Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett ansvar för att stötta den kommunala räddningstjänstens arbete med jämställdhet och mångfald. I myndighetens instruktion har regeringen tydligg...