Till innehåll på sidan

Lös inredning och flamskyddsmedel

Med lös inredning menas den inredning som kan tas bort eller flyttas utan särskilda hjälpmedel. Exempel på lös inredning är stolar, bord, tavlor, krukväxter och gardiner. Brandkrav på den fasta inredningen (exempelvis bänkar och hyllor fastgjorda i byggnaden) regleras av Boverket genom Boverkets byggregler.

Det finns i Sverige inga regler eller rekommendationer på detaljnivå avseende brandkrav på lös inredning. Vid nybyggnation eller efter en renovering ska byggnaden vara försedd med rätt ytskikt på golv, väggar och tak, i enlighet med bygglagstiftningen.

Bedöm vilka krav som ställs

När sedan inredning av lokalen sker är det viktigt att det görs en bedömning av vilka krav som ska ställas på den lösa inredningen, så att ett skäligt brandskydd erhålls. MSB förordar därför en helhetssyn på brandskyddet i byggnaden.

Verksamhet i samma byggnad påverkar bedömningen

Helhetssynen inkluderar förutom den lösa inredningen även byggnaden och den verksamheten som bedrivs. En byggnad, utförd för den aktuella verksamheten, bidrar till helhetssynen med exempelvis ytskikt, utrymningsvägar, släcksystem och belysning. Verksamheten som bedrivs i byggnaden påverkar bedömning, exempelvis med antal personer som får vistas i verksamheten, risken för brands uppkomst och eventuell närvaro av personal.

Vägledning med förslag

I rapporten Brandskydd och lös inredning - en vägledning ges förslag på en metod för att fastställa brandkrav på den lösa inredning baserat på de ytskiktskrav som gäller för lokalen, den så kallade parallellitetsprincipen.

Brandskydd och lös inredning - en vägledning

Vad innebär brandkrav?

Ett brandkrav på en produkt innebär att den ska uppfylla vissa funktionskrav. Det innebär inte att den ska bestå av ett visst material eller att den måste innehålla flamskyddsmedel. Flamskyddsmedel tillsätts, vid produktion eller i efterhand, för att ge ett material bättre egenskaper än det har naturligt. Väljs ett material som naturligt har tillräckligt bra egenskaper behöver inte flamskyddsmedel användas, läs mer om flamskyddsmedel nedan.

Vad innebär brandsäker och flamsäker?

Olämpliga begrepp som ibland förekommer är att en produkt är brandsäker eller flamsäker. Dessa begrepp säger inte mycket om en produkts egenskaper om det inte samtidigt hänvisas till vilken standard eller provningsmetod som använts och vilket resultat som uppnåtts.

Flamskyddsmedel

Kopplingar finns mellan brandskydd och miljöskydd. Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är giftfri miljö och i detta sammanhang är bland annat vissa bromerade flamskyddsmedel ifrågasatta. För mer information kring flamskyddsmedel och vissa ämnens risker hänvisas till Kemikalieinspektionen.
Det finns inga krav på att flamskyddsmedel ska användas. Det som kan vara relevant är att ställa krav på en produkts antändlighet och förbränningsegenskaper. Flamskyddsmedel är ett sätt att förbättra egenskaperna hos ett material som annars inte skulle klara ett visst brandkrav.

MSB stödjer arbetet med att komma bort från farliga flamskyddsmedel och det finns alternativa vägar att uppnå brandskydd. I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten. Detta är fel eftersom det finns en rad väl fungerande alternativ.

Alternativ till vissa flamskyddsmedel

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan