Till innehåll på sidan

Gaständare och behållare med tändargas

Gaständare och behållare med tändargas regleras i MSB:s produktregler kompletterat med regler i lagstiftningen om transport av farligt gods (ADR/RID) och produktsäkerhetslagstiftningen.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Gaständare och behållare med tändargas regleras i MSB:s produktregler kompletterat med regler i lagstiftningen om transport av farligt gods (ADR/RID) och produktsäkerhetslagstiftningen.

När det gäller cigarettändare kan en harmoniserad standard under det allmänna produktsäkerhetsdirektivet tillämpas för att uppfylla kraven i såväl MSB:s regler som det allmänna produktsäkerhetsdirektivet. Cigarettändare av engångstyp har emellertid också andra konstruktionskrav som regleras i Konsumentverkets regler.

Gaständare

Gaständare är samlingsbegrepp för cigarettändare med brandfarlig gas som drivgas och tändare för ett speciellt ändamål som drivs med gas, t ex braständare. MSB reglerar konstruktionen av dessa genom kapitel 3 i föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare.

Konstruktionen regleras också genom en harmoniserad standard, SS-EN ISO 9994:2005, under EU:s allmänna produktsäkerhetsdirektiv, läs mer på konsumentverket.se, Regler och krav på tändare

Gaständarna får enligt krav i lagstiftningen om transport av farligt gods innehålla max 10 g kondenserad gas om de ska transporteras som tändare.

Cigarettändare ska dessutom uppfylla vissa andra konstruktionskrav exempelvis begränsning av lågans höjd, klara falltest, slockna när ventilen stängs mm, eller motsvarande krav.

Engångständare ska ha barnsäkerhetsspärr (konsumentverket.se, Regler och krav på tändare). När den harmoniserade standarden uppfylls är också kraven i ADR/RID uppfyllda. Även för tändare som designats för ett speciellt ändamål finns en standard som kan användas. Då denna senare standard inte är harmoniserad går det inte att hänvisa till den och anta att det allmänna produktsäkerhetsdirektivet uppfylls.

Så kallade XXL-tändare (dubbelt så stora tändare eller ännu större) är konstruerade för att innehålla mer än 10 g kondenserad gas. Ekonomiska aktörer menade för några år sedan att denna typ inte var cigarettändare och därmed inte behövde uppfylla den harmoniserade standarden. Det klarades ut att XXL-tändare ändå endast kunde innehålla 10 g gas om de skulle kunna transporteras som tändare, vilket är fördelaktigt. Numera är det accepterat att XXL-tändare är cigarettändare och ska uppfylla den harmoniserade standarden (eller motsvarande skyddskrav).

I ett pågående regelförändringsarbete planeras föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare att upphävas under våren 2019 och ersättas med föreskrifter som inte reglerar konstruktionen av produkter.

Konstruktionskravet på cigarettändare att den harmoniserade standarden ska uppfyllas (eller motsvarande skyddsnivå på annat sätt) kommer dock att vara oförändrat.

Tändargas

Tändargas är en behållare innehållande gas som ska användas för påfyllning av gaständare. Även dessa produkter regleras i (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare. Enligt punkten 3.1.1 ska behållaren uppfylla samma tekniska krav som ställs i farligt-gods-lagstiftningen (ADR/RID). I ADR/RID medför definitionen att tändargas får innehålla max 65 g kondenserad gas. Detta innebär att behållare med ett större gasinnehåll faller utanför kategorin tändargas och istället klassas som ”engångsbehållare för gas” med strängare krav på konstruktion och märkning.

Systemgranskning

Gasapparater, som till exempel gasspisar, ska vara CE-märkta och installerade enligt tillverkarens anvisningar. För industriinstallationer där brännarsystemet sällan är CE-märkt som en helhet ska verksamhetsutövaren kunna visa att anläggningen är tillräckligt säker.

Detsamma gäller för brännare för biogas, eftersom en brännare inte kan vara CE-märkt för biogas såvida inte biogasen uppgraderats till naturgaskvalité.

Praxis inom gasbranschen är att utföra en systemgranskning enligt EGN 2014 (Energigasnormen). Systemgranskning utförs av behöriga systemgranskare.

Branschorganisationen Energigas Sverige (tidigare Svenska gasföreningen) ger ut EGN 2014 och har kontaktuppgifter till behöriga systemgranskare.

En godkänd systemgranskning resulterar i ett systemgodkännande samt en märkning på brännarinstallationen (se bilden nedan).


Systemgodkännandemärke

Kontakt

Carina Fredström
010-240 50 65

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan