Till innehåll på sidan

Totalförsvar - grundkurs

Kursen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya totalförsvaret. Kursen genomförs med en kombination av platsförlagd undervisning på Försvarshögskolan och distansstudier på digital plattform.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller nationell nivå, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet.

Kursen vänder sig även till företrädare för frivilliga försvarsorganisationer.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.
Deltagaren ska ha genomgått webb-utbildningen Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning (sammanlagt ca 1 timme).

Kostnad

Kursavgiften är 14 500 SEK exklusive moms.

Bakgrund

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila och militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande.

De resurser som utvecklas inom totalförsvaret för att möta det väpnade angreppet ska även kunna användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid. Civilt försvar och krisberedskap samordnas och inordnas under termen civil beredskap.

MSB erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare mellan åren 2016 - 2017. Kursen har kontinuerligt utvecklats och erbjuds från 2022 enligt föreliggande kursplan med namnet Totalförsvar - grundkurs.

Kursens utveckling har skett mot bakgrund av förändrade behov, omvärldsläge och förväntningar i samhället. Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Kursplan Totalförsvar - grundkurs

Om utbildningen

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas
kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och
gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya
totalförsvaret.

Vidare är utbildningens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av
varandras erfarenheter och att utveckla ett brett kontaktnät.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. 

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 1. beskriva vad totalförsvar innebär, samt ansvar och roller för aktörer i totalförsvaret inför och vid höjd beredskap
 2. ge exempel på regeringens styrning och rättsliga förutsättningar för totalförsvaret inför och vid höjd beredskap
 3. beskriva den säkerhetspolitiska kontexten, hotbilden mot Sverige och konsekvenserna för totalförsvarets utformning
 4. sammanfatta utvecklingsområden som är av särskild betydelse för deltagarens egen organisation.

Innehåll
Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • Legala förutsättningar för totalförsvaret, administrativ och organisatorisk beredskap
 • Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys
  Det politiska uppdraget;
  • Sveriges försvarspolitiska inriktning för år 2021-2025
  • Aktuella regeringsuppdrag och utredningar
 • Hotbild mot Sverige, hybridhot och olika typer av påverkan
 • Handlingskraft - en samlad plan för ett starkare totalförsvar

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs under fyra (4) dagar, fördelat över en (1) dag självstudier och tre (3) dagar lärarledd undervisning. Kursens lärarledda dagar kan genomföras platsförlagda eller på distans.

Deltagaren får tillgång till en digital lärplattform. Självstudierna genomförs genom lärplattformen där olika moment tillhandahålls, såsom t ex material för inläsning, webbkurser, webbsänt seminarium eller föreläsning, individuell reflektionsuppgift samt quiz. Beräknad arbetsinsats för självstudierna motsvarar en dag (6- 8 timmar). Deltagaren kan fördela dessa studier över flera dagar. Dessa moment ska vara avslutade och inlämnade senast en (1) vecka innan det lärarledda genomförandet, som då genomförs under tre (3) sammanhängande dagar.

Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

Kurstillfällen

Kursen genomförs på heltid under fyra dagar, en digital dag som genomförs via en lärplattform, och tre dagar på plats på Försvarshögskolan. Kursens tre platsförlagda dagar genomförs nästa gång:

 • 20-22 mars 2024
 • 17 -19 april 2024
 • 28-30 augusti 2024
 • 9-11 oktober 2024

Förstudierna beräknas ta ca 6-8 timmar att genomföra och ska vara inlämnade i lärplattformen senast en vecka innan det lärarledda genomförandet.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm, som inleds med förstudier på distans
Antal platser: 40
Längd: 4 dagar
Sista anmälningsdag: 12 augusti 2024
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm, som inleds med förstudier på distans
Antal platser: 40
Längd: 4 dagar

Senast granskad: 26 september 2022

Till toppen av sidan