Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Vissa myndigheter och samtliga kommuner och landsting ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter.

Flera användningsområden

Att göra en RSA bidrar till

 • beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
 • underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda,
 • underlag för samhällsplanering.

De bidrar äventill samlade regionala lägesbilder och en nationell bild av samhällets förmåga i den årliga Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). Den ligger i sin tur ligger bland annat till grund för den strategiska inriktningen på krisberedskap och civilt försvar, hur medel i anslag 2:4 Krisberedskap ska användas samt inriktning för övning och utbildning.

 • Regioners rapportering av RSA

  Samtliga regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, identifiera samhällsviktiga verksamheter och beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder.

  Redovisning vart fjärde år

  Regionen ska sammanställa och rapportera resultatet av analysen till Socialstyrelsen, MSB och Länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till regionfullmäktige.

  Nästa rapportering sker 2019.

  Förenklad rapportering av RSA 2019

  Under 2019 ska en förenklad rapportering av RSA:n ske enligt anvisningar i Förenklad rapportering av regionernas RSA 2019. Uppgifter från 2015-års RSA-rapportering kan användas och revideras i den omfattning som krävs.

  Förenklad rapportering av regionernas RSA 2019

  Föreskrifter och indikatorer

  Hur och vad regionerna ska redovisa beskrivs i MSB:s föreskrifter och allmänna råd. Indikatorer används för att bedöma generell krisberedskapsförmåga.

  Föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2015:4

  Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap

Hantering av inkomna handlingar

Vid utlämningsärenden av RSA-redovisningar som belagts med sekretess av redovisande myndighet söker MSB samråd med uppgiftslämnande myndighet inför en eventuell utlämning till en enskild person. Om en myndighet begär utlämnande hänvisar MSB alltid tillbaka till den myndighet som upprättat handlingen.

Kontakt RSA

RSA

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan