Till innehåll på sidan

Gällande regler inom Brandfarliga och explosiva varor

Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Reglerna ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. 

Gasanordningar

För gasanordningar gäller från och med den 21 april 2018 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/426. Från och med den 1 juli 2018 gäller dessutom en helt ny svensk lag och förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.

Gällande regler om gasanordningar

MSB:s föreskrifter och allmänna råd


Status: Gällande

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler Status: Gällande

Författningsnummer: MSBFS 2020:1

Nedan finns information om vilka författningar som upphörde att gälla helt eller delvis när föreskrift 2020:1 trädde i kraft den 1 augusti 2020.

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Senast granskad: 1 oktober 2021

Till toppen av sidan