Till innehåll på sidan

Kommunikation till allmänheten

Kommunikation utgjorde en stor och viktig del av hanteringen av coronapandemin och MSB har arbetat för samordning av kommunikationen. MSB tog tillsammans med ansvariga aktörer fram relevanta och samordnade budskap och svar på allmänhetens frågor.

Bekräftad information på krisinformation.se

Bekräftad och uppdaterad information till allmänheten om hanteringen av coronapandemin publicerades på den myndighetsgemensamma webbplatsen krisinformation.se, som drivs av MSB.

MSB:s huvudfokus tillsammans med andra myndigheter har varit att sprida kunskap kring det faktiska läget och vad vi gör, det vill säga bekräftad information. 

Sms till de flesta i Sverige

Den 14 december 2020 fick merparten av svenska abonnenter ett SMS med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd som skickades ut av Folkhälsomyndigheten och MSB på uppdrag av regeringen. Samma dag registrerades 3,5 miljoner besök på krisinformation.se, indikerar att många medborgare tog del av informationen.

Regeringsuppdrag att kommunicera samordnat och tydligt

Myndigheten fick flera särskilda regeringsuppdrag som rörde kommunikation till allmänheten. Två av uppdragen innebar att myndigheternas information till allmänheten med anledning av utbrottet av coronaviruset ska vara samordnad och tydlig.

Uppdragen har genomförts genom informationsinsatser i olika mediekanaler, regelbundna gemensamma presskonferenser med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB samt genom samverkan med andra myndigheter, organisationer, föreningar och andra relevanta aktörer.

Resultatet som redovisades till regeringen i december visade att mer än 90 procent har fått information genom annonsering i riks- och lokalpress, TV, radio och sociala medier och att mer än 85 procent anser att informationen har varit tydlig och påverkat dem att vilja följa myndigheternas rekommendationer i högre grad.

Myndighetsgemensamt kommunikationsråd

I samband med att MSB fick det första regeringsuppdraget i mars 2020, med uppgift att nå ut till allmänheten med information om covid-19, inleddes ett nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Myndigheterna inrättade ett kommunikationsråd som träffas varje vecka. I november 2020 utökades rådet med representanter från länsstyrelserna och Läkemedelsverket.

Information till målgrupper som är svåra att nå

För att nå målgrupper som inte använder konventionella kanaler och som har särskilda behov och förutsättningar utifrån språkbarriärer, funktionsnedsättningar eller socioekonomisk bakgrund har MSB samverkat med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och enskilda individer.

MSB har byggt upp ett nära samarbete med myndigheter som har särskilda uppdrag inom tillgänglighets- och delaktighetsområdet och med aktörer med långvarig erfarenhet av kommunikationsinsatser till ovan nämnda grupper, till exempel intresseföreningar och branschorganisationer.

Samverkan med civilsamhället – fokus på ungdomsorganisationer

För att på bästa sätt nå unga och unga vuxna, upprättade MSB en referensgrupp bestående av organisationer som var i direktkontakt med målgruppen.

I referensgruppen deltog representanter från organisationerna FUB, Scouterna, Fryshuset, Vi unga, Sveriges förenade studentkårer och Svensk Live.

Tanken med referensgruppen var att använda dem som bollplank vid framtagandet av kampanjer som riktar sig till unga, för att stämma av att tonalitet, budskap och kanalval passade den tänkta målgruppen.

Fördjupad undersökning hos allmänheten om beteenden och attityder

För att kunna stärka och utveckla kommunikationsinsatser mot allmänheten, behövde myndigheterna få ökad förståelse och kunskap om människors beteenden och attityder gentemot regler, allmänna råd och rekommendationer. Därför genomförde MSB i maj 2021 en fördjupad undersökning i syfte att påverka beteenden till ökad efterlevnad, vilket kan generera en minskad smittspridning.

Den fördjupade undersökningen var uppdelad i olika delar:

  • en webbenkät som under vecka 17 gick ut till 2400 respondenter
  • på-stan-intervjuer med 200 personer under vecka 18-20 på språken engelska, arabiska, polska, persiska, somaliska och turkiska
  • sju fokusgrupper under vecka 20-21.

Senast granskad: 7 september 2021

Till toppen av sidan