Till innehåll på sidan

Stabsmetodik - grundkurs

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i ett ledningsstöd/i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är beslutsfattare och för dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och har till uppgift att arbeta i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande kunskaper om området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar  samt vara väl insatt i den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar vid samhällsstörningar.

 

Kostnad

Kursavgiften för kursen som genomförs på distans är 8 700 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs som platsbunden är 11 700 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Det finns idag inte en aktörsgemensam definition av begreppet stab i Sverige. Däremot finns på myndighetsnivå en likartad syn på vad syftet med stabsarbete är, det vill säga att i krissituationer stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning i syfte att påverka en samhällsstörning.

Kursen Stabsmetodik skapar förutsättningar för att utveckla de grundläggande kunskaper som behövs i syfte att kunna arbeta i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen. En gemensam syn på ledningsstödets arbete samt en organiserad stabsarbetsform ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta i ett ledningsstöd/i en stab inom den egna organisationen. 

Kursen syftar till att utveckla din kunskap, färdighet och kompetens i form av metoder och verktyg för att kunna arbeta som ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Under kursen blandar vi teoretiska föreläsningar, gruppdiskussioner, scenarioövningar och praktisk tillämpning. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Stabsmetodik - grundkurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Distansstudier
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 20 juni 2022
Ort: Distans
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2022
Ort: Sandö
Antal platser: 24
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan