Till innehåll på sidan

Jobba som brandingenjör på MSB

Som brandingenjör på MSB kan du utvecklas i många intressanta roller. Det gemensamma målet är att på nationell nivå utveckla svensk räddningstjänst och skydd mot olyckor.

För att svensk räddningstjänst och andra aktörer ska kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar tar vi på MSB fram regler och stöd samt genomför tillsyn och utbildningar inom skydd mot olyckor. Vi arbetar både med åtgärder för bättre förebyggande brandskydd och för effektivare räddningsinsatser, vilket innebär att vi utvecklar skyddet såväl före, under som efter en olycka. MSB har också en central roll i det civila försvaret.

Som brandingenjör på MSB finns stor möjlighet att utvecklas i många intressanta roller inom skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Hos oss finns möjlighet att jobba brett samtidigt som det finns möjlighet att fokusera och bli sakkunnig inom ett smalare område. Som arbetsgivare erbjuder vi dig flexibilitet, frihet och konkurrenskraftiga villkor.

Vad gör brandingenjören?

Utvecklar svensk räddningstjänst genom samordning, normering, stöd och tillsyn

Sveriges ca 140 kommunala räddningstjänstorganisationer har väldigt olika förutsättningar, från stor till liten, från landsbygd till storstad. MSB har uppdraget att på nationell nivå samordna kommunerna och är sektorsansvarig myndighet i Sveriges struktur för civil beredskap. Uppgifterna för en brandingenjör kan vara:

 • Utforma föreskrifter och allmänna råd i syfte att skapa tydligare krav riktat mot kommunal räddningstjänst och andra aktörer.
 • Utforma handböcker och vägledningar, ordna seminarier och besvara frågor för att stödja kommunernas arbete.
 • Delta i utredningar och besvara remisser som berör nationell utveckling i form av särskilda utredningar, regeringsuppdrag etc.
 • Analysera och bedriva tillsyn avseende kommunernas förmåga att hantera räddningstjänst och olycksförebyggande.
 • Samordna arbetet i beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Utbilda räddningstjänster och andra aktörer

MSB har vidare uppdraget att personalförsörja svensk räddningstjänst, vilket innebär att vi står för kommunernas grund-, vidare- och fortbildningar. MSB har flera utbildningsorter där merparten av all utbildning genomförs.

Som brandingenjör kan du här vara med att öva och utbilda:

 • Brandmän, brandbefäl, tillsynsförrättare och annan personal till förmån för kommunala räddningstjänstorganisationer
 • statliga räddningstjänstaktörer
 • andra aktörer på uppdragsutbildningar inom det svenska krisberedskapssystemet

Arbeta operativt både internationellt och nationellt

MSB har i uppdrag att leda samordningen vid större händelser och det finns även resurser som kan begäras av aktörerna i systemet. MSB bedriver också egna insatser både nationellt och internationellt. Som brandingenjör kan du jobba med att utveckla MSB:s stöd vid räddningsinsatser och kriser, och höjd beredskap:

 • Delta i beredskapen vid räddningsinsatser och kriser inom MSB för att stödja i hanteringen av operativa händelser
 • Utveckla förstärkningsresurser till stöd vid kriser, allvarliga olyckor, höjd beredskap och ytterst krig
 • Delta vid internationella insatser vid fredsfrämjande, humanitära och resiliensskapande

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan