Till innehåll på sidan

MSB:s arbete vid olyckor, kriser och krig

MSB arbetar för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vi är navet för den samlade krishanteringen i Sverige.

Navet i den svenska krishanteringen

Varje dag, året om har MSB beredskap att starta krishantering – i Sverige och i världen. MSB agerar vid händelser som kan få allvarliga konsekvenser för samhället, vid olyckor, fredstida kriser och om Sverige skulle stå inför krigshot eller befinna sig i krig. Målet är att begränsa konsekvenserna av händelsen i samhället. Vi är navet i den svenska krishanteringen.

Arbetar på flera sätt

För att lyckas med det tar vi fram en nationell lägesbild, arbetar för att de aktörer som berörs av samhällsstörningen samordnar sitt arbete och sin kommunikation. Vi inriktar också aktörernas arbete så att beslut samordnas, vi analyserar konsekvenser och identifierar utestående frågor. Vi mäklar resurser mellan aktörer och gör prioriteringar så att resurserna används där de gör störst nytta. Vi erbjuder olika typer av resurser, som till exempel räddningstjänster och länsstyrelser kan använda, vid samhällsstörningar, när deras egna resurser är uttömda eller inte räcker till. Resurserna består både av utrustning och av resursbas med personal som har olika specialistkompetenser. Dessa resurser kan snabbt, i vissa fall inom sex timmar, tas i bruk vid samtliga typer av kriser.

Verkar lokalt och globalt

Varje år genomför MSB cirka 200 insatser i utländska kris- och konflikthärdar. Vi gör humanitära insatser för att rädda liv och lindra nöd i länder som är drabbade av naturkatastrofer, svält och konflikter. Vi utvecklar andra länders förmåga att förebygga och hantera kriser och att integrera genus- och miljöaspekter i krishanteringen. Vi stärker också EU, FN och andra internationella organisationer så att de kan utföra sitt arbete i olika konfliktområden.

MSB:s nationella och internationella operativa verksamhet är ömsesidigt beroende av varandra och stärker varandra. De erfarenheter som vi får från omfattande krissituationer i andra länder är mycket värdefulla också i det nationella arbetet – och vice versa.

Senast granskad: 17 mars 2023

Till toppen av sidan