Till innehåll på sidan

Totalförsvar - grundkurs

Kursen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya totalförsvaret. Kursen genomförs med en kombination av platsförlagd undervisning på Försvarshögskolan och distansstudier på digital plattform.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller nationell nivå, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet.

Kursen vänder sig även till företrädare för frivilliga försvarsorganisationer.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Deltagaren ska ha genomgått de två webb-utbildningarna Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning och Grundläggande totalförsvarsjuridik (sammanlagt ca 2-3 timmar).

Kostnad

Kursavgiften är 12 000 SEK exklusive moms.

Bakgrund

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila och militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande.

De resurser som utvecklas inom totalförsvaret för att möta det väpnade angreppet ska även kunna användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid. Civilt försvar och krisberedskap samordnas och inordnas under termen civil beredskap.

MSB erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare mellan åren 2016 - 2017. Kursen har kontinuerligt utvecklats och erbjuds från 2022 enligt föreliggande kursplan med namnet Totalförsvar - grundkurs.

Kursens utveckling har skett mot bakgrund av förändrade behov, omvärldsläge och förväntningar i samhället. Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Kursplan Totalförsvar - grundkurs

Om utbildningen

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas
kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och
gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya
totalförsvaret.

Vidare är utbildningens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av
varandras erfarenheter och att utveckla ett brett kontaktnät.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. 

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 1. beskriva vad totalförsvar innebär, samt ansvar och roller i försvars- och beredskapsplaneringen
 2. ge exempel på regeringens styrning, planeringsanvisningar och de legala förutsättningarna för försvars- och beredskapsplaneringen
 3. beskriva den säkerhetspolitiska kontexten, hotbilden mot Sverige och dess konsekvenser för totalförsvarets utformning.

Innehåll
Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • Legala förutsättningar för totalförsvaret, administrativ och organisatorisk beredskap
 • Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys
  Det politiska uppdraget;
  • Sveriges försvarspolitiska inriktning för år 2021-2025
  • Aktuella regeringsuppdrag och utredningar
 • Hotbild mot Sverige, hybridhot och olika typer av påverkan
 • Handlingskraft - en samlad plan för ett starkare totalförsvar

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs under tre (3) dagar.

Kursen har ett upplägg där en kombination av distanskurs och platsförlagt genomförande används. Vid detta genomförande får deltagaren tillgång till en digital lärplattform, där olika moment ska genomföras som självstudier, såsom t ex material för inläsning, webbkurser, webbsända seminarier, individuella reflektionsuppgifter samt diagnostiska uppgifter. Beräknad arbetsinsats för självstudierna motsvarar en dag (6-8 timmar). Dessa moment ska vara avslutade och inlämnade senast en (1) vecka innan närstudierna på FHS, som då genomförs under två (2) dagar. För att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig innehållet under de två dagarna på plats, måste självstudierna vara genomförda.

Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

Kurstillfällen

Kursen genomförs på heltid under tre dagar, en digital dag som genomförs via en lärplattform, och två dagar på plats på Försvarshögskolan. Kursens två platsförlagda dagar genomförs nästa gång:

 • 8-9 november 2023. Senast 26 oktober ska förstudierna vara genomförda och inlämnade i lärplattformen.
 • 20-21 november 2023. Senast 8 november ska förstudierna vara genomförda och inlämnade i lärplattformen.

Förstudierna beräknas ta ca 6-8 timmar att genomföra.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm, som inleds med förstudier på distans
Antal platser: 40
Längd: 3 dagar
Anmälan stängd
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm, som inleds med förstudier på distans
Antal platser: 40
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 26 september 2022

Till toppen av sidan