Till innehåll på sidan

Reducerad mängd

Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan transporteras enligt undantagen för reducerad mängd.

Allmänt

Precis som för undantagen för begränsad mängd, baseras tillämpningen av reducerad mängd på att farligt gods förpackas i små mängder. Undantagen enligt reducerad mängd har sitt ursprung från bestämmelserna om lufttransport av farligt gods. Därför är mängdbegränsningar och krav olika i jämförelse med begränsad mängd.

Tillämpning

När farligt gods transporteras som reducerad mängd är transporten undantagen från övriga bestämmelser i ADR-S och RID-S.

Vissa bestämmelser ska vara uppfyllda och dessa handlar om:

  • mängdbegränsningar,
  • förpackning,
  • provning av kollin,
  • märkning av kollin och overpack,
  • dokumentation och
  • utbildning.

Mängdbegränsningar

Mängdbegränsningarna som gäller för tillämpning av reducerad mängd anges i form av koderna E0 till E5 i kolumn 7b i tabell A i del 3 till ADR-S och RID-S. Varje farligt gods, det vill säga UN-nummer, är tilldelat en kod. Farligt gods med koden E0 får inte transporteras som reducerad mängd. Mängdbegränsningarna för övriga koder anges i nedanstående tabell, vilken motsvarar tabellen i delavsnitt 3.5.1.2 i del 3 till ADR-S och RID-S. Mängden är begränsad per innerförpackning och per ytterförpackning.

Begränsningarna får inte överskridas. Om farligt gods med olika koder ska samemballeras, dvs.de förpackas tillsammans, i samma ytterförpackning är det den mest restriktiva koden som avgör vilken mängd som ytterförpackningen högst får innehålla.

Dessutom är antalet kollin som får transporteras på fordon, vagn eller i container begränsad till högst 1000 stycken.

Kod Högsta nettomängd per innerförpackning
(i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser)

Högsta nettomängd per ytterförpackning
(i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor och gaser, eller summan av gram och ml vid samemballering)

E0 Ej tillåten i reducerade mängder Ej tillåten i reducerade mängder
E1 30 1000
E2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
E5 1 300

 

Förpackning

Förpackningarna som ska användas ska uppfylla de allmänna förpackningsbestämmelserna i kapitel 4.1 i del 4 till ADR-S och RID-S, men behöver inte vara typgodkända. Däremot ska förpackningarna genomgå fallprov och staplingsprov utan att varken brista eller läcka. Provningarna kan utföras som egenkontroll (se nedan).

Det farliga godset ska förpackas i innerförpackningar, mellanförpackning och ytterförpackning.

  • Innerförpackningarna ska vara av plast, glas, porslin, stengods, lergods eller metall samt ska ha en säker förslutning.
  • Innerförpackningarna ska förpackas säkert i en mellanförpackning fylld med stötdämpande material. Om innerförpackningarna brister ska mellanförpackningen vara konstruerad så att den kan innehålla läckaget och om innerförpackningarna innehåller vätska ska mellanförpackningen innehålla absorberande material i sådan mängd att den totala mängden vätska kan absorberas.
  • Mellanförpackningen ska slutligen förpackas i en stadig och styv ytterförpackning, exempelvis av papp eller trä. Varje ytterförpackning ska vara tillräckligt stor för att all föreskriven märkning ska få plats.

Provning av kollin

Även om förpackningarna inte behöver vara typgodkända enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S, ska de genomgå dels fallprov, dels staplingsprov. Provningarna kan utföras som egenkontroll och ska dokumenteras av den som utför provningarna.

Provningarna ska genomföras på kolli i transportfärdigt skick (det farliga godset förpackat och förberett för transport). Kollit ska klara provningarna utan bristning eller läckage hos någon innerförpackning och utan väsentlig minskning av kollits effektivitet.

Provningarnas utförande beskrivs i avsnitt 3.5.3 i del 3 till ADR-S och RID-S.

Märkning av kollin och overpack

Kollin som innehåller farligt gods i reducerad mängd ska förses med nedanstående märkning. Märkningen ska innehålla det första eller enda numret på varningsetiketten som anges i kolumn 5 i tabell A i del 3 till ADR-S och RID-S, för varje slag av farligt gods som kollit innehåller. Märkningen ska även innehålla avsändarens och mottagarens namn, om inte dessa uppgifter finns på annan plats på kollit.

Märkningen ska ha formen av en kvadrat och vara tydlig och varaktig. Ram med parallella, snedställda streck och symbol ska ha samma färg, svart eller röd, på vit eller annan lämplig kontrasterande bakgrund. Den minsta dimensionen ska vara 100 millimeter × 100 millimeter. Alla delar i märket ska vara i ungefärlig proportion till de dimensioner som visas i bilden.

Om kollin placeras i en overpack, ska denna förses med märkning och ordet ”overpack” om inte all märkning syns igenom dess overpack.

Om farligt gods i reducerade mängder åtföljs av ett eller flera dokument (till exempel "Bill of lading" (sjöfraktsedel), "Air waybill" (flygfraktsedel) eller CMR/CIM-fraktsedel) ska antalet kollin och följande notering anges i minst ett av dokumenten: "FARLIGT GODS I REDUCERADE MÄNGDER".

Utbildning

Personer som är involverade i transport av farligt gods förpackade i reducerad mängd ska ha genomgått utbildning enligt kapitel 1.3 i del 1 till ADR-S och RID-S.

Bestämmelser

Bestämmelserna om reducerad mängd finns i kapitel 3.5 i del 3 till ADR-S och RID-S.

Senast granskad: 8 juni 2023

Till toppen av sidan