Till innehåll på sidan

Vanliga begrepp

Här kan du läsa förklaringar till vanliga begrepp som kan behöva användas i riskkommunikationen.

Din krisberedskap
Privatpersoners krisberedskap innebär att man förbereder sig på att hantera samhällskriser, så långt det är möjligt. Det kan betyda att säkra tillgången på mat, vatten, värme och information, men det handlar också om att ha insikt om att samhällskriser kan inträffa som också drabbar individen, vad man själv kan göra för att förbereda sig och att vi alla måste hjälpas åt. Rekommendation: Använd gärna "din krisberedskap" när du kommunicerar med privatpersoner, men se till att du är tydlig med vad det kan betyda i sammanhanget.

Samhällskris
Samhällskris är ett övergripande ord som innefattar flera olika typer av händelser, som exempelvis extraordinär händelse, allvarlig händelse, svår påfrestning eller allvarlig störning. En samhällskris kan vara lokal i en eller flera kommuner, men den kan också vara regional i ett eller flera län eller nationell om den berör hela eller stora delar av landet.

Rekommendation: Använd gärna samhällskris när du kommunicerar med privatpersoner. Oftast är det inte relevant för privatpersoner vilken typ av händelse det handlar om i lagens mening. Fastna inte i begreppet utan, beskriv istället vad som kan hända, vad det kan få för konsekvenser för individen och vad hen kan göra för att förbereda sig.

Hemberedskap
Hemberedskap är den beredskap som privatpersoner kan ha i den egna bostaden, i form av exempelvis mat- och vattenreserver, men även mediciner, husdjursmat, välling och annat som kan behövas. Till hemberedskap räknas också möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris

Rekommendation: Använd gärna hemberedskap när du kommunicerar med privatpersoner, men se till att du är tydlig med vad det kan betyda i sammanhanget.

Krislåda
En krislåda är ett förråd med saker som kan vara bra att ha vid en samhällskris.

Rekommendation: Använd gärna krislåda när du kommunicerar med privatpersoner, men se till att du är tydlig med vad det betyder. Begreppet är bra att använda vid exempelvis informationskampanjer, eftersom det ger en tydlig bild av hur individen kan förbereda sig.

Mental krisberedskap
Mental krisberedskap är insikten om att:

  • samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba mig och mina anhöriga
  • om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet
  • den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt

Rekommendation: Mental krisberedskap är inget du behöver prata om i sig, utan är snarare ett bra mål med texterna du skriver – sikta på att skriva på ett sätt som ger dessa insikter och bidrar till reflektion.

Enskilda
Enskilda syftar på privatpersoner.

Rekommendation: Använd helst inte "enskilda" när du kommunicerar med privatpersoner, eftersom det kan vara svårt att förstå vilka som menas. Ordet kan också skapa onödig distans. Välj istället uttryck som"privatpersoner eller människor, beroende på vad som passar i sammanhanget. Kom också ihåg att skriva du om det går – att rikta sig direkt till läsarna ger oftast ett mer direkt anslag.

Aktör
En aktör är en formell organisation som på något sätt har betydelse för hanteringen av en samhällskris. Det kan till exempel vara en myndighet, en kommun, en frivilligorganisation eller ett företag.

Rekommendation: Använd helst inte aktör när du kommunicerar med privatpersoner, eftersom det kan vara svårt att förstå vad du syftar på. Skriv hellre vilka du menar – du kan exempelvis skriva ut namnen på de organisationer det handlar om (Polisen, räddningstjänsten och Röda korset), eller ge exempel på vilken typ av organisationer du menar (statliga myndigheter, kommuner och ideella föreningar).

Höjd beredskap
Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Regeringen beslutar om höjd beredskap och meddelar beslutet genom radio och TV. Är läget riktigt allvarligt kan även beredskapslarm utlösas. Vid höjd beredskap kan regeringen fatta beslut om att ett antal vilande s.k. fullmaktslagar ska börja användas. När beredskapslarm är utlöst börjar fullmaktslagarna gälla automatiskt. Lagstiftningen ger staten ökade befogenheter att använda samhällets samlade resurser för försvaret av Sverige.

Rekommendation: Använd helst inte begreppet höjd beredskap eftersom det kan vara svårt att förstå innebörden av - använd hellre uttryck som krig eller krigshot som tydligare talar om vad det handlar om.

Civilt försvar
Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer (till exempel myndigheter, organisationer och företag) genomför för att samhället ska kunna hantera situationer då beredskapen höjs. Civilt försvar är inte en organisation. Verksamheter som bedrivs är exempelvis räddningstjänst, service av kraftledningar, livsmedelsförsörjning, kommunalteknisk försörjning såsom dricksvattenförsörjning och service av avloppssystem mm.

Rekommendation: Använd hellre uttryck som att samhället ska fungera även vid krig och krigshot.

Seveso-anläggning
Vid vissa industrier i Sverige s.k. Sevesoverksamheter bedrivs verksamhet som innebär fara för att en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion kan inträffa och orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

Rekommendation: Beskriv om det finns verksamheter i kommunen som kan innebära fara för en allvarlig kemikalieolycka - och var tydlig med var man kan få mer information och hur man kan skydda sig.

Senast granskad: 27 augusti 2019

Till toppen av sidan