Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.
MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.

Uppdrag som beviljats medel 2022

Organisation/ uppdrag:

 • Arbetarnas Bildningsförbund/ Preppa tillsammans
 • Brandskyddsföreningen/ Förebyggande brandutbildning Riskutsatta
 • Brandskyddsföreningen/ Hembesök Bostad
 • Brandskyddsföreningen/ Upp i rök
 • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Förebyggande brandutbildningar Glesbygd
 • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Första hjälpen, Hjärt och lungräddning
 • Föreningen FRIS / Förebyggande brandutbildningar
 • Försvarsutbildarna/ För Din Säkerhet
 • Försvarsutbildarna/ Ungdomscamp
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ Sköt dig själv
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ När det oväntade händer
 • Studieförbundet BILDA/ Var beredd- inte rädd!
 • Stöldskyddsföreningen/ Hantera information säkert
 • Svenska Judoförbundet/ Falltrygghet för äldre
 • Svenska Livräddningssällskapet/ Vattensäkerhetsutbildningar
 • Svenska Röda korset/ Första hjälpen och HLR
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Din Trygghet
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda utbildare
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda ungdomsledare
 • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Hemberedskap Barn 6-10 år
 • Unga Forskare/ CyberSecurity

Så har ideella organisationer arbetat med vattensäkerhet, första hjälpen och brandförebyggande

Exempel på hur ideella organisationer har arbetat med information och utbildning .

 • Om första hjälpen och vattensäkerhet

  Inom MSB:s arbete för att stödja samhällets beredskap för olyckor och kriser finns det utbildningsuppdrag som utförs av ideella organisationer. Några av uppdragen handlar om första hjälpen, vattensäkerhet och att förebygga drunkning.

  För att även privatpersoner ska kunna hjälpa till att rädda liv vid en olycka eller i en kris genomför Röda Korset målgruppsanpassade kurser för allmänheten i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Röda korsets utbildningsverksamhet riktad till privatpersoner är väletablerad sen många år och kursdeltagarna kommer från föräldragrupper, barnavårdscentraler, vårdcentraler och idrotts- och pensionärsföreningar. Röda Korset arbetar även förebyggande för att minska barn- och olycksfall.

  - När fler lär sig första hjälpen kan fler skador tas om hand hemma, vilket leder till färre sjukhusbesök. Uppdraget från MSB är viktigt. Vi har utbildat kring 50 000 personer under de senaste fem åren med pengar från MSB, säger Lars Adamsson, utbildningsansvarig chef på Svenska Röda Korset.

  Under coronapandemin har intresset av kurserna ökat och organisationen ställde om och ett digitalt koncept för utbildning av Första hjälpen och HLR togs fram rekordsnabbt och kunde erbjudas under sommaren 2020.

  - Vi utvecklades fem år på fem månader, kommenterar Lars Adamsson föreningens digitala utveckling.

  Distanskurser når fler

  Röda Korset har valt att ha lite mindre grupper med 10–15 deltagare för att öka deltagarnas möjlighet att interagera med kursledaren och varandra. I stället för att träna hjärtkompression på en HLR-docka har deltagarna byggt upp en egen ”docka” med hjälp av en petflaska, två handdukar och en t-shirt.

  - Vi kommer fortsätta med distanskurser i första hjälpen och HLR, som ett komplement till våra fysiska kurser. Då kan vi nå även de som bor i glesbygd och möjliggöra att fler vill delta. Vi erbjuder även distanskurser på teckenspråk, säger Lars Adamsson.

  Läs mer om Röda Korsets första hjälpen-utbildningar

  Kunskap om vattensäkerhet leder till färre drunkningsolyckor

  Svenska Livräddningssällskapet arbetar förebyggande mot drunkningsolyckor på uppdrag av MSB genom att aktivt informera och öka kunskapen om vattensäkerhet bland allmänheten. I deras utbildningar om vattensäkerhet får deltagarna kunskap i hur de kan förebygga drunkningsolyckor genom att lära sig simma och bad,- båt,- is- och vädervett. De får även lära sig hur de kan agera om olyckan skulle vara framme, med livräddande insatser i vattnet genom kunskap om livräddningsmateriel och baskunskaper i första hjälpen.

  Barn tränar vattensäkerhet

  Svenska Livräddningssällskapets vattensäkerhetsutbildningar är öppna för alla men inriktas alltmer på prioriterade målgrupper från socioekonomiskt svagare områden, eftersom simkunnigheten hos dessa grupper ofta är lägre. Det är viktigt att få lära sig vattensäkerhet på riktigt och att även som simkunnig få prova på att simma i öppet vatten utomhus. Det är ofta utomhus som olyckorna sker och det är viktigt att känna sig bekväm med dessa förhållanden.

  2 miljoner personer känner sig otrygga i vatten

  Vattensäkerhetsutbildningarna har årligen över 2 000 barn och 2 000 vuxna deltagare över hela landet.

  - Vi har trots pandemin lyckats genomföra fler utbildningar än planerat under 2020, tack vare kloret i bassängerna. Men vi har även ställt om och många av utbildningarna har genomförts utomhus, i öppet vatten. Cirka två miljoner personer i Sverige kan inte simma per definition och känner sig otrygga i vatten. Utbildningsbehovet är större än de ekonomiska resurser som finns, säger Jill af Edholm.

  Varje år sker det i snitt 440 drunkningstillbud i Sverige och ungefär hälften omkommer (enligt en studie som Svenska Livräddningssällskapet genomfört med Karolinska institutet).

  Läs mer om SLS vattensäkerhetsutbildning

  Fler ideella föreningar utbildar allmänheten i första hjälpen

  Även Sveriges Frivilliga brandkårer utbildar allmänheten i Första hjälpen och hjärt-lungräddning inom uppdraget från MSB i att utbilda i hur man förebygger och hanterar bränder. Eftersom frivilligbrandkårerna finns på landsbygden så ökar möjligheterna för boende där att lära sig Första hjälpen och Hjärtlungräddning. Viktig kunskap för boende också i glesbygd där hjälpen från ambulans kan dröja för länge för att hinna rädda liv.

  Läs om hur de arbetar i artikeln här intill!

 • För stärkt förmåga att förebygga bränder i bostäder och skolor

  En brand i ditt hem eller i dina barns skola kan få katastrofala följder. MSB arbetar för att minska antalet bränder i bostäder och skolor. Det gör vi bland annat tillsammans med flera ideella organisationer som fått i uppdrag att informera och genomföra kostnadsfria utbildningar för att förebygga den här typen av bränder.

  Frivilliga brandkåren gör hembesök

  Det brandförebyggande arbetet behövs. I Sverige uppstår mellan 20 000 och 24 000 bostadsbränder per år och drygt 100 personer dör i dessa bränder. Varje år anläggs hundratals skolbränder.

  De frivilliga brandkårerna stärker brandsäkerheten på landsbygden

  En av de organisationer som fått uppdragsmedel från MSB för att utbilda allmänheten är Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. De ska höja kunskapen om brandskydd och hjärt- och lungräddning (HLR) hos dig som bor på landsbygden.

  – De som bosätter sig på landsbygden har oftast en insikt om att de måste klara sig själva om en brand skulle uppstå. De vet att det kan ta tid för brandkår och ambulans att komma. Därför har de kanske större incitament att ta till sig kunskap om både hur man ska förebygga en brand och hur man ska göra om en brand ändå uppstår, säger Per Wikberg som är ordförande i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer.

  Ett vanligt år anordnar medlemskårerna öppet hus på sina brandstationer, och bjuder in hembygdsgårdar och föreningar till informationsträffar. De deltar i hemvändar- och marknadsdagar för att väcka intresse för brandsäkerhet och HLR (hjärt- och lungräddning) och gör även hembesök. Sedan Sverige drabbades av coronaviruset i mars 2020 har de fått ändra sitt arbetssätt.

  Informationsträffar om brandskydd och HLR har hållits utomhus i mindre grupper. Istället för de vanliga hembesöken har brandmännen stannat kvar utanför dörren på säkert avstånd eller lämnat informationsmaterial i brevlådor. Per Wikberg säger att bemötandet har varit positivt och att särskilt de som lever ensamma har uppskattat deras besök.

  – Pandemin har slagit hårt mot oss eftersom vårt arbete handlar om det fysiska mötet med människor. Många av oss och många ur vår målgrupp är dessutom äldre och tillhör riskgruppen. Därför fortsätter vi med utomhusaktiviteter. En av våra medlemskårer Tystberga Räddningsvärn har startat en podd, där de pratar om brandskydd och hur man kan förbättra det. Podden riktar sig till lokalbefolkningen och är ett nytt sätt att nå ut med viktig kunskap.

  Mer information hos Förbundet Sveriges Frivilliga brandkårer 

  Viktigt att nå de som inte själva är så aktiva

  Brandskyddsföreningen genomför också brandförebyggande verksamhet riktat till allmänheten, på uppdrag av MSB. De gör hembesök för att informera och kontrollera att de boende har rätt brandskydd. Arbetet intensifieras ofta i ett område efter att en brand har uppstått.

  – Många drabbas väldigt hårt av en bostadsbrand. Har du själv orsakat branden kan du bli både åtalad och vräkt från din bostad. Det är extra viktigt att nå de som inte själva är så aktiva i sitt säkerhetsarbete. Med hembesöken kan vi lyckas med det, säger Mattias Delin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

  Men under pandemin har de vanliga hembesöken inte kunnat genomföras och istället har föreningen ökat sitt samarbete med de lokala sotarna som måste genomföra sotning. Nu är det dem som kontrollerar brandskyddet i samband med den ordinarie sotningen, men på ett smittsäkert sätt.

  Föreningen riktar också utbildningar i brandsäkert boende till målgrupperna nyanlända, äldre, personer med olika former av funktionsvariationer samt människor i glesbygd.

  – Det här uppdraget har varit svårast att genomföra under pandemin, säger Malin Engelin som är projektansvarig på Brandskyddsföreningen. Tidigare har vi nått dessa målgrupper via SFI (svenska för invandrare) och olika pensionärsföreningar men vi ser nu över hur vi ska nå dem.

  Mer information om hur Brandskyddsföreningen utbildar i brandsäkerhet 

  Ungdomar är vägen mot minskade skolbränder

  Brandskyddsföreningen har också i uppdrag att utbilda skolelever i årskurs 7–9 i brandskydd genom utbildningen Upp i rök. Varje år utbildar de lokala brandskyddsföreningarna i samarbete med räddningstjänsten drygt 30 000 elever i att bli medvetna om risker och konsekvenser av anlagda bränder i skolor. I september 2020 lanserades ett nytt uppdaterat utbildningsmaterial med ett nytt upplägg som bygger mer på dialog med eleverna än tidigare.

  Mobilspelet Upp i rök riktar sig till barn och ungdomar.

  Syftet med utbildningen är att minska antalet skolbränder och den otrygghet och samhällskostnad som uppstår när en skola brinner.

  – Med utbildningen Upp i rök hoppas vi nå målgruppen som startar inre skolbränder under dagtid eftersom de personerna oftast har koppling till skolan, säger Mattias Delin.

  I utbildningen ingår också ett mobilspel. Här får spelaren göra allt det hen inte får göra i verkligheten, och se vilka konsekvenser och kostnader detta leder till.

  Mer information om Upp i rök på Brandskyddsföreningens webbplats 

  Viktigt att nå styrelser, fastighetsskötare och bovärdar

  Föreningen räddningskårer i samverkan (FRIS) utbildar också inom brandsäkerhet till allmänheten. De utbildar och informerar om hur man förebygger bostadsbränder och agerar om en brand ändå skulle uppstå. Målgruppen är boende i flerbostadshus, föreningsmedlemmar i föreningslokaler, äldre personer samt personer som vill få utbildning på andra språk än svenska.

  För att nå ut bredare med kunskap om brandsäkerhet i flerbostadshus riktar FRIS sina utbildningar även till styrelsemedlemmar, fastighetsskötare och bovärdar i bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar och bostadsföretag.

  FRIS planerade för att anordna utbildningar på 170 olika platser runt om i Sverige under 2020. På grund av coronapandemin behövde de tänka om och ställde då om till digitala webbinarier. Över hundra bostadsföretag har visat intresse av att få en digital kurs, informationsfilm och trycksaker. FRIS hoppas på stor spridning till företagens nästan 100 000 lägenhetsinnehavare.

  Organisationen planerar att fortsätta med webbinarier även efter pandemin, men ska kombinera dem med utbildningar på fysiska mötesplatser.

