Till innehåll på sidan

Aktörernas ansvar

Tillverkarna, importörerna och distributörerna har olika ansvarsområden för att se till att produkterna uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav.

Blue guide är ett vägledande dokument om regelsystemet för produkter som EU har tagit fram. I Blue guide får du en mer komplett överblick om de olika aktörernas ansvar och över regelsystemet du behöver förhålla dig till om du tillhandahåller produkter på den Europiska marknaden.

Skrift om produktregelsystemet Blue Guide

Tillverkarnas ansvar

Tillverkarna har ansvaret för att säkerställa produktens överensstämmelse och anbringa CE-märkningen, men importörer och distributörer spelar också en viktig roll för att se till att endast produkter som är CE-märkta och uppfyller lagstiftningen släpps ut på marknaden. Det bidrar inte bara till att förstärka EU:s hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav, utan främjar också rättvis konkurrens mellan alla aktörer eftersom samma regler gäller för alla.

Importörernas ansvar

När det gäller produkter som tillverkats i tredjeländer och tillverkaren inte är representerad inom EES måste importörerna se till att de produkter som de släpper ut på marknaden uppfyller alla tillämpliga krav och inte utgör en risk för den europeiska allmänheten. Importörerna måste kontrollera att tillverkaren utanför EU har vidtagit nödvändiga åtgärder och att produktdokumentationen finns tillgänglig på begäran.

Importörerna måste därför vara allmänt insatta i respektive harmoniseringsakter och är skyldiga att hjälpa de nationella myndigheterna om ett problem skulle uppstå. Importörerna bör också inhämta en skriftlig försäkran från tillverkaren om att de kommer att ha tillgång till den nödvändiga dokumentationen, t.ex. EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, och måste kunna lämna den till de nationella myndigheterna på begäran. Importörerna bör också se till att de alltid kan få kontakt med tillverkaren vid behov.

Om importörerna saluför produkten i eget namn tar de över tillverkarens ansvar och måste då ha tillräcklig information om produktens konstruktion och tillverkning, eftersom de tar över det rättsliga ansvaret när de anbringar CE-märkningen.

Distributörernas ansvar

Längre fram i leveranskedjan spelar distributörerna en viktig roll genom att säkerställa att endast produkter som uppfyller kraven finns på marknaden. Distributörerna måste agera med vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av produkten inte påverkar dess överensstämmelse negativt. Distributörerna måste också ha en grundläggande kunskap om de rättsliga kraven, bland annat om vilka produkter som ska CE-märkas och om medföljande dokumentation, och ska kunna identifiera produkter som inte uppfyller reglerna.

De måste dessutom kunna visa för de nationella myndigheterna att de har agerat med vederbörlig omsorg och få bekräftat från tillverkaren eller importören att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits. Distributörerna måste också hjälpa de nationella myndigheterna att inhämta nödvändiga dokument.

Om distributörerna saluför produkten i eget namn tar de över tillverkarens ansvar och måste då ha tillräcklig information om produktens konstruktion och tillverkning, eftersom de tar över det rättsliga ansvaret när de anbringar CE-märkningen.

Om anmält organ avnotifieras

När ett anmält organ som medverkat i typkontroll eller produktionskontroll avnotifieras måste du som tillverkare snarast vända dig till ett annat anmält organ, notifierat för den rättsakt det gäller.
Om anmält organ avnotifieras

Senast granskad: 23 juni 2022

Till toppen av sidan