Till innehåll på sidan

Fyrverkerier

Hantering av fyrverkerier är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av fyrverkerier.

Här har vi samlat författningar och andra publikationer som MSB har när det gäller försäljning av fyrverkerier. Här kan du även läsa mer om kommunens handläggning vid tillståndsprövning och vad som gäller vid försäljning och förvaring av fyrverkerier.

Frågor och svar om fyrverkerier

Här finns flera vanliga frågor som handlar om fyrverkerier. Det är frågor om vilka regler som gäller, vad MSB:s roll är, hur de bör hanteras för att undvika olyckor med mera.

MSB:s roll och arbete

 • Varför sker olyckor med fyrverkerier och vad gör MSB för att förhindra dem?

  De flesta olyckor orsakas av felhantering. Vanligast är att användaren inte följer tillverkarens anvisningar om hur fyrverkeriet ska avfyras, säkerhetsavstånd och den tidsgräns som gäller innan man kan gå fram till en tänd produkt som inte ger avsedd effekt. I övrigt har ofta alkohol ett finger med i spelet.

  Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier. Trots det skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor. Först när föräldrar och andra vuxna slutar langa fyrverkerier till minderåriga kommer olyckorna i de åldrarna att minska.

  MSB arbetar på flera sätt för att förebygga olyckor med fyrverkerier. Ett sätt är genom lagstiftning, ett annat är genom information. MSB ger ut föreskrifter med produktkrav på fyrverkerier och föreskrifter för hantering av fyrverkerier och andra explosiva varor. Produktkraven har sitt ursprung i EU-direktiv om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och syftet är att de fyrverkerier som godkänns för försäljning på EU-marknaden ska vara säkra att hantera.

  MSB har även satsat på information till allmänheten genom tidningar, vår webbplats och DinSäkerhet.se

 • Varför förbjuder inte MSB fyrverkerier?

  Varken MSB eller den svenska regeringen kan förbjuda fyrverkerier som är godkända för EU-marknaden. Det MSB gör är att föreskriva om tillståndsplikt och utbildningskrav för fyrverkerier där riskerna vid användning anses för stora för att de ska få hanteras fritt. Detsamma gäller för smällare där regeringen har bestämt att de inte ska få användas fritt. Alla regleringar måste dock övervägas noga. Nyttan av regleringen måste vägas mot inskränkningen i människors frihet och näringslivets villkor som blir följden. Myndigheterna måste ta hänsyn till att det även finns många som tycker att fyrverkerier är något bra och trevligt

 • Har MSB koll på att produkterna verkligen är godkända?

  Vi genomför regelbundet marknadskontroller. Det innebär att vi gör stickprov på produkter och granskar produkternas märkning, inklusive åldersgräns och varningstext.

 • Varför fortsätter det att smälla, trots smällarförbud?

  Smällare definieras som en fyrverkeriprodukt som har knall som sin huvudsakliga effekt. Det så kallade smällarförbudet bestämdes av regeringen redan 2001 och är egentligen inte ett förbud utan smällare kan få användas i Sverige men endast av den som har tillstånd och särskild utbildning. Många andra fyrverkeriprodukter som skjuts upp och briserar i luften avger också ljud i form av knallar. Därför kan man uppleva att det fortsätter smälla trots smällarförbudet.

  MSB har tidigare underkänt ett antal produkter för att knallen har ansetts vara för stor i förhållande till övriga effekter.

  Många upplever att smälleffekten tenderar att öka. Detta är oftast en subjektiv upplevelse. Utan avancerad ljudmätning är det mycket svårt att göra en objektiv bedömning.

 • Har MSB statistik på hur många som skadas av fyrverkerier?

  Vi har viss statistik från Socialstyrelsen och polisen samt några av de större sjukhusens akutmottagningar. Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt tillverkarens anvisningar och varit nyktra.

  Läs mer om statistik för olyckor med fyrverkerier

Regler och krav

Fyrverkeriets funktion och användning

 • Hur fungerar fyrverkerier?

