Till innehåll på sidan

Teknik och digitala verktyg

Ledningsplatser

Aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig. För att säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behövs ett antal resurser, personella och materiella samt metoder och rutiner. En delmängd i detta är ledningsplatsen, med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet, robusta system för informationsdelning och en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning.

Målgrupp: Kommuner, räddningstjänster, regionala samverkanscentraler, länsstyrelser, regioner och myndigheter. Informationen kan dock användas av alla aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om ledningsplatser

Webbaserat informationssystem - WIS 

WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild. WIS används för att dela, samla in och sammanställa information.

Målgrupp: Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris.

Läs mer om WIS på msb.se

SGSI - Swedish Government Secure Intranet

Swedish Government Secure Intranet (SGSI) är en avgiftsfinansierad kommunikationstjänst för säker kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa. SGSI har en egen infrastruktur som är skild från internet och påverkas därför inte av intrång eller störningar på internet, som till exempel överbelastningsattacker.

Målgrupp: Myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

Läs mer om SGSI på msb.se

Signalskydd

Signalskyddssystem är säkra kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten. Signalskyddssystem används för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när dessa ska kommuniceras.

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som i någon form har behov av att kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Krav på att använda signalskyddssystem framgår i Säkerhetsskyddsförordning (2021:955), 3 kap. 5 § andra stycket.

Målgrupp: Civila myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer som har behov av att kunna samverka och kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Läs mer om signalskydd på msb.se

Geografiskt informationssystem - GIS

GIS omfattar verktyg och metoder för att samla in, skapa, lagra, bearbeta, analysera och presentera geografiska data. GIS kan vara ett bra stöd för aktörerna när de ska analysera och kommunicera olika former av information, data och statistik som ger ökad förståelse och bidrar till en tydligare lägesbild och beslutsunderlag. Det görs genom att aggregera och analysera data som sedan illustreras och visualiseras som information på en karta.

Genom att till exempel identifiera och visualisera samhällsviktig verksamhet, konsekvensanalyser, utrymningsplaner, hot och risker och översvämningskartering i förebyggande syfte skapas förutsättningar för stärkta och tydliga underlag till beslutsfattare.

Målgrupp: GIS kan vara ett stöd för aktörer i det förebyggande, operativa och i det lärande arbetet.

Läs mer om GIS på msb.se

Radio Kommunikation för Effektiv Ledning -Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet i vardagen viden kris eller höjd beredskap. Rakel är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Eftersom Rakel är ett eget system fungerar det när andra system, som mobiltelefoni och internet, drabbats av överbelastningar, elavbrott eller andra störningar.

Målgrupp: Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Läs mer om Rakel på msb.se

Lupp för ledning och uppföljning 

Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats. Lupp ska förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, jämte prognoser av möjliga framtida scenarion och dessas konsekvenser, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.

Målgrupp: I första hand till svensk kommunal räddningstjänst men även andra aktörer kan använda systemet.

Läs mer om Lupp för ledning och uppföljning på msb.se

Senast granskad: 22 juni 2023

Till toppen av sidan