  – Fler jobbar hemifrån nu enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då är det ganska lätt att kunna delta i en webbutbildning. Det är ett effektivt sätt att nå ut, säger Mats Kumblad, distriktschef vid Brandkåren Attunda och ordförande i föreningen FRIS.

  Fakta om 2:6-anslaget

  MSB fördelar 33 miljoner kronor i utbildningsuppdrag till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

  Under 2021 är det 14 organisationer som sprider kunskap om

  • första hjälpen och hjärt­ och lungräddning
  • hur bränder kan förhindras i hemmet och i skolan
  • hur säkerheten kan ökas i hemmet, i skolan, på fritiden, vid vatten och på nätet.

  2021 går 7 miljoner kronor går till förebyggande utbildningar riktat mot bränder i bostäder och skolor.

  Mer information om brandsäkerhet i hemmet

  Stärkt brandskydd för särskilt utsatta

  På FRIS webbplats kan du ladda ner checklistor om brandsäkerhet

Genomförda uppdrag 2020-2021

 • Beviljade projekt 2021

  Arbetarnas Bildningsförbund

  900 000 kr

  • Utbildningen Preppa tillsammans – En folkbildningssatsning på hemberedskap och krismedvetenhet. Utbildningen riktar sig främst till unga vuxna boende i tätorter men även till allmänheten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om Preppa tillsammans på ABF:s webbplats

  Brandskyddsföreningen i Sverige

  4 800 000 kr

  • Förebyggande brandutbildning för riskutsatta grupper
  • Hembesök - Bostad
  • Utbilda skolelever i årskurs 7-9 i brandskydd, ”Upp i rök”, om anlagda skolbränder
  • Uppdrag inom inriktningsområdena Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt Förmåga att förebygga och hantera skolbränder.

  Under coronapandemin genomförs inga fysiska besök eller träffar inom ordinarie brandförebyggande hembesöksverksamhet.

  Mer information på Brandskyddföreningens webbplats

  Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

  800 000 kr

  • Uppsökande brandskyddsverksamhet riktad till äldre, boende i glesbygd.
  • Utbildningar i Första hjälpen och Hjärt-och lungräddning riktad till äldre, boende i glesbygd.
  • Frivilligkåren Tystberga räddningsvärn har en satsning på att nå ut via en podd
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

  Mer information på Sveriges frivilliga brandkårers webbplats

  Tystberga räddningsvärns podd

  Föreningen FRIS - Räddningskårer i samverkan

  1 200 000 kr

  • Förebyggande brandutbildning riktad till allmänheten, främst boende samt företrädare för lokala bostadsbolag i ”Brandskydd i bostad”.
  • Under coronapandemin genomförs inga fysiska besök eller träffar inom ordinarie uppsökande brandförebyggande verksamhet.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.

  Föreningen FRIS webbplats

  Studieförbundet BILDA

  950 000 kr

  • Utbildningen Var beredd – Inte rädd! riktas främst till barn och unga 8-25 år samt deras ledare i den orientaliska scoutverksamheten som drivs av minoritetsgrupper från ex. Syrien, Etiopien och Eritrea.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om Var beredd - inte rädd på Studieförbundet BILDA:s webbplats

  Svenska Judoförbundet

  415 000 kr

  • Utbildningen Judo4Balance – falltrygghet för äldre riktas till allmänheten, främst mot äldre 65+ men även till målgrupper med behov av utbildningen.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

  Mer information om falltrygghet för äldre på Svenska judoförbundets webbplats

  SKPF Kommunalpensionärerna

  400 000 kr

  • Utbildningen Bättre tänka efter före, riktat till äldre, 65+ i eget boende.
  • Uppdrag inom inriktningsområdena Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser samt Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

  Kontakta SKPF via e-post

  Svenska Livräddningssällskapet

  7 000 000 kr

  • Vattensäkerhetsutbildning för icke simkunniga barn och ungdomar 5–19 år
  • Vattensäkerhetsutbildning för icke simkunniga vuxna
  • Drunkningsförebyggande vattensäkerhet till simkunniga vuxna utan kunskap i vattensäkerhet, i öppet vatten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande.

  Mer information om SLS vattensäkerhetsutbildningar på deras webbplats

  Svenska Lottakåren

  1 300 000 kr

  • Sköt dig själv - när det oväntade händer, riktad till allmänheten
  • När det oväntade händer - workshop, riktad till en yngre målgrupp från allmänheten
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer om Sköt dig själv på Svenska Lottakårens webbplats

  Mer om När det oväntade händer på Svenska Lottakårens webbplats

  Svenska Röda korset

  5 990 000 kr

  • Utbildningar i Första hjälpen och HLR för allmänheten, främst riktade till föräldrar/anhöriga till barn 0-6 år, personer med funktionsvariationer samt till äldre 65+.
  • Första hjälpen för alla - utbilda instruktörer som erbjuder prova på tillfällen riktade till allmänheten.
  • Våga rädda liv - webbaserad utbildning i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, riktad till allmänheten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

  Mer information på Röda korsets webbplats

  Stöldskyddsföreningen

  400 000 kr

  • Webbaserad utbildning i att hantera information säkert till allmänheten via webbplatsen Säkerhetskollen.se.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera information säkert.

  Till Säkerhetskollen

  Sveriges Civilförsvarsförbund

  5 800 000 kr

  • Utbildningsprojektet Din Trygghet (innehåller fler inriktningsområden) riktas till de målgrupper som anges i Inriktning för uppdragsersättning, se ovan. Dessa utbildningar ska även riktas till målgrupper med behov av anpassad utbildning, som t.ex. funktionsvariationer eller på andra språk än svenska.
  • Integrationsprojekt - Utbildning av blivande instruktörer som har funktionsvariation eller annan språklig bakgrund.
  • Utbilda ungdomsledare.
  • Kunskapsspelet ”Blackout” till unga vuxna, 15-25 år.
  • Hemberedskap Barn 6-10 år.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om kurserna på Civilförsvarsförbundets webbplats

  Unga Forskare

  945 000 kr

  • Utbildningen Är du säker? #290CyberSecurity riktar sig till skolelever och lärare i Sveriges alla kommuner och erbjuder skolbesök som genomförs i samarbete mellan Unga Forskare och volontärer som är IT-experter.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera information säkert.

  Mer information om Är du säker och CyberSecurity Academy på Unga forskares webbplats

  Svenska Försvarsutbildningsförbundet

  2 100 000 kr

  • Genomföra utbildningen För din säkerhet! som riktar sig till allmänheten samt ungdomar 16-18 år, boende i tätorter
  • UngdomsCamp – 5 dagars internatutbildning om totalförsvaret och hemberedskap riktad till gymnasieungdomar –. Utbildningen genomförs i samverkan med Försvarsmakten.
  • Uppdrag inom inriktningsområdet Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

  Mer information om För din säkerhet på Försvarsutbildarnas webbplats

Genomförda uppdrag 2015-2019

 • Inriktning för perioden 2015-2019

  De områden som MSB prioriterat för ersättning 2015-2019 är:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador
   — förebygga drunkning
   — hantera vatten säkert
   — kunna ge första hjälpen och hjärt- lungräddning
   — förebygga fallolyckor bland barn och äldre.
  • Förmåga att hantera information säkert.
  • Förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser.

  Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2015–2019

 • Organisationer som har haft uppdrag 2015-2019

  Elva organisationer har beviljats uppdragsersättning för uppdragsperioden 2015–2019 för följande prioriterade områden.

  Brandskyddsföreningen

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera skolbränder

  www.brandskyddsforeningen.se

  Civilförsvarsförbundet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.civil.se

  Frivilliga Radioorganisationen (2015-2017)

  Hantera information säkert

  www.fro.se

  Föreningen FRIS (Förenade Räddningstjänster i Samverkan)

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  www.foreningenfris.se

  Försvarsutbildarna

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  Hantera information säkert

  www.forsvarsutbildarna.se

  Pensionärernas riksorganisation (PRO)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Fallolyckor)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.pro.se

  Surfa lugnt

  Hantera information säkert

  www.surfalugnt.se

  Svenska Livräddningssällskapet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Vattensäkerhet och simkunnighet)

  www.svenskalivraddningssällskapet.se

  Svenska Lottakåren och Fryshuset (Mpower och Sköt dig själv)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.svenskalottakaren.se

  www.fryshuset.se

  Svenska Röda korset

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.redcross.se

  Sveriges Frivilliga Brandkårer

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.frivilligbrand.nu

Inriktning och villkor

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan