Till innehåll på sidan

Brandrisk i ett förändrat klimat

Brandrisken i skog och mark påverkas av olika meteorologiska faktorer såsom luftfuktighet, nederbörd, temperatur och vind. Klimatstudier visar att det sker en tydlig ökning av högriskperioder för brandrisk i södra Sverige samt i Norrlands kustland från och med mitten av detta århundrade.

Ett varmare klimat leder till snabbare upptorkning och ökad brandrisk under torra perioder. Samtidigt sker en ökning av nederbörden under hela året, vilket har en motverkande effekt på brandrisken. Ökningen av brandrisk gäller främst från mitten av århundradet.

Ökad brandrisk i Götaland, stora delar av Svealand samt Norrlands kustland

Klimatstudier visar på en tydlig ökning av brandrisk i framtiden framförallt i Götaland, stora delar av Svealand samt i Norrlands kustland. Perioder med förhöjd brandrisk (så kallade högriskperioder) kommer inträffa oftare, under en längre tid och på en högre brandrisknivå. Allra störst är ökningen i de sydöstra landskapen.

För Norrlands inland är resultaten från beräkningarna inte lika tydliga, inte heller för scenarier där man räknar på ett högre utsläpp. Inom vissa områden kan brandrisken minska, men slutsatserna är inte tydliga och de kan skilja sig mellan de olika klimatmodellerna.

Karta med framtida brandriskprognoser. Medellängden av säsongen med hög brandrisk (vänster) och framtida förändringen i antal dagar från det historiska värdet (höger). Varje panel visar medianvärdet för hela klimatmodellensemblen. Platser med stora osäkerheter är maskerade med grå färg.

Studien har utförts av SMHI på uppdrag av MSB.

Så har brandrisken utvecklats historiskt de senaste 160 åren

Vid nio utvalda platser har brandrisken analyserats i en studie baserat på registrerade väderförhållanden de senaste 160 åren. För åren 1951 - 2020 har brandrisken ökat för åtta av de nio undersökta platserna. Ökningen var störst för Västervik, följt av Storuman, Falun och Stockholm . Trots den generella ökningen var det stora skillnader mellan åren. Under åren 2000 – 2020, undantaget 2018, hade flera platser relativt låg brandrisk.

Över hela 160-årsperioden var det oförändrad skogsbrandrisk för alla platser förutom en fram till början av 1900-talet, därefter sker en ökning på ungefär 16 procent för brandrisken mellan 1920 och 2020.

Studien har utförts av RISE och SLU på uppdrag av MSB.

Senast granskad: 5 april 2024

Till toppen av sidan