  Tyvärr har raketer och smällare blivit synonyma begrepp. I lagen om brandfarliga och explosiva varor definieras smällare som en fyrverkeriprodukt som har knall som sin huvudsakliga effekt. Fyrverkeri omfattar mer än så.

  Fyrverkerier kan delas in i två grupper:

  1. de som ska skjutas upp i luften 
  2. de som ska vara kvar på marken och avge sina effekter där

  De som ska skjutas upp har huvudsakligen två laddningar, en drivladdning och en effektladdning.

  • Drivladdningen skjuter upp effektladdningen som briserar uppe i luften. Den här gruppen fyrverkerier skjuts upp med stor kraft och har i regel kraftigare effekter. De är därför oftast farligare än fyrverkerier som står kvar på marken. De största farorna uppkommer om någon träffas av pjäsen när den skjuts upp eller om effektladdningen briserar på för låg höjd. Följ tillverkarens instruktion och håll säkerhetsavstånd!
  • De som ska vara kvar på marken saknar drivladdning. Effekter avges direkt från marken.
 • Hur gör jag för att fyra av mina fyrverkerier på ett säkert sätt?

  Följ tillverkarens instruktioner, håll säkerhetsavstånd och var nykter när du skjuter fyrverkerier!

  Läs MSB:s folder ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”. Den finns på vår webbplats och ska finnas där du köper dina fyrverkerier. Be din handlare om ett exemplar!

  10 råd för ett säkrare fyrverkeri

 • Hur långt ifrån avskjutningsplatsen ska man stå?

  På varje produkt ska anges ett säkerhetsavstånd. Följ den rekommendationen! Produktens typ och storlek avgör säkerhetsavståndet.

  Generellt kan man säga att avståndet bör vara minst 15 m för fyrverkerier som ska skjutas upp i luften och mellan 5 och 10 m för de som stannar på marken.

  Produkterna ska skjutas rakt upp eller vinklas bort från publiken, under förutsättning att de inte vinklas så att det finns risk för skador på till exempel byggnader.

 • Innehåller fyrverkerier bly?

  Fyrverkeri innehåller inte kvicksilver, arsenik eller kadmium. Däremot kan enstaka fyrverkerier innehålla blyföreningar. Det handlar främst om äldre produkter.

  Dessutom kan enstaka fyrverkeriprodukter för sceneffekter, som kräver tillstånd för användning, innehålla blyföreningar.

 • Finns det fler små fyrverkerier nu än tidigare?

  Nej, MSB har inte märkt att fler små fyrverkeriprodukter finns på marknaden nu än tidigare.

 • Räknas tomtebloss som fyrverkerier?

  Ja. Tomtebloss är också en pyroteknisk artikel som kräver bedömning av överensstämmelse av säkerhetskraven i pyrodirektivet och CE-märkning för att få släppas ut på marknaden.

 • Kan man tillverka tomtebloss själv?

  Ja, det kan man, men det krävs tillstånd från MSB. Undantaget är tillverkning av begränsade mängder i undervisningssyfte. Det är tillåtet att tillverka upp till 300 g tomtebloss utan tillstånd i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium eller högskolan.

 • Finns det sätt att mäta ljudet från fyrverkerier?

  Ja, det går, men det är svårt att få ett rättvisande svar. Det beror helt på vilka förhållanden som mätningen görs i.

  Ljud som studsar mellan flerfamiljshus upplevs ofta som irriterande, likaså om ljudet studsar mot inversionsskikt eller moln i atmosfären och sedan ner mot marken igen.

  Väder, vind, bebyggelse och val av mätmetod är några exempel på omständigheter man måste ta hänsyn till.

 • Finns det tillverkning av fyrverkerier i Sverige?

  Det finns inte längre någon tillverkning i Sverige av produkter som säljs till allmänheten. Dessa är oftast tillverkade i Kina. Innan de når konsumenterna ska de ha genomgått bedömning av överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav i pyrodirektivet och försetts med CE-märkning.

  Viss tillverkning och sammansättning av större evenemangsfyrverkerier och sceneffekter i Sverige förekommer dock.

Försäljning av fyrverkerier

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan