Till innehåll på sidan

FN-samarbete

Genom FN bidrar MSB till Sveriges övergripande engagemang att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för nedrustning och ickespridning.

FN utgör en viktig kanal för Sveriges humanitära arbete och MSB är en aktör i gemensamma ansträngningar för att bekämpa fattigdom, främja en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Stärkandet av jämställdhetsfrågor, miljö och hållbar utveckling inom Agenda 2030 och de globala målen i Sendairamverket är andra prioriterade områden för MSB i FN.

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 och Sverige blev medlem i organisationen året därpå. Sedan dess har ett aktivt engagemang i FN varit en självklar del i svensk utrikespolitik.

Så arbetar MSB med FN 

MSB:s samarbete med FN sker främst inom ramen för den internationella insatsverksamheten samt som nationell kontaktpunkt för Sendairamverket.

Eftersom MSB har ett brett mandat och verksamhet, innebär detta också ett brett engagemang där vi verkar aktivt för att stärka FN:s kapacitet. MSB samarbetar med flertalet FN-organisationer inom olika tematiska sakområden.

MSB bidrar med expertis, materiel, utbildning och kapacitetsstärkande insatser för att stärka FN och därmed drabbad lokalbefolkning i ca 50 länder per år. Detta gör MSB utifrån regeringens politiska inriktning och i samråd med Regeringskansliet och Sida.

För hantera gemensamma insatser har MSB upprättat samarbetsavtal med FN-organisationer som reglerar bl.a. ansvar och roller, status, praktiska arrangemang och juridiska rättigheter och skyldigheter. MSB är också med i nätverket Standby Partner (SBP) där gemensamma frågor diskuteras med andra organisationer som också bistår med stöd till FN. Även inom nätverket International Humanitarian Partnership (IHP) kanaliseras humanitärt stöd till FN gemensamt med andra myndigheter i Europa.

FN-organisationer som MSB samarbetar med

Nedan kan du läsa mer om de FN-organisationer som MSB samarbetar mest med.

 • Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

  FN:s kontor för humanitära frågor, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) bildades 1998 och tillhör FN-sekretariatet och styrs i formell mening av FN:s generalförsamling. OCHA inrättades, genom beslut i generalförsamlingen, med uppdraget att bedriva påverkansarbete om världens humanitära kriser och att främja samordning mellan humanitära FN-organ, Röda Korset och humanitära organisationer. OCHA:s mandat är att leda och samordna internationella humanitära insatser vid katastrofer genom att stödja den humanitära samordnaren i landet med behovsbedömningar, beredskapsplaner och humanitära program som bygger på analyser av den humanitära situationen. OCHA tillhandahåller även verktyg som ska underlätta den humanitära responsen för de många aktörerna, samt mediekontakter och informationstjänster. 

  OCHA leds av FN:s katastrofsamordnare, Emergency Relief Coordinator (ERC) och huvudkontor finns i New York och i Genève. OCHA har totalt 1900 anställda och är verksam i ca 30 länder.

  Mer om OCHA:s på deras hemsida

  MSB stödjer OCHA med expertis inom samordning, informationshantering, snabbinsatser vid naturkatastrofer (UNDAC), IT-lösningar mm.

 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

  FN:s flyktingkommissariat, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bildades 1951 och har ett globalt mandat att leda och samordna internationella ansträngningar för att skydda flyktingars rättigheter, bistå flyktingar och att verka för varaktiga lösningar av flyktingsituationer. Organisationen är en av FN-systemets största humanitära aktörer och har en roll som övervakare och uttolkare av 1951 års flyktingkonvention angående flyktingars rättsliga ställning och 1967 års tilläggsprotokoll. Genom FN:s humanitära reformer har UNHCR också fått en utökad roll samt formellt huvudansvar för skydd av och stöd till internflyktingar. 

  UNHCR leds av en flyktinghögkommissarie och huvudkontoret finns i Genève. UNHCR har mer än 11.500 anställda och är verksam i ca 140 länder.

  Mer på UNHCR:s hemsida MSB stöder den UNHCR med expertis inom samordning, tillfälliga boenden, logistik, planering av flyktingboenden, vatten och sanitet mm.

 • Unicef

  FN:s barnfond, United Nations Children’s Fund (Unicef) bildades 1946 och har mandat från FN:s generalförsamling att arbeta för barnets rättigheter, dvs. barnets överlevnad, utveckling, trygghet och inflytande. Unicef är ett av FN:s fonder och program deras verksamhet omfattar såväl långsiktigt utvecklingssamarbete som humanitära insatser. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention on barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen.

  Unicef leds av exekutivdirektör och har sitt huvudkontor i New York. Unicef har ca 11 000 anställda och är verksam i över 190 länder.

  Mer på Unicef:s hemsida

  MSB stödjer den Unicef med expertis inom samordning, informationshantering, vatten och sanitet, resiliens, katastrofriskreducering, katastrofberedskap, könsbaserat våld och jämställdhet mm.

 • Department for Peace Operations (DPO)

  FN:s departement för fredsinsatser, Department for Peace Operations (DPO) bildades 1992 (tidigare DPKO). DPO tillhör FN:s sekretariat och har sitt mandat från säkerhetsrådet och generalförsamlingen. DPO stödjer länder med fredsinsatser genom att tillföra trupper, poliser och civil personal. DPO arbetar med att integrera ansträngningar från FN, statliga och frivilligorganisationer och stöttar med rådgivning och stärker FN med militär, polis, minhantering och andra områden.

  DPO leds av en biträdande generalsekretare och har huvudkvarter i New York. Numerären av DPO-personal varierar, men för närvarande har DPO närvaro i ca 14 länder och fältpersonalen kommer från 193 av bidragsländerna till FN.

  Mer på DPO:s hemsida

  MSB har kapacitet att stödja den civila delen av DPO expertis inom logistik, personalhantering, minhantering, IT, miljö, hälsa och sjukvård, finans, upphandling, säkerhet, transport osv.

 • United Nations Development Programme (UNDP)

  FN:s utvecklingsprogram, United Nations Development Programme (UNDP) bildades 1965 och är FN-systemets största organisation och en ledande aktör på utvecklingsområdet, men även en aktör inom det humanitära området. UNDP är en central samarbets- och utförandepartner för FN-organisationer och andra aktörer som inte har närvaro på region eller landnivå. Utöver sin operativa roll och mandat, har UNDP också ett normativt uppdrag och ska vara policydrivande inom FN-systemet. UNDP har en ledande roll i att stödja länder i deras genomförande av Agenda 2030 och att omsätta utvecklingsmedel i hela FN-systemet. UNDP har skapat ett antal signaturprodukter inom ramen för sitt operativa mandat: fattigdomsbekämpning, statlig styrning, krisberedskap för stärkt resiliens, miljö och jämställdhetsintegrering.

  UNDP leds av en administratör, som är den tredje högst rankade personen inom och har huvudkvarter i New York. UNDP har närmare 20.000 anställda och är verksam i ca 170 länder.

  Mer på UNDP:s hemsida

  MSB stödjer UNDP med expertis inom katastrofriskreducering, katastrofberedskap, resiliens, integrering och samordning av humanitärt-utveckling-fredsarbete (nexus), risk och sårbarhetsanalyser, behovsbedömningar, katastrofavfallshantering och miljö, jämställdhet, krissamordning, tidig återuppbyggnad mm.

 • UNWomen

  FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWomen) bildades 2010 och arbetar för avskaffandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor, för jämställdhet mellan kvinnor och män som mottagare av utveckling, mänskliga rättigheter, humanitära insatser och fred och säkerhet. UNWomen har två uttalade fokusområden. Dels stödjer UNWomen internationella politiska förhandlingar i att formulera globalt överenskomna normer för jämställdhet. Dels hjälper UNWomen FN:s medlemsstater att genomföra dessa standarder genom att tillhandahålla expertis och ekonomiskt stöd. UNWomen bistår även andra delar av FN-systemet inom dessa frågor och granskar även övriga FN-systemet för att säkerställa att jämställdhet är en fungerande, integrerad del i allt arbete.

  UNWomen arbetar för att vidta åtgärder för främjandet av jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla.

  UNWomen leds av en exekutiv direktör och sitt huvudkvarter i New York. UNWomen har ca 500 anställda och är verksam i ett 90-tal länder.

  Mer på UNWomen:s hemsida

  MSB stödjer UNWomen med experter och materiel inom informationshantering, könsbaserat våld, jämställdhetsrådgivning, byggnation av säkra boenden och sociala aktiviteter för kvinnor och flickor, utbildning, katastrofriskreducering, beredskapsplanering mm.

 • UNMAS

  FN:s minhanteringsprogram, United Nations Mine Action Service (UNMAS) bildades 1997 och har sitt säte inom FN:s avdelning för fredsoperationer (DPO) och styr FN:s arbete inom minhantering och samt bedriver opinionsbildning för att skapa nya normer och politiska beslut. UNMAS verkar för att länder ska bli fria från landminor, explosiva lämningar och improviserade explosiva anordningar. De har mandat från både FN:s generalförsamling och FN:s säkerhetsråd och kan även besvara särskilda förfrågningar från FN:s generalsekreterare. UNMAS mandat inkluderar samordningen av arbetet mot minor inom FN-systemet.

  UNMAS leds av direktör och har sitt huvudkvarter i New York. UNMAS har ca 500 anställda och är verksamma i ett 20-tal länder.

  Mer på UNMAS hemsida

  MSB stödjer UNMAS med expertis inom minriskutbildning, logistik, min- och ammunitionsröjning (EOD), vapen och ammunitionshantering (WAM), informationshantering inom minhantering (IMSMA), sjukvård och sjukvårdsutbildning (ETB) mm.