Till innehåll på sidan

Internationell samordning

MSB samarbetade med internationella aktörer på flera olika sätt, både i Norden, EU och globalt.

De nordiska länderna har genom Hagasamarbetet en tradition av att stödja och samarbeta med varandra och under åren har lägesbilder delats. Digitala möten på generaldirektörsnivå genomfördes regelbundet med utgångspunkt i lägesbilderna. Gemensamma frågor som till exempel assisterade hemresor, gränsproblematik, utvärdering av händelser och samarbetsmöjligheter har också diskuterats.

Resurssamordning inom EU

Generaldirektörerna med ansvar för civilskyddsmyndigheter i EU-länderna har träffats en gång i halvåret med fokus på erfarenheter från pandemin. Vidare har MSB deltagit i EU-arbetet kring resurssamordning (Covid Clearing House), och utgjort kontaktpunkt för Emergency Support Instrument. Inom ramen för detta samordnade MSB Sveriges samlade ansökningar om medel för ersättning för bland annat transport av skyddsutrustning.

Rundabordssamtal med experter

MSB har också bjudit in till digitala rundabordssamtal med ledande experter från flera olika länder för diskussioner om de lärdomar och erfarenheter som kan dras så här långt i pandemin.

Det första samtalet anordnades i samarbete med den brittiska tankesmedjan Royal United Services Institute, RUSI, och handlade bland annat om kommunikation med medborgarna under kriser, den ökade digitaliseringen och internationellt samarbete.

Det andra samtalet genomfördes tillsammans med Utrikespolitiska institutet och här låg fokus på vikten av att nyttja det internationella samarbetet inom EU för att förebygga och hantera gränsöverskridande kriser.

Samordnar beredskapssamarbetet med Nato

Sverige har bjudits in att bidra med underlag till Natos civila bedömanden av pandemins påverkan utifrån Nato:s sju grundläggande förmågor (Baseline Requirements). MSB ansvarade för att koordinera arbetet med dessa underlag tillsammans med berörda myndigheter, i enlighet med MSB:s ansvar för samordningen av svenska myndigheters deltagande i det civila beredskapssamarbetet med Nato.

Senast granskad: 14 juli 2023

Till toppen av sidan