Till innehåll på sidan

Frågor och svar för fastighetsägare

Här finns svar på de vanligaste skyddsrumsfrågorna för fastighetsägare. Hittar du inte svar på din fråga? Mejla till skyddsrum@msb.se.

Frågor och svar om skyddsrum - för fastighetsägare

 • Vad ska jag som ägare av fastighet med skyddsrum tänka på?
  • Du som ägare har underhållsansvar av skyddsrummet.
  • Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga.
  • Det är ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.
  • Du (tillsammans med andra) ska kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom två dygn.
  • Du kan läsa mer i handboken Skyddsrum SR 15.

  Föreskrifter och handböcker för skyddsrum

 • Vilken utrustning ska finnas i skyddsrummet?

  Alla skyddsrum har vid byggnationen försetts med utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften. Vilken utrustning som ska finnas i respektive skyddsrum beror på flera saker, exempelvis teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storlek på skyddsrummet samt utrustning avsedd för andra specifika behov för skyddsrummet. I skyddsrumshandboken presenteras en lista över grundutrustning för nybyggda skyddsrum. Se Skyddsrum SR 15, kap 7.

  Föreskrifter och handböcker för skyddsrum

 • Hur ska jag sköta och underhålla skyddsrummet?

  Att underhålla ett skyddsrum är normalt sett inte svårare än att sköta sin övriga byggnad. Skötseln kompletterar det ordinarie fastighetsunderhållet.

  Några exempel på underhållsåtgärder:

  • se till att det finns skyddsrumsskyltar
  • smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar
  • åtgärda rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar
  • se till att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att
  • brunnen är rengjord
  • se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet

  Om du är osäker på hur underhållsarbetet ska göras, kontakta skyddsrumssakkunnig för rådgivning.

 • Var kan jag köpa utrustning till skyddsrum?

  Du kan köpa utrustning hos skyddsrumsleverantörer.

  Kontaktuppgifter till skyddsrumsleverantörer

 • Vem gör besiktningar av skyddsrummet?

  Det gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  I vårt uppdrag ingår att genomföra skyddsrumskontroller och tillsyn.

 • Hur ofta kontrolleras skyddsrummen?

  Det finns inget fastställt tidsintervall. Det beror på vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum kontrolleras utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande. Om en skyddsrumskontroll visar på brister måste ägaren åtgärda dem.

 • Kan jag bygga nya/fler skyddsrum?

  Nej. För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

 • Kan jag ansöka om bidrag för skyddsrum?

  Nej.

 • Vad gäller vid försäljning och köp av byggnad med skyddsrum?

  Om du säljer fastigheten övergår ansvaret för underhåll av skyddsrummet till den nya ägaren. Hen kan anlita en skyddsrumssakkunnig för att genomföra en överlåtelsebesiktning för att skapa sig en uppfattning om eventuella skador och otillåtna åtgärder som gjorts på skyddsrummet, så att de kan åtgärdas i samband med överlåtelsen. Det är ägarens ansvar att se till så att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

 • Hur ser planeringen ut för skyddsrum i Sverige framöver?

  Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras.

  Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

 • Vad gäller angående filterbyte?

  Filterbyte är en moderniseringsåtgärd som ska bekostas med statliga medel och alltså inget som fastighetsägaren själv ska bekosta. Det är endast i de fall som fastighetsägaren, på grund av bristande underhåll, slarvat bort filtren eller orsakat skada på filtren som de själva får bekosta inköp av nya filter.

  Vid en skyddsrumskontroll kan det framkomma att skyddsrummet är utrustat med en äldre typ av luftrening och att filtersystemet därmed behöver bytas ut till ett modernare filtersystem. I de fall statliga medel inte finns att hämta vid den aktuella tidpunkten kommer filterbytet att noteras som en kvarstående åtgärd i MSB:s uppgifter om skyddsrummet. Filterbytet kommer då att göras vid ett senare tillfälle och ingår i MSB:s program för modernisering av komponenter. Det är MSB som avgör när filtren ska bytas ut, om fastighetsägaren väljer att byta filtret redan nu står de själva för kostnaden och kan inte begära ersättning från MSB.

   

 • Vad gör jag om mitt skyddsrum drabbats av översvämning, brand, inbrott eller skadegörelse?

  Skador på skyddsrummet eller på dess utrustning orsakade av översvämning, brand, inbrott eller skadegörelse är i första hand en försäkringsfråga. MSB rekommenderar därför dig som ägare till skyddsrum att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se vilken ersättning du har rätt till.

  Vidare rekommenderar MSB dig att ta kontakt med en skyddsrumssakkunnig i de fall du önskar hjälp med att inventera vad som tagit skada och vad som behöver åtgärdas.

  Ny utrustning till skyddsrum kan köpas hos skyddsrumsleverantörer.

  Kontakta skyddsrumssakkunnig eller leverantör

Senast granskad: 20 maj 2019

Till toppen av sidan