Till innehåll på sidan

Vad kan myndigheter och företag göra?

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Här finns stöd och mer information om hur ni kan arbeta med det.

MSB utgår från Försvarsmaktens bedömning att de säkerhetspolitiska spänningar som nu råder kan komma att pågå under lång tid och Sverige behöver agera därefter. Det ställer krav på såväl omedelbar skärpa som långsiktig fokuserad uthållighet för myndigheter och företag med ansvar för samhällsviktig verksamhet.

Exempel på möjliga konsekvenser är ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning.

Stötta samordnat

MSB:s stöd i civilskyddsmekanismen sker genom insatser med eget materiel eller större samordnade donationer från andra aktörer. Utgångspunkten är alltid en matchning mot de behov som inkommer till MSB genom EU:s civilskyddsmekanism.

Branschorganisationer, myndigheter och liknande med avsikt att samordna sådana resurserbjudanden kan vända sig till MSB, genom registraturen på registrator@msb.se.

Täpp igen säkerhetshål och höj tröskeln

Beredskapsmyndigheter (enligt förordning 2022:524 om statliga myndigheters beredskap) och företag eller organisationer med ansvar för samhällsviktig verksamhet kan behöva vidta åtgärder såsom att se över sitt säkerhetsskydd och sin kontinuitetshantering för att minska sårbarheter.

Stabila system med god motståndskraft bidrar till att höja tröskeln för en antagonist som söker sårbara punkter att angripa. Kontinuitetshantering handlar även om att ha en plan B till exempel om många medarbetare i viktiga funktioner skulle insjukna samtidigt, eller vid störningar i försörjningen av viktiga varor och tjänster.

Stöd inom krisberedskap för myndigheter, organisationer och företag

Se över cyberhygienen

Cyberattacker (exempelvis ransomware) kan få stor påverkan på kritiska funktioner, både i samhället och för enskilda företag. Därför ser CERT-SE behov av att påminna om vad organisationer kan göra för att säkerställa sin cyberhygien. CERT-SE ansvarar för den svenska it-incidentberedskapen vid MSB.

Lista på lämpliga åtgärder för stå emot cyberangrepp på CERT-SE:s webbplats

Rapportera allvarliga it-incidenter i samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

It-incidenter kan påverka myndigheter och företag allvarligt. Information om vad it-incidenter är, vilka incidenter som ska rapporteras in och hur hittar ni information om på den här sidan.

Behöver ni hjälp med att hantera en pågående it-incident? Kontakta CERT-SE.

Kontakta CERT-SE

Var varsam med vilken information du delar

MSB uppmanar till försiktighet vid spridning av information som skulle kunna avslöja sårbarheter som kan utnyttjas av en antagonist. Samtidigt är öppenhet och samordnad kommunikation en förutsättning för att kunna möta och förebygga ryktesspridning.

Se över säkerhetsskyddet

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott som kan hota säkerheten. Från den 1 december 2021 gäller en förändrad säkerhetsskyddslag. Läs mer om säkerhetsskydd på Säpos webbplats, som uppdateras löpande under 2022 utifrån den nya lagstiftningen.

Om säkerhetsskydd på Säpos webbplats

Fastighetsägares ansvar för skyddsrum

Det är inte aktuellt att iordningsställa, kontrollera eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. Däremot är det bra om fastighetsägare håller koll på sina skyddsrum, och då och då gör en egenkontroll av skyddsrum och skyddsrumsförråd. En skyddsrumsskylt ska sitta uppe. Saknas den går det att köpa via olika leverantörer.

Frågor och svar om skyddsrum för dig som fastighetsägare

Information om brandskydd i akuta korttidsboenden

Med anledning av att flera korttidsboende öppnar för människor på flykt så kommer det en del frågor om vad som gäller för brandskyddet. Exakt vilka brandskyddsåtgärder som är tillräckliga måste bedömas i det enskilda fallet, så att hänsyn tas till den aktuella byggnaden och andra risker bör beaktas. Det är plan- och bygglagen och Boverkets byggregler  som ställer krav avseende en byggnads brandskydd när den uppförs eller vid ändrad användning.

Information om brandskydd i akuta korttidsboendenInformationsbroschyr: Brandskydd hemma på ukrainska

Senast granskad: 31 juli 2023

Till toppen av sidan