Till innehåll på sidan

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Förändringar i lag och förordning

Den 1 augusti 2021 träder nya regler i kraft för skärpt kontroll över explosiva varor. Bland annat ska alla personer som hanterar explosiva varor vara godkända av tillståndsmyndigheten.

Skärpt kontroll över explosiva varorSkärpt kontroll över brandfarliga varor

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål.

Definitioner av vad som räknas som brandfarliga och explosiva varor finns i föreskriften MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

Aktsamhetskrav och nödvändiga åtgärder

I LBE finns bland annat aktsamhetskrav som innebär att vid hantering, överföring, import eller export av brandfarliga eller explosiva varor behöver nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått vidtas för att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor.

Ett annat aktsamhetskrav är att vidta åtgärder mot obehörigt förfarande, det vill säga att förhindra stöld och illegal användning av varorna.

Lagen kräver också att byggnader och anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras, samt anordningar med sådana varor, ska vara inrättade på ett betryggande sätt. Det ställs också krav på att ta hänsyn till omgivningen. Olika varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans om detta innebär en ökad risk.

Tillstånd

Den som ska hantera brandfarliga eller explosiva varor kan behöva tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även särskilda krav om utredning om risker, kompetens och föreståndare. Även överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig.

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Godkända varor

När det gäller explosiva varor anger LBE att sådana varor endast får släppas ut på marknaden om de är godkända enligt EU:s regelverk, det vill säga är CE-märkta, eller är godkända av MSB om EU saknar regler för varorna i fråga.

Lag, förordning och föreskrifter

Under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) finns en förordning om brandfarliga och explosiva varor, samt flertalet föreskrifter som MSB har utfärdat. Föreskrifterna ger detaljerade krav om olika typer av hantering, överföring, import och export.

Senast granskad: 12 maj 2020

Till toppen av sidan