Till innehåll på sidan

Stödstyrkan

MSB har samordningsansvaret för stödstyrkan, som på begäran av Utrikesdepartementet ska kunna stödja Utlandsmyndigheter i situationer då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utomlands.

I beredskapen och vid insatser med stödstyrkan samverkar MSB med andra berörda myndigheter och organisationer med olika sektorsansvar. stödstyrkan är dimensionerad för att kunna hantera större händelser utomlands, och sätts samman utifrån behoven som uppstått när katastrofhändelser inträffat och många personer drabbats. Exempel på sådana händelser är naturkatastrofer, terrordåd, stora olyckor eller politiska oroligheter.

Stödstyrkan arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet som ett stöd till ambassaden eller konsulatet i det berörda landet. Det är den svenska utlandsmyndigheten som initialt bedömer när och vilken hjälp de nödställda svenskarna behöver.

På senare tid har stödstyrkan har aktiverats vid exempelvis evakueringen från Afghanistan under slutet av augusti 2021.

Vad stödstyrkan kan bistå med

Exempel på vad stödstyrkan kan bistå med:

  • hjälpa drabbade med hemvist i Sverige med information, krisstöd och sjukvård
  • bistå i att bedöma händelsens omfattning
  • etablera och driva ett stöd till en inriktnings- och samordningsfunktion
  • genomföra rekognoseringar
  • registrering och eftersök av drabbade med hemvist i Sverige
  • bistå med att organisera transport till säker plats för drabbade
  • bistå med hantering av avlidna och hemtransport
  • bistå med hemtransport av skadade
  • bedöma behovet av ytterligare stöd från Sverige och planera för förstärkning
  • bistå i att ta fram samt kommunicera en samlad lägesbild, såväl i fält som på nationell nivå, före och under en insats

Stödstyrkan bygger på samverkan

I stödstyrkan ingår personal från MSB, Socialstyrelsen, Polismyndigheten samt Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen.

Vid händelser då många personer med hemvist i Sverige drabbats, informerar Utrikesdepartementet MSB och de andra myndigheterna om vilka behov som identifierats. Utifrån denna behovsbedömning kan beslut fattas om vilka kompetenser inom Stödstyrkan som ska aktiveras för att stödja de drabbade. Beredskapen med stödstyrkan bygger på att det under myndigheternas ansvar finns ett tillräckligt stort antal utbildade personer med rätt kompetens att tillgå. Målsättningen är att en första stödgrupp ska kunna lämna Sverige med kort varsel. Om behovet är stort kan fler personer och andra funktioner aktiveras.

Den personal som ingår i stödstyrkans beredskap genomgår särskilda utbildningar och övningar.

Ledning och ansvar inom stödstyrkan

Stödstyrkan aktiveras efter förfrågan från Utrikesdepartementet. Insatsen bygger på samverkan mellan flera myndigheter och organisationer. MSB ansvarar för samordningen mellan de olika myndigheterna och organisationerna. Under insats leds stödstyrkan formellt av Utlandsmyndighetens chef.

Varje myndighet och organisation beslutar var och en för sig om sina möjligheter att delta i en insats. MSB:s generaldirektör beslutar om MSB:s medverkan.

Olika uppdrag, olika insatser samtidigt

Vid en stor katastrof utomlands har MSB också möjlighet att genomföra hjälpinsatser till det drabbade landet på uppdrag av olika organ inom FN, EU med flera, men även med egna resurser såsom exempelvis luftburen sjuktransport.

Senast granskad: 12 mars 2024

Till toppen av sidan