Till innehåll på sidan

Litiumbatterier

Transport av utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning är farligt gods då de innehåller litiumbatterier. För att få skicka batterier och utrustning som innehåller batterier krävs att bestämmelser följs som anger bland annat hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras.

Klassificering

Batterier klassificeras med ett fyrsiffrigt identifieringsnummer för farligt gods som kallas UN-nummer.

Namn UN-nummer
Litiumbatterier  3090
Litiumbatterier, förpackade med utrustning 3091
Litiumbatterier, i utrustning 3091
Litiumjonbatterier 3480
Litiumjonbatterier förpackade med utrustning 3481
Litiumjonbatterier i utrustning 3481
Fordon batteridrivet 3171
Fordon med brandfarlig vätska/gas som drivmedel (inklusive hybridfordon) 3166

Läs mer

MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Information om vad som gäller vid flygtransporter från IATAS (The International Air Transport Association), på engelska

Lättnad för transport av små litiumbatterier

Det finns en lättnad från reglerna för små litiumbatterier och den anges i en så kallad särbestämmelse 188.

Denna lättnad gäller för ett litiumbatteri (icke laddningsbart) på högst 2 gram och för ett litiumjonbatteri (laddningsbart) på högst 100Wh (wattimmar). Antalet wattimmar (Wh) för ett batteri får du fram genom att multiplicera batteriets spänning volt (V) med kapaciteten i amperetimmar (Ah): Wh= V x Ah

Enligt särbestämmelsen ska även vissa krav om provning av batteriet (kapitel 2.9) och krav på förpackningen (kapitel 4.1) följas.

Du hittar hela särbestämmelsen nedan och sammandrag av kraven i 2.9 och 4.1.

Särbestämmelse SP188Sammandrag (2.9+4.1)För att kunna använda lättnaden krävs bland annat att kollit är märkt med symbolen enligt nedan, vilken även är nedladdningsbar. Märkningen krävs inte i de fall högst två batterier (högst 2 gr litium eller 100 Wh) är installerade i utrustning och sändningen innehåller högst två kollin. Med utrustning menas till exempel en mobiltelefon eller skruvdragare.

Frågor om litiumbatterier

 • Hur transporteras använda (begagnade) litiumbatterier?

  Det finns även särskilda bestämmelser i ADR/RID som ska följas vid transport av dessa batterier. De ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P909. Dessutom finns två särbestämmelser SP 377 och SP 636(b) där regler för dessa transporter återges.

 • Hur transporteras skadade och defekta litiumbatterier?

  Det finns speciella bestämmelser i ADR/RID som ska följas vid transport av dessa batterier. Dessa batterier ska förpackas enligt förpackningsinstruktionerna P908 eller LP904. Däremot får ”extra farliga batterier” inte transporteras enligt denna bestämmelse utan endast enligt de villkor som angivits av den behöriga myndigheten (MSB i Sverige). Med ”extra farliga batterier” avses batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. Kollin ska märkas med ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMJONBATTEREIER” eller ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA”. Det finns också fler bestämmelser i ADR/RID som måste följas.

 • Vad gäller vid förvaring av litiumbatterier?

  Kraven på brandskydd i skälig omfattning i LSO 2 kap. 2§ gäller för alla byggnader och anläggningar. Men det finns inga detaljerade riktlinjer i den här frågan. Boverket påpekar i rapporten ”Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon - Boverkets rapport 2019:15” att det kan finnas ett behov av att ta fram anvisningar för brandskydd inom detta område tillsammans med berörda myndigheter. MSB instämmer i detta, men avvaktar att Boverket eventuellt får ett bemyndigande/förordnande om att ta fram en föreskrift.

  Tillsvidare gör MSB ingen annan bedömning än vår norska systermyndighet, DSB.

  Elbil och laddning på DSB:s webbplats


  Vid förvaring av batterier i större mängder så kan bestämmelserna enligt Seveso vara tillämpbara. Detta beror bland annat på typ och mängd av batteri.

  Lagstiftning av litiumbatterier

Räddning e-fordon 

MSB har tagit fram rekommendationer som är bra "att tänka på" vid trafikskadehändelse med e-fordon. 

Räddning  e-fordon

Risker med brand i batterier

MSB arbetar med att ta fram en vägledning hur räddningstjänsten ska agera vid litiumbränder. 

Svar på hemställan om risker och agerande vid brand i batterier

Senast granskad: 1 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan