Till innehåll på sidan

Frågor och svar om skyddsrum för fastighetsägare

Du som äger ett skyddsrum har en viktig uppgift. Du är med och ansvarar för det kollektiva fysiska skyddet av befolkningen i händelse av krig.

Det ansvaret innebär bland annat att se till att det är lätt att hitta till skyddsrummet och se till att det finns utrustning i det som fungerar. Du får använda skyddsrummet till annat i fredstid men ska kunna ställa i ordning det inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige.

Inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum

Det är inte aktuellt att iordningsställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum nu. Däremot ska du se till att skyltar finns uppsatta och regelbundet se över ditt eller dina skyddsrum och skyddsrumsförråd.

Fredstida användning

Skyddsrum ska vara utformade så att de under fredstid kan användas för andra ändamål. Du bestämmer själv vad det är lämpligt att använda lokalen till. Användningen ska vara så enkel att skyddsrummet går att ställa i ordning utan experthjälp inom 48 timmar.

Skyddsrummets olika detaljer ska vara lätt åtkomliga för underhåll och inspektion i fredstid. Tänk på att tung inredning som hör till användningen i fredstid kan försvåra iordningställandet av skyddsrummet.

Det är vanligt att skyddsrummen används som förråd, cykelrum, garage, motionsrum eller kontor.

Läs broschyren "Till dig som äger och ska underhålla ett skyddsrum" om vad du som ansvarar för ett skyddsrum behöver vetaHär kan du beställa ett tryckt exemplar av broschyren "Till dig som äger och ska underhålla ett skyddsrum"Brochure in English: If you own and are going to maintain a shelterBilder och beskrivningar på utrustning för skyddsrum

Ansvar

 • Vad innebär det för ansvar och skyldigheter att äga ett skyddsrum?

  Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar du bland annat för att:

  • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning,
  • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap,
  • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning,
  • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion,
  • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.

Ställa i ordning och göra skyddsrummet tillgängligt

 • Hur ställer man i ordning ett skyddsrum?

  Som ägare till skyddsrum ansvarar du för att skyddsrummet kan ställas i ordning till skyddsrumsdrift inom 48 timmar, ifall regeringen beslutar om höjd beredskap.

  Rent praktiskt underlättas iordningställandet om du eller din representant tillsammans med andra tillgängliga personer hjälps åt. I till exempel ett flerbostadshus är det rimligt att de boende deltar i att ställa i ordning skyddsrummet. Fokus måste ligga på att snabbt tömma och iordningställa skyddsrummet och då måste alla som kan hjälpa till.

  Så här ställs skyddsrummet i ordning:

  • Töm skyddsrummet på föremål och inredning som hör till användningen i fredstid. Dessa får inte vara kvar vid skyddsrumsdrift.
  • Fredsinredningen, till exempel tillfälliga innerväggar, förrådsväggar och dörrar, ska kunna tas bort med de verktyg som ingår i skyddsrumsutrustningen.
  • Se till att in- och utrymningsvägarna inte är blockerade eller försämrade.
  • Ta fram skyddsrumsdörrar om de är inbyggda.
  • Montera utrustning och komponenter som hör till skyddsrumsdriften enligt deras medföljande instruktioner.
  • Koppla bort elcentral för fredsbruk om sådan finns.
  • Fyll upp vattenkärlen.
  • Stäng ventil i golvbrunn eller ventilgrop.
  • Montera upp toalettutrymmen och ställ in toalettkärlen på respektive plats.

  Om skyddsrummet har en ritning över hur det ska ställas i ordning ska den följas.

  För att övertryck ska uppnås i skyddsrummet är det viktigt att skyddsrummet blir tätt. Vid skyddsrumsdrift uppstår övertryck i skyddsrummet och de automatiska övertrycksventilerna öppnas så att förbrukad luft kan släppas ut.

  I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

 • Hur gör jag skyddsrummet tillgängligt för användning?

   

  Skyddsrum är en kollektiv tillgång där alla människor har rätt att söka skydd i händelse av krig. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst så länge avsedda antalet skyddsrumsplatser inte överskridits.

  Som ägare eller nyttjanderättshavare till ett skyddsrum är du under höjd beredskap skyldig att göra skyddsrummet tillgängligt och bereda plats åt dem som behöver skydd.

  För att du ska kunna uppfylla din skyldighet bör du ha en rutin för att skyddsrummet ska kunna göras tillgängligt under alla omständigheter, även när du själv inte har möjlighet att göra det.

  Du kan i förväg utse någon, exempelvis en fastighetsskötare eller annan person, som är ansvarig för att låsa upp eventuella låsta portar och dörrar som leder till skyddsrummet.

Utrustning och underhåll

 • Vilken utrustning ska finnas i skyddsrummet?

  Till varje skyddsrum ska finnas den utrustning som behövs för att  ställa i ordning det för skyddsrumsdrift. Vilken utrustning som ska  finnas beror på flera saker, exempelvis skyddsrummets byggår, storlek samt utrustning avsedd för andra specifika behov.  

  Variationer i utförande av utrustning och installationer förekommer och därför kan undantag finnas från nedanstående exempel.

  Är du osäker på vilken utrustning som ska finnas i ditt skyddsrum kan du på egen bekostnad anlita en skyddsrumssakkunnig för inventering.

  Hitta foton och beskrivningar på utrustningen i listan nedan

  Exempel på utrustning och installationer som ska finnas i alla skyddsrum:

  • Luftsluss – fast eller monterbar
  • Skyddsrumsdörrar, eventuellt skjutbara väggelement, och gasdörrar
  • Tröskel – fast eller monterbar
  • Reservutgång, utförd antingen med betongelement eller med stållucka
  • Ventilationsaggregat med tillbehör
  • Skyddsfilter – gas- och dimfilter, sandfilter eller FAG-filter
   Automatisk övertrycksventil – i skyddsrum med fast luftsluss finns även fast övertrycksventil
  • Stötvågsventil – en per ventilationsaggregat, gäller endast skyddsrum med gas och dimfilter eller FAG-filter
  • Tilluftskanaler
  • Uppvärmningsanordning
  • Belysning
  • Tätningslister till dörrar, eventuella luckor och skyddsplåtar
  • Tappställe för vatten, golvbrunn och eventuell ventilgrop samt nyckel till avstängningsbar golvbrunn – finns inte i alla skyddsrum byggda före 1961
  • Toalettutrymmen, toalett och vattenkärl
  • Verktyg för demontering av fredsinredning, iordningställande och evakuering
  • Monteringsanvisningar samt drifts- och skötselinstruktioner

  Exempel på utrustning och installation som ska finnas i vissa skyddsrum:

  • Skyddsplåtar – för att sätta igen ventilation som används i fredstid
  • Monterbara pelare med fotplåtar och fast nyckel – används om infästningspunkter i tak finns
  • Frånluftskanal – finns om toalettutrymme inte har gemensam vägg med fast luftsluss
  • Uteluftskanal – finns i olika utföranden, inte alltid en kanal som monteras utan kan vara ingjuten
  • Splitterskyddsplåt till automatisk övertrycksventil – gäller skyddsrum byggda från 1974 och framåt
  • Splitterskyddsplåt till skyddsrumsdörr – gäller skyddsrum byggda från 1992 och framåt och där skyddsrumsdörren leder ut i det fria
  • Övertrycksmätare och genomföring för övertrycksmätare – gäller främst skyddsrum utrustade med FAG-filter
  • Antenn- och telegenomföring – gäller skyddsrum byggda från 1961 och framåt
  • Avstängningsventiler ska finnas på rörledningar som går genom eller till skyddsrummet
  • Slang med strålrör – gäller skyddsrum byggda från 1974 och framåt
  • Elinstallation, gruppcentral och kabelgenomföringar – krav på egen gruppcentral gäller skyddsrum byggda från 1961 och framåt
  • Fånganordningar till belysningsarmaturer och värmeelement – gäller skyddsrum byggda från 1961 och framåt samt om modernisering skett
  • Ritning över hur skyddsrummet ska ställas i ordning – gäller skyddsrum byggda från 1978 och framåt

  Det här ska du särskilt tänka på när det gäller utrustningen i skyddsrummet:

  • Utrustning som inte är monterad ska förvaras på ett betryggande sätt. För de allra flesta skyddsrum gäller att det ska finnas ett förråd, i eller i närheten av skyddsrummet, som är låst, torrt, ventilerat och uppvärmt till minst 5 ºC. Skyddsrumsförrådet får endast användas för skyddsrummets utrustning.
  • För att utrustningen ska hålla sin livslängd ska den förvaras och skötas enligt medföljande anvisningar.
  • Om någon utrustning kommer bort eller förstörs är du skyldig att skaffa ny.

   

 • Hur underhåller jag mitt skyddsrum?

  Du är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till det.

  Detta innebär att du årligen bland annat ska se till att:

  • skyddsrumsdörrar, skyddsluckor, gasdörrar och gasluckor går att stänga och ligger tätt mot karm och tröskel,
  • provköra ventilationsaggregat (utan filter) för att säkerställa funktionen,
  • tätningslister är rätt förvarade och felfria,
  • ståldetaljer inte rostar,
  • gångjärn smörjs,
  • avstängningsventiler i golvbrunnar fungerar,
  • verktyg finns och fungerar.

  Du ska även fortlöpande säkerställa att inga otillåtna ingrepp görs i skyddsrummet, till exempel felaktiga håltagningar genom skyddsrumsstommen.

  Skyddsrumsförrådet eller det utrymme där inredning och utrustning förvaras bör kontrolleras årligen så att till exempel fuktskador kan upptäckas i tid.

 • Vad gäller angående filterbyte?

  Filterbyte är en moderniseringsåtgärd som ska bekostas med statliga medel och alltså inget som fastighetsägaren själv ska bekosta. Det är endast i de fall som fastighetsägaren, på grund av bristande underhåll, slarvat bort filtren eller orsakat skada på filtren som de själva får bekosta inköp av nya filter.

  Vid en skyddsrumskontroll kan det framkomma att skyddsrummet är utrustat med en äldre typ av luftrening och att filtersystemet därmed behöver bytas ut till ett modernare filtersystem. I de fall statliga medel inte finns att hämta vid den aktuella tidpunkten kommer filterbytet att noteras som en kvarstående åtgärd i MSB:s uppgifter om skyddsrummet. Filterbytet kommer då att göras vid ett senare tillfälle och ingår i MSB:s program för modernisering av komponenter.

  Det är MSB som avgör när filtren ska bytas ut. Om fastighetsägaren väljer att byta filtret redan nu står de själva för kostnaden och kan inte begära ersättning från MSB.

 • Hur ska skyddsrumsskyltar placeras?

  En skylt ska sitta vid byggnadens entré och ytterligare en vid ingången till själva skyddsrummet. Skyltarna ska sitta där även i fredstid.

 • Vad händer om jag inte åtgärder bristerna i mitt skyddsrum?

  MSB är den myndighet som ansvarar för kontroll av skyddsrum och vid en kontroll besiktas skyddsrummets alla delar och deras funktion. Om MSB vid en kontroll hittar brister kommer myndigheten genom ett beslut att förelägga er att åtgärda dessa. Följer ni inte beslutet så kommer MSB att, vid vite, förelägga er på nytt att vidta dessa åtgärder.

Kontroll och tillsyn

 • Hur görs kontroll och tillsyn?

  För att säkerställa att skyddsrum uppfyller ställda krav, utför MSB kontroller och tillsyner.

  Kontroll

  Vid kontroll besiktas skyddsrummets alla delar och deras funktion. Om MSB hittar brister kommer myndigheten genom ett beslut kräva att du ska åtgärda bristerna. I beslutet framgår om du kan få ersättning för åtgärderna. Ersättning lämnas inte för eftersatt underhåll, otillåtna ingrepp eller annan försumlighet. Du kan få ersättning då MSB beslutat om moderniseringsåtgärder.

  Tillsyn

  Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en fullständig kontroll tidigareläggs. Det finns inget fastställt tidsintervall för hur ofta MSB ska utföra kontroller eller tillsyner.

  Egen statusbesiktning

  Du kan själv, om du undrar över skicket på ditt skyddsrum, på egen bekostnad anlita en skyddsrumssakkunnig som gör en statusbesiktning.

 • Kan jag beställa kontroll eller tillsyn från MSB?

  Nej, MSB gör inte skyddsrumskontroller eller skyddsrumstillsyner på begäran.

  Däremot kan ni, om ni undrar över skicket på ert skyddsrum, på egen bekostnad anlita en skyddsrumssakkunnig som gör en statusbesiktning.

  Kontakta skyddsrumssakkunnig

 • Hur ofta kontrolleras skyddsrummen?

  Det finns inget fastställt tidsintervall. Det beror på vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum kontrolleras utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande. Om en skyddsrumskontroll visar på brister måste ägaren åtgärda dem.

 • Vad är skillnaden mellan besiktning och kontroll av skyddsrum?

  MSB genomför en besiktning endast när skyddsrummet är nybyggt, det vill säga en nybesiktning. Därefter sker tillsyner och kontroller. En tillsyn är en mindre genomgång, medan en kontroll är grundlig genomgång av skyddsrum

Ändring, nybyggnad eller avveckling

 • Hur gör jag om jag vill avveckla ett skyddsrum?

  Det finns ett stort antal skyddsrum i den befintliga bebyggelsen. Riksdagen har bestämt att dessa ska bevaras och underhållas för att kunna användas för sitt ändamål, vid behov av fysiskt skydd i krig. Därför är MSB restriktiv med att bevilja ansökningar om avveckling av skyddsrum. Skyddsrum får endast avvecklas om det finns särskilda skäl.

  Läs mer om ansökan om avveckling av skyddsrum

 • Kan man göra ändringar i skyddsrummet?

  Om det görs ingrepp i byggnaden där skyddsrummet är, och detta inte görs korrekt, kan det medföra att skyddsrummet får sämre förmåga att skydda. Du kan då drabbas av onödiga merkostnader när skyddsrummet ska återställas.

  Vid planerade byggnadsåtgärder som direkt eller indirekt kan påverka skyddsrumsfunktionen ska MSB, enligt plan- och bygglagen, ges tillfälle att yttra sig vid tekniskt samråd. Samrådet ska upp märksamma inblandade aktörer på att skyddsrumslagstiftningen måste beaktas vid byggprojekt. Det görs genom att du beställer ett skyddsrumsyttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig. Det gäller vid ingrepp i skyddsrummet men även om projektet innebär tillkommande raslaster, tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel eller andra ingrepp som kan påverka skyddsrumsfunktionen.

  Åtgärder i skyddsrum utförs enligt tekniska lösningar utgivna av MSB eller på annat sätt som uppfyller funktionskraven. Om det finns en ritning över hur skyddsrummet ska ställas i ordning kan den behöva uppdateras så att den överensstämmer med förhållandena i skyddsrummet.

 • Vad gäller vid försäljning och köp av byggnad med skyddsrum?

  Om du säljer fastigheten övergår ansvaret för underhåll av skyddsrummet till den nya ägaren. Hen kan anlita en skyddsrumssakkunnig för att genomföra en överlåtelsebesiktning för att skapa sig en uppfattning om eventuella skador och otillåtna åtgärder som gjorts på skyddsrummet, så att de kan åtgärdas i samband med överlåtelsen. Det är ägarens ansvar att se till så att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

 • Kan jag bygga ett nytt skyddsrum?

  Nej. För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

  En särskild utredare har i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen kan utformas, till exempel ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.

  Utredningen ska presenteras senast i november 2022.

  Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Utveckling av skyddsrum

Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras.

MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

En särskild utredare har i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen kan utformas, till exempel ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.

Utredningen presenterades i november 2022.

Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Senast granskad: 19 januari 2024

Till toppen av sidan