Till innehåll på sidan

Jobba som it-säkerhetsspecialist

Som it-säkerhetsspecialist på CERT-SE stöttar du samhället med att förebygga och hantera it-säkerhetsincidenter för Sveriges nationella CSIRT.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja det svenska samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter.

Verksamheten utgör Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner nationellt och internationellt. Syftet är att utveckla samarbetet och former för informationsutbyte vilket är en del av det förberedande arbetet rörande it-incidenthantering.

Det operativa uppdraget riktar sig mot samhällsaktörer i både statlig och privat verksamhet. Fokus ligger främst på samhällsviktig verksamhet, vilket omfattar statliga myndigheter, regionala myndigheter, kommuner och företag. Du har stora möjligheter att påverka arbetsuppgifterna som kan innebära olika typer av tekniska analyser beroende på din specifika kompetens, ditt intresse och hur du kompletterar gruppen.

Vad gör it-säkerhetsexperten?

Förebygger it-säkerhetsincidenter

Huvuddelen av det CERT-SE gör är förebyggande arbete mot it-säkerhetsincidenter, vilket går ut på att uppmärksamma driftsansvariga på olika missförhållanden som kan leda till allvarligare incidenter. I din roll som it-säkerhetsspecialist kommer du bland annat vara involverad i att bedöma information som behöver spridas till verksamheter i samhällets som kan beröras, i syfte att varna. Exempelvis kan det vara information om nya allvarliga sårbarheter i vanligt förekommande produkter.

Hanterar it-säkerhetsincidenter

Vid pågående it-säkerhetsincidenter går det operativa arbetet ut på att skyndsamt skapa sig en bild av situationen, varna och samverka med olika aktörer i det arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter (eller minska konsekvensen) av det inträffade. I din roll som it-säkerhetsspecialist på CERT-SE behövs din kompetens i arbetet med att ge olika typer av råd och stöd till drabbade för att hantera den akuta situationen. I samband med en större it-säkerhetsincident kan CERT-SE:s roll innebära mer att samordna och koordinera mellan aktörer.

Förbereder incidenthantering

I arbetet med att förbereda samhället på indicenthantering kan du som som it-säkerhetsspecialist på CERT-SE bli involverad i olika medvetandehöjande aktiviteter såsom föreläsningar och övningar, samt representera CERT-SE i olika nationella som internationella samverkansforum för olika frågor och sektorer. 

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan