Till innehåll på sidan

Riksintressen

Ett mark- eller vattenområde med särskilda nationella värden kan klassas som riksintresse enligt miljöbalken. Ett riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden och ska beaktas i samhällsplaneringen. MSB redovisar riksintresseanspråk för totalförsvarets anläggningar, den civila delen.

Områden av riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskilt nationell betydelse inom samhällsplaneringen och den fysiska planeringen. MSB är en av tolv myndigheter som enligt hushållningsförordningen har mandat att identifiera riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, den civila delen, ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. MSB har mandat att identifiera områden för totalförsvarets anläggningar, den civila delen.

Försvarsmakten har motsvarande ansvar för totalförsvarets anläggningar, den militära delen.

Mark- och vattenområdet som är eller kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del.

Riksintressen för totalförsvaret ges i vissa fall företräde

Om ett område är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken för flera oförenliga ändamål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av det för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Detta får dock inte strida mot bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken.

Sektorsbeskrivning med kriterier för riksintressen

Alla riksintressemyndigheter ska ha en så kallad sektorsbeskrivning som bland annat beskriver sektorn och dess mark- och vattenanspråk samt kriterier för utpekande av områden som är av riksintresse. MSB har en sektorsbeskrivning med kriterier för områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, den civila delen.

I detta sammanhang ska sektorsbeskrivningen inte förväxlas med de tio beredskapssektorer som är en del av det civila beredskapssystemet.

Sektorsbeskrivning och kriterier för riksintressen för totalförsvarets civila del

Områden som har betydelse

MSB identifierar även områden som har betydelse för totalförsvaret, den civila delen, enligt 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken.

Områden som har betydelse för totalförsvaret utgör allmänna intressen och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

MSB:s arbete med riksintressen och områden som har betydelse

Processen för att peka ut områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken regleras i hushållningsförordningen. MSB avser att utgå från samma process vid utpekande av områden som har betydelse för totalförsvaret, den civila delen.

Totalförsvarets civila del har inte uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning under lång tid. MSB har därför, utifrån den återupptagna totalförsvarsplaneringen som tar sin utgångspunkt i det säkerhetspolitiska läget, intensifierat arbetet med att analysera och identifiera mark- och vattenområden inom myndighetens två mandat. De prioriterade sektorerna undre 2022-2025 för MSB:s arbete med riksintressen och områden av betydelse utgår delvis från den civila beredskapsstrukturen och är:

  • energiförsörjning,
  • livsmedelsförsörjning och dricksvatten,
  • elektronisk kommunikation och post, och
  • geografisk prioritering.

MSB anser att det är viktigt att utpekade områden av riksintresse respektive områden som har betydelse är aktuella. MSB avser därför kontinuerligt, minst var fjärde år, att ta ställning till utpekade områdens aktualitet.

Vissa handlingar omfattas av sekretess

MSB anser att områden av riksintresse och områden som har betydelse ska, så långt möjligt, redovisas öppet. De handlingar som berör MSB:s två mandat kan dock i vissa fall, helt eller delvis, omfattas av sekretess och kan därmed inte redovisas öppet. Detta med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Beslutade riksintressen och områden som har betydelse

För närvarande har MSB pekat ut tre områden av riksintresse och ett område som har betydelse:

Riksintressen

  • TfC 0001 Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala kommun, Uppsala län (beslutat 31 januari 2020)
  • TfC 0002 Konvex AB, Karlskoga kommun, Örebro län (beslutat 31 januari 2020)
  • TfC 0003 P3 och P4 laboratorierna vid Folkhälsomyndigheten, Solna kommun, Stockholms län (beslutat 31 januari 2020)

Områden som har betydelse

  • Bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland, Region Gotland, Gotlands län (beslutat 13 december 2022).

Senast granskad: 22 april 2024

Till toppen av sidan