrammen. Det finns även en mall för hur ett tillsynsprogram kan utformas och som även det kan laddas ned nedan.

Former och struktur för tillsynsprogram är under uppdatering genom att en Fokusgrupp bestående av Länsstyrelserepresentanter arbetar för att se över tidigare metodstöd och mall för tillsynsprogram. Till dess detta arbete är klart återfinner ni tidigare mall för tillsynsprogram här:

Tidigare utgivet (2015) Metodstöd för länsstyrelsens planering av Sevesotillsynen

Mall för tillsynsprogram

Kompetensutvecklingsprogram för Seveso

MSB har arbetat fram ett kompetensutvecklingsprogram där målet är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att utöva en kompetent tillsyn, integrerad miljö- och säkerhetsprövning och andra myndighetsuppgifter enligt Sevesolagen. MSB erbjuder en grundkurs och flera vidareutbildningar i samverkan med andra aktörer.

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan