Till innehåll på sidan

Länsstyrelsers sammanhållna projekt

Länsstyrelser kan vart fjärde år söka medel för att stödja och samordna lokala och regionala aktörer i länen i det så kallade sammanhållna projektet.

Varje år finns dessutom möjlighet att söka medel för eventuella större investeringar.

Efter samråd med MSB kan det också bli aktuellt för länsstyrelser med ekonomiskt stöd för omfattade planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar eller samarbeten.

Årlig ansökan för större investeringar

Ansökan sker i samband med ansökan för myndigheternas utvecklingsprojekt

Länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2019-2022 – prolongering över 2023 

I april 2018 utlyste MSB ansökan om medel för 2019–2022 för det så kallade sammanhållna projektet. Projektet ska utveckla förmågan att förebygga och hantera allvarliga samhällsstörningar i länen. Det kan omfatta kompetensutveckling, metoder, rutiner, övningar, verktyg och nätverk. Projekten pågår nu i länen. Inför år 2021-2022 kompletterades målen och länsstyrelsernas uppdaterade sina projektplaner.

Efter avstämning med länsstyrelserna har MSB beslutat att prolongera innevarande projekt över 2023 i stället för att starta upp en ny period om fyra år. Anledningen är dels att nya överenskommelserna mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner ännu inte är framtagna, dels att planerade verksamheter i länen har släpat efter på grund av pandemin. Samtidigt finns det oklarheter inför kommande förändringar i ansvar och struktur utifrån SOU 2021:25 (Struktur för ökad motståndskraft) m.m. Inför år 2023 har nya mål tillkommit. ​

Länsstyrelserna hade möjlighet att skicka in ansökan med projektplan senast 15 september 2022. Anvisning - Utlysning av länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2023 Allmänna villkor för länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2023 AnsökningsmallBudgetbilaga till ansökanAllmänna villkor för länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2019-2022

Senast granskad: 2 december 2022

Till toppen av sidan