Till innehåll på sidan

Myndigheters skyldigheter

Kommunens plan för räddningsinsatser

Kommunens plan för räddningsinsatser gäller verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Planen ska upprättas av kommunen och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Den ska alltså ställas ut, eller på annat sätt göras tillgänglig för allmänheten, innan den slutligen antas.

Kommunens plan ska vara färdig senast två år efter att verksamhetsutövarens säkerhetsrapport (innehållande den interna räddningsplanen) är färdig. Om en säkerhetsrapport uppdateras ska kommunens plan uppdateras inom ett år.

En uppdaterad plan ska skickas till länsstyrelsen så snart den har färdigställts. Övningar av kommunens plan ska planeras i samarbete med verksamhetsutövaren och stå i proportion till verksamhetens omfattning och de risker som verksamheten har.

Planen ska förnyas minst vart tredje år, eller tidigare om väsentliga förändringar gjorts. För att säkerställa planens funktion och lämplighet ska den också övas minst vart tredje år.

Hur upprättas kommunens plan för räddningsinsatser och till vem ska den lämnas?

Underlaget till kommunens plan ska finnas i verksamheternas säkerhetsrapporter. När planen tas fram bör det göras i samråd med verksamhetsutövarna eftersom de har kunskap om verksamheterna och de kemikalier som hanteras, som är värdefull vid upprättandet av planen. Den enskilda verksamhetsutövaren kan också ha vidtagit åtgärder och även infört uppgifter i sin interna plan som behöver beaktas i kommunens plan för räddningsinsatser.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. En kemikalieolycka kan beröra ett större geografiskt område än själva verksamheten. Det är därför viktigt med ett helhetstänkande vid upprättande av planen.

Det kan vara lämpligt att dela i planen i flera delar, exempelvis:

  • ·       En allmän del som är offentlig och som ska kommuniceras med allmänheten.
  • ·       Detaljerade delar som inte ska kommuniceras med allmänheten och som innehåller uppgifter som endast är avsedda för räddningstjänstens operativa insatser. Det kan till exempel handla om detaljerade planritningar över objektet, telefonnummer till nyckelpersoner med mera.

Kommunens plan för räddningsinsatser ska lämnas till länsstyrelsen.

Innehåll i kommunens plan för räddningsinsatser

Kommunens plan ska bland annat innehålla information om hur räddningsinsatser ska genomföras, hur resurser ska samordnas och hur allmänheten ska informeras.

Hur räddningstjänsten larmas

Beskrivning av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en allvarlig kemikalieolycka.

Hur räddningsinsatser ska genomföras

Det kan till exempel gälla mål med insatsen, alternativa färdvägar, brytpunkter och fordonsuppställningar, behov av särskild utrustning, expertbehov, personal, taktik och metoder eller åtgärdslistor.

Hur resurser ska samordnas och organiseras

Det gäller samordning av kommunala räddningsstyrkans och verksamhetsutövarens resurser samt eventuellt externa resurser.

Hur allmänheten ska varnas och informeras

Till exempel uppgjorda kontaktvägar för att få ut meddelande om olyckan. Ett exempel på en viktig kontaktväg är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vidare ska det finnas beskrivningar av åtgärder som allmänheten ska vidta i händelse av olycka. Dessa beskrivningar kan vara färdigskrivna meddelanden som finns framtagna och som snabbt kan förmedlas till allmänheten.

Uppgifter om hur underrättelser enligt 6 kap. 10 § i lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor till myndighet i annat land ska lämnas.

Uppgifterna kan till exempel bestå av kontaktväg till den mottagande myndigheten i annat land.

MSB:s metodstöd Insatsplanering – Åttastegsmodellen

Allmänhetens möjligheter att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser

Det finns krav på att allmänheten på lämpligt sätt ska få möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser.

Ett lämpligt sätt kan vara att ställa ut planen på motsvarande sätt som sker för detaljplaner. Kunskaper och erfarenheter kring utställningar finns hos planförvaltningen i kommunen. Andra sätt att låta allmänheten lämna synpunkter på förslaget till kommunens plan kan exempelvis vara att bjuda in till samrådsmöte/frågestund, presentation av förslaget i kommunal tidning som går ut till alla hushåll eller presentation via kommunens webbplats.

Var finns bestämmelserna?

Bestämmelserna för kommunens plan för räddningsinsatser finns bland annat i

1 kap. 3 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

3 kap. 6 § förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor,

4 - 6 §§ samt bilaga 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Senast granskad: 18 februari 2021

Till toppen av sidan