Till innehåll på sidan

Länsstyrelsers sammanhållna projekt

Länsstyrelser kan vart fjärde år söka medel för att stödja och samordna lokala och regionala aktörer i länen i det så kallade sammanhållna projektet.

Varje år finns dessutom möjlighet att söka medel för eventuella större investeringar.

Efter samråd med MSB kan det också bli aktuellt för länsstyrelser med ekonomiskt stöd för omfattade planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar eller samarbeten.

Årlig ansökan för större investeringar

Ansökan sker i samband med ansökan för myndigheternas utvecklingsprojekt

Länsstyrelsernas sammanhållna projekt 2019-2022

I april 2018  utlyste MSB ansökan om medel för 2019–2022 för det så kallade sammanhållna projektet. Projektet ska utveckla förmågan att förebygga och hantera allvarliga samhällsstörningar i länen. Det kan omfatta kompetensutveckling, metoder, rutiner, övningar, verktyg och nätverk. Projekten pågår nu i länen.

När projektet utformades 2018 konstaterades att utvecklingen var inne i ett expansivt skede och därför skulle en avstämning ske i mitten av perioden inför år 2021-2022. Vid behov skulle kompletterande inriktning ges. I samråd med länsstyrelserna har en sådan avstämning skett och målen för projektet har kompletterats. Länsstyrelserna ska skicka in uppdaterade projektplaner till 31 mars 2021.

 

Information om uppdatering av länsstyrelsernas sammanhållna projekt inför år 2021-2022Mall för uppdaterad projektplan för 2021-2022Allmänna villkor för länsstyrelsernas sammanhållna projekt

 

 • Exempel på sammanhållet projekt vid Länsstyrelsen i Gävleborg

  Länsstyrelsen i Gävleborg är en av de 21 länsstyrelser som just avslutat ett fyraårigt projekt, det så kallade sammanhållna projektet, för att stärka krisberedskapen inom sina län samt ett treårigt projekt för planering för höjd beredskap, civilt försvar.

  Johanna Hedberg, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Gävleborg, berättar om arbetet med projektet.

  Hur ni har arbetat inom ramen för det sammanhållna projektet?

  Det övergripande målet för projektet har varit att länsstyrelsen under den senaste mandatperioden är drivande i utvecklingen av krisberedskapen lokalt och regionalt. Vi ska stödja kommunerna i arbetet med att uppnå målen i den överenskommelse som reglerar ersättning till kommunerna för deras uppgifter enligt LEH.

  Samordning av projektinsatser har skett kontinuerligt mellan länsstyrelserna i Nordsam (Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) för att uppnå effektivt resursutnyttjande och en starkare samlad krisberedskapsförmåga. Projektet har bland annat omfattat utbildnings- och övningsinsatser för att konkretisera och vidareutveckla vår regionala strategi för hantering av samhällsstörningar samt arbetet med regional samverkan i länet.

  Projektet har även omfattat ett flertal regionala samverkansövningar med syfte att öva länsstyrelsens roll samt aktörsöverskridande regional samordning och inriktning vid exempelvis ett oljeutsläpp samt ett dammhaveri.

  Hur har medlen för det sammanhållna projektet och för civilt försvar påverkat arbetet i ert län?

  Vi har haft större möjlighet att planera vår verksamhet på längre sikt, över en cykel som motsvarar en mandatperiod, vilket har varit en framgångsfaktor. För att den lokala och regionala krisberedskapen samt arbetet med utvecklingen av det civila försvaret ska kunna utvecklas, behövs omfattande interorganisatorisk samordning och samverkan, stödinsatser, systematik och långsiktighet. Ett exempel i vårt län har varit kopplat till det geografiska områdesansvaret. Regional samordning och inriktning samt samverkan och ledning är processer som kräver ett systematiskt och långsiktigt arbete tillsammans med länets aktörer.

  Aktiviteter behöver omfatta både gemensamt framtagande av strategier och rutiner för länet samt utbildnings- och övningsinsatser för att pröva tillämpbarheten, därefter behöver arbetet utvärderas och vidareutvecklas för att kontinuerligt förbättras. Medlen har bidragit till att möjliggöra dessa processer i länet.

  Vad har det gjort för skillnad för krisberedskapen och i planeringen av civilt försvar? Vilka konkreta förbättringar har det lett till?

  En stor skillnad för har varit möjligheten att kunna jobba samordnat inom ramen för Nordsam. Genom att systematiskt samverka och lära tillsammans med andra länsstyrelser maximerar vi resursutnyttjandet och får en starkare samlad krisberedskapsförmåga.

  Vi har som ett exempel utformat samverkansgrupper inom ett flertal område, till exempel "samverkan och ledning" och "civilt försvar". Vi har bland annat harmoniserat krisorganisationernas arbetssätt och metoder för att enklare kunna stödja varandra över länsgränser med utlåning av stabspersonal vid kriser och genomfört övningar för att höja förmågan inom samverkan och ledning under störda förhållanden med alternativa sambandsmedel.

  Har den förmågan ni uppnått genom projektet kommit till nytta vid en händelse?

  Under de omfattande bränderna i Ljusdal under sommaren 2018 sattes verkligen vår krisberedskapsförmåga på prov. Under de inledande dagarna av bränderna blev det tydligt att de rutiner och strategier som tagits fram inom ramen för projektet samt övats och prövats under bland annat vår stora regionala samverkansövning X-stream i december 2017, verkligen höjt länets förmåga.

  Att ha framtagna, kända och övade rutiner för krisledningsorganisationens arbete ner på funktionsnivå innebar att vi snabbt fick igång arbetet med samlad lägesbild, och genomförandet av samverkanskonferenser och Inriktnings- och samordningsfunktion, vilket underlättade det fortsatta arbetet. Vår samverkansövning hade även skapat en tydlighet i beslutsfattandet, vilket innebar att krisledningsstaben snabbt sammankallades och sattes i arbete, samt att beslut och inriktningar för stabens arbete och regional samverkan var tydliga från dag ett.

Senast granskad: 7 januari 2021

Till toppen av sidan