Till innehåll på sidan

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är en typ av brandfarliga varor som omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det är MSB som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som omfattas av begreppet "brandreaktiv vara".

Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen.

Fakta

Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd.

Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor genom att MSB anger dem som "brandreaktiva varor". Det gör MSB genom att utfärda föreskrifter om dem, och de brandreaktiva varor som MSB har föreskrifter om är därmed brandfarliga varor i lagens mening.

Om föreskrifter för brandreaktiva varor

MSB har nedanstående föreskrifter på området brandreaktiva varor. Tillstånd för hanteringen söks på samma sätt som för brandfarliga gaser och vätskor, och tillståndsgränser anges i respektive föreskrift. Observera att det finns många kemiska produkter som har samma typ av egenskaper som de brandreaktiva varorna, men som inte omfattas av lagen. Uppgifter om sådana egenskaper ska bland annat anges i säkerhetsdatabladet.

 • Ammoniumnitrat

  Ammoniumnitrat används i huvudsak för att tillverka sprängämnen (så kallad teknisk ammoniumnitrat) och som näringsämne i konstgödsel. Föreskrifterna omfattar varor som innehåller mer än 80 % ammoniumnitrat, vilket är all teknisk ammoniumnitrat och några sorters konstgödsel.

  Det finns några ytterligare tekniska specifikationer för omfattningen, se 1 kap i föreskrifterna. Föreskrifterna omfattar bland annat alla produkter med UN-nummer 1942 och vissa produkter med UN-nummer 2067 enligt ADR/RID.

  SÄIFS 1995:6 föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitrat

 • Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

  ANE är en intermediär för tillverkning av bulksprängämne som används vid i stort sett alla större civila sprängningsarbeten så som i anläggandet av tunnlar och i gruvdrift. ANE består av ammoniumnitrat och brännbara ämnen men blir inte en explosiv vara förrän den gjorts känslig i samband med laddningen i borrhålen.

  ANE som transporteras under UN-nummer 3375, vilket är normalfallet, omfattas av föreskrifterna. Tillverkning och annan mekanisk bearbetning av ANE innebär dock tillverkning av explosiv vara.

  MSBFS 2018:13 föreskrifter och allmänna råd om hantering av ANE

 • Organiska peroxider

  Organiska peroxider används som initiatorer inom plastindustrin för att starta polymeriseringsreaktioner samt som härdare vid plastning/spackling av till exempel båtar. Föreskrifterna omfattar praktiskt taget alla beredningar i vilka organiska peroxider ingår, däribland alla produkter i Klass 5.2 (UN-nummer 3101 – 3120) och de flesta produkter med UN-nummer 3149 enligt ADR/RID.

  Beroende på farlighetsgraden delas de organiska peroxiderna in i olika grupper, se 3 kap. i föreskrifterna. Grupptillhörigheten är avgörande för tillämpningen av föreskrifterna. MSB kan i de flesta fall meddela gruppen för kommersiellt tillgängliga produkter baserat på uppgifter i säkerhetsdatabladet.

  SÄIFS 1996:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av organiska peroxider

 • Väteperoxid

  Väteperoxid används framför allt för blekning inom t.ex. pappersindustrin och som desinfektionsmedel för simbassänger, vattenrening och andra industriella sammanhang. Det kan även användas som oxidationsmedel i till exempel raketmotorer. Föreskrifterna omfattar väteperoxid med koncentration från 20 % och uppåt samt all tillverkning av väteperoxid oavsett koncentration. Detta innefattar bland annat produkter med UN-nummer 2014 och 2015 enligt ADR/RID.

  SÄIFS 1999:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av väteperoxid

Senast granskad: 20 augusti 2020

Till toppen av sidan