Till innehåll på sidan

Godkännande och tillstånd

Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras.

MSB är behörig myndighet för väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Detta innebär bland annat att MSB är den myndighet i Sverige som handlägger ärenden om godkännande och tillstånd enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Godkännanden

Normalt sett behövs inte särskilda godkännanden från MSB när farligt gods ska transporteras enligt ADR-S och RID-S, men det finns vissa fall då godkännande krävs. Bestämmelserna i ADR-S och RID-S anger tydligt när myndighetens godkännande krävs.

Handläggningstiden för ett godkännande är cirka sex veckor. Om godkännandet även ska omfatta sjö- och lufttransporter samordnar MSB detta direkt med Transportstyrelsen utan att den sökande behöver kontakta Transportstyrelsen.

Utöver vad som anges nedan kan MSB begära kompletterande uppgifter för respektive ansökan.

Transportgodkännande av prov (UN 0190), fyrverkerier (UN 0333-0337) och N.O.S.-ämnen/föremål i klass 1

Explosiva ämnen och föremål i klass 1 som utgörs av prov (UN 0190) eller N.O.S.-ämnen får endast transporteras i eller från Sverige om de har godkänts av MSB före transporten. För att fyrverkerier (UN 0333-0337) ska få transporteras krävs att en behörig myndighet i ett ADR-land godkänner klassificeringen före transporten.
En ansökan till MSB om transportgodkännande ska minst innehålla följande:

 • Den sökandes namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Vilka transportslag (väg, järnväg, sjö och luft) som ett godkännande är behövs för. Transportstyrelsen är behörig myndighet för sjö- och lufttransporter, men MSB samordnar godkännandena för samtliga transportslag.
 • Uppgift om den eller de bestämmelser i ADR-S och RID-S som ansökan avser.
 • Laboratorierapporter, provningsrapporter, utlåtanden etc. som kan krävas för att besluta i ärendet.
 • Kopia på beslut om klassificering och godkännande enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
 • Specificiering av vilken förpackningsmetod samt typ av förpackning(ar) som ämnet eller föremålet avses förpackas i vid transporten.
 • Förpackningens typgodkännandecertifikat. (Ytterförpackningen måste vara provad och typgodkänd enligt ADR-S/RID-S och ska då även vara godkänd för explosiva ämnen/föremål).
 • Förslag på giltighetstid för transportgodkännandet.

Utöver vad som anges ovan kan MSB behöva begära kompletterande uppgifter för ställningstagandet.

Tillstånd

Vissa lättnader och undantag som redovisas i ADR-S och RID-S får tillämpas först efter att MSB har lämnat skriftligt tillstånd. Bestämmelserna i ADR-S och RID-S anger tydligt i vilka fall myndighetens tillstånd krävs.

Handläggningstiden för ett tillstånd är cirka sex veckor. Utöver vad som anges nedan kan MSB begära kompletterande uppgifter för respektive ansökan.

Tillstånd för leveransförsäljning

Om en avsändare vid transportens början inte kan identifiera vilka mottagarna är, kan MSB bevilja tillstånd för att ange ordet ”Leveransförsäljning” i godsdeklarationen istället för uppgift om mottagarnas namn och adresser.

Denna möjlighet finns endast för vägtransporter och framgår av 5.4.1.1.1 (h) i del 5 i ADR-S.

En ansökan om tillstånd för leveransförsäljning ska minst innehålla följande uppgifter:

 • Sökandes namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgift om den eller de bestämmelser i ADR-S som ansökan avser. 
 • Motivering till varför tillståndet är nödvändigt. 
 • En detaljerad beskrivning av transporten, till exempel uppgift om vilka ämnen och föremål ansökan omfattar (UN-nummer, officiell transportbenämning och i förekommande fall teknisk eller fysikalisk beskrivning av ämnena och föremålen och vilken förpackningsgrupp som ämnena tillhör), vilka förpackningar som används och vilka transportvägar som ska utnyttjas. 
 • Förslag på giltighetstid för tillståndet.

Tillstånd för att använda lättnader vid lokala transporter mellan industri- eller flygplatsområden

Vid kortare, lokala transporter av farligt gods mellan industri- eller flygplatsområden kan MSB efter skriftlig ansökan bevilja lättnader från bestämmelserna i ADR-S. Detta förutsatt att det är motiverat av oskäliga kostnader, risker i samband med omlastning, eller liknande.
 
Möjlighet till lättnader kan endast beviljas för gods förpackat som styckegods och endast för nationella transporter på väg eller i terräng. Förutsättningar och villkor framgår av kapitel 13.1 i bilaga S till ADR-S.

Bestämmelserna som MSB kan bevilja lättnader från är:

 • märkning och etikettering av kollin enligt kapitel 5.2 i del 5 i ADR-S, 
 • transportdokumentation enligt kapitel 5.4 i del 5 i ADR-S, 
 •  förarutbildning enligt avsnitt 8.2.1 och 8.2.2 i del 8 i ADR-S, och 
 •  tillverkning och godkännande av fordon enligt kapitel 9.1 i del 9 i ADR-S.

En ansökan om tillstånd att tillämpa lättnader vid lokala transporter mellan industri- eller flygplatsområden ska minst innehålla följande uppgifter:

 • Sökandes namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 
 • Uppgift om den eller de bestämmelser i ADR-S som ansökan avser. 
 •  Motivering till varför lättnaderna är nödvändiga att använda, exempelvis redovisning av kostnader och riskanalys för omlastning. 
 •  En detaljerad beskrivning av transporten, som exempelvis uppgift om vilka ämnen och föremål ansökan omfattar (UN-nummer, officiell transportbenämning och i förekommande fall teknisk eller fysikalisk beskrivning av ämnena och föremålen och vilken förpackningsgrupp som ämnena tillhör), vilka förpackningar som används och lokalisering av industri- eller flygplatsområdena. 
 •  Förslag på giltighetstid för tillståndet.

Adress

Ansökan om godkännande eller tillstånd skickar du till MSB via post eller e-post:

E-postadress: registrator@msb.se

Postadress:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad

Läs mer

Föreskrifter för transport av farligt gods

Senast granskad: 3 april 2023

Till toppen av sidan