Till innehåll på sidan

Farlig verksamhet

Vid farliga verksamheter hanteras stora mängder kemikalier eller bedrivs verksamhet som av andra skäl medför risker för allvarliga skador på människor eller miljön.

Farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten.

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Sevesodirektivet har sin grund i ett par allvarliga kemikalieolyckor, varav den ena inträffade i staden Seveso i Italien, under 1970-talet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen (lagen, förordningen och föreskrifterna om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor), samt lagen och förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken och plan- och bygglagen. Tillsyn över efterlevnaden bedrivs av länsstyrelserna.

Miljö- och säkerhetsprövningar

Vissa typer av verksamheter får inte bedrivas utan tillstånd enligt miljöbalken. Syftet med tillståndsplikten är att prövningsmyndigheten ska få möjlighet att styra och även kunna förhindra vissa verksamheter som kan leda till skador på hälsa eller miljö. Hela prövningsförfarandet utmynnar antingen i att en ansökan avslås eller i ett tillstånd som har rättsverkan.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet sker antingen vid mark- och miljödomstol, så kallat ansökningsmål eller vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation. MSB är part i dessa mål och ärenden. Detta innebär att myndigheten har rätt att föra talan och kan därmed framföra yrkanden och överklaga domar och beslut.

Utvinningsavfall

En del avfallsanläggningar för utvinningsavfall definieras som riskanläggningar enligt förordningen om utvinningsavfall. För dessa riskanläggningar finns särskilda bestämmelser om bland annat säkerhetsledningssystem, intern plan för räddningsinsatser, kommunens plan för räddningsinsatser med mera.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan