Till innehåll på sidan

Jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten

Att attrahera och nå en bred rekryteringsbas är en förutsättning för att personalförsörja framtidens räddningstjänst. Den ska kännetecknas av en arbetsmiljö som välkomnar olikheter och tar tillvara fler perspektiv.

Jämställdhet och mångfald handlar om att se och respektera varje individ, men också om att skapa en mer inkluderande kultur och arbetsmiljö. En arbetsmiljö där medarbetare trivs bidrar i förlängningen till bättre förutsättningar vid förebyggande arbete och räddningsinsatser.

Forskningen visar att ökad jämställdhet och mångfald leder till effektivare och innovativa organisationer. Trots detta går arbetet långsamt.

I MSB:s utbildningar och i räddningstjänsten är könsbalansen ojämn och maskulina normer är fortfarande dominerande. Att Sverige har en allt större befolkning med utomeuropeisk bakgrund avspeglas inte.

Räddningstjänsten måste kunna möta alla på ett likvärdigt sätt, oavsett invånarnas kön, språk, kulturell bakgrund, ålder, funktionsvariationer, sexualitet och religion.

Av regeringens instruktion till MSB framgår det att myndigheten ska stödja kommunerna i deras arbete med jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Lördagen den 6 augusti klockan 13.00 startar den stora Prideparaden

All räddningstjänstpersonal och alla MSB-anställda är varmt välkomna att gå tillsammans. De som vill samlas på Kungsholmens brandstation, Kronobergsgatan/Hantverkargatan. Vi går sedan tillsammans till paradstarten på Norr Mälarstrand. Det går också bra att ansluta direkt till paraden. Ingen föranmälan krävs.

Ladda ned mer information om Prideparaden i Stockhlolm

Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030 med tillhörande handlingsplan

Under våren 2021 har MSB, i nära samarbete med kommunala räddningstjänster, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), fackliga organisationer och intresseorganisationer, tagit fram tre gemensamma målbilder. Målbilderna tar sikte på år 2030 och en handlingsplan med åtgärder beskrivs för de tre kommande åren, 2022-2024.

Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030

Studier

I samband med framtagande av inriktning 2030 och handlingsplan 2022-2024, har MSB tagit initiativ till tre studier och rapporter. Dessa dokument belyser olika aspekter av jämställdhets- och mångfaldsarbete:

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020. En bakgrundsbeskrivning

Denna rapport beskriver de senaste tio årens arbete med jämställdhet och mångfald. Vidare belyses Försvarsmaktens och Polisens arbete och hur andra länders räddningstjänster tar sig an dessa frågor.Studie: Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020. En bakgrundsbeskrivning

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020: forskningsöversikt och rekommendationer

Denna studie belyser både nationell och internationell forskning. Studien ger också viktig kunskap om etnicitet, rasism, sexualitet, trans och funktionalitet. Dessa områden är kunskapsmässigt viktiga för räddningstjänstområdet. Studiens syfte är att utgöra en kunskapsbank och kunna användas som uppslagsverk för att öka kunskapen och förståelsen för frågeställningar inom jämställdhet och mångfald.

Studie: Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020: forskningsöversikt och rekommendationer

Räddningsutbildades karriärval, en genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar

Studien bygger på en enkät ställd till samtliga som under åren 2007-2016 gått ut Skydd mot olyckor (SMO) eller påbyggnadsåret för brandingenjörer (RUB). Totalt fick 2 263 personer enkätfrågorna under våren. Närmare hälften, 45 procent, eller 1 018 personer, svarade.

Resultatet visar att mer än 40 procent av de kvinnor som läst SMO eller RUB i dag inte arbetar i räddningstjänsten. Mer än 60 procent av de kvinnor som har lämnat räddningstjänsten har blivit utsatta för kränkningar eller diskriminering, och andelen bland dem som jobbar kvar är obetydligt lägre. Fem procent av männen svarar att de blivit utsatta.

Studie: Räddningsutbildades karriärval, en genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar

Senast granskad: 23 maj 2022

Till toppen av sidan