Till innehåll på sidan

Länsstyrelsers sammanhållna projekt

Länsstyrelser kan söka medel för perioden 2024-2026 för att stödja och samordna lokala och regionala aktörer i länen i det så kallade sammanhållna projektet.

Varje år finns dessutom möjlighet att söka medel för eventuella större investeringar.

Efter samråd med MSB kan det också bli aktuellt för länsstyrelser med ekonomiskt stöd för omfattade planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar eller samarbeten.

Årlig ansökan för större investeringar

Ansökan sker i samband med ansökan för myndigheternas utvecklingsprojekt

Länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2024-2026 

Det sammanhållna projektet ska förstärka länsstyrelsernas arbete med att stödja och samordna kommuner, regioner och andra aktörer i länen i utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Målet är ökad förmåga till civil beredskap på lokal och regional nivå.

Projektet ska omfatta stöd och samordning efter behov till kommuner och regioner, vilket kan innebära aktiviteter som kompetens¬utveckling, metoder, rutiner, beredskapsplaner, verktyg, övningar, nätverk och liknande samt de resurser som behövs för detta. I uppgiften att ge stöd och samordna samt driva utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom länen, kan länsstyrelserna också ta med andra aktörer i sina aktiviteter som myndigheter, frivilligorganisationer och närings¬liv.

Sista dag för att skicka in ansökan är 30 september 2023.

Senast granskad: 3 januari 2024

Till toppen av sidan