Till innehåll på sidan

Samhällsplanering

Samhällsplaneringens huvudsyfte är att tillgodose grundläggande behov i samhället. MSB har en viktig roll i byggandet av ett hållbart samhälle och har till uppgift att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser.

En hållbar samhällsutveckling grundas på en balanserad helhet och innefattar samspelet med miljön såväl som användningen av ekonomiska och sociala resurser.

Den fysiska samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter. Samhällsplaneringen omfattar flera processer på lokal, regional och nationell nivå. Den fysiska planeringen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Planeringsprocesserna

Planeringsprocesserna omfattar många myndigheters ansvarsområden och det är länsstyrelserna som samordnar de statliga intressena. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att aspekter kring hälsa och säkerhet, risker för olyckor samt att frågor kring översvämningar eller erosion beaktas i planprocessen.

MSB:s roll

MSB har i dessa sammanhang en särskild roll som innebär att myndigheten ska bidra till att minska konsekvenserna i samhället när en allvarlig olycka eller kris inträffar.

Senast granskad: 18 april 2019

Till toppen av sidan