Till innehåll på sidan

MSB:s arbete efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten

22 oktober2023 grundstötte passagerarfartyget Marco Polo i Pukaviksbukten utanför Hörvik, Blekinge län. Ett omfattande oljeläckage följde som påverkat kommunerna Sölvesborg, Karlshamn och Kristianstad. MSB har stöttat med förstärkningsresurser såsom materiel från oljeskyddsdepåer samt expertstöd inom bland annat oljeskadeskydd och ersättningsfrågor.

Den stora mängd tjockolja som läckte ut nådde land på flera ställen. Det drabbade områdets känsliga naturområden och biologiska mångfald tog skada av oljeläckaget.

Insatsen till följd av oljeutsläppet har varit omfattande och bestått av samverkan mellan bland andra Kustbevakningen, berörda länsstyrelser och kommuner, lokal räddningstjänst och MSB, samt Svenska sjöräddningssällskapet och andra frivilligorganisationer

Det här har MSB gjort

Hanteringen av olyckans konsekvenser pågår under lång tid. MSB har och har haft flera roller i hanteringen, både i den initialt akuta fasen, samt på längre sikt. Sedan olyckan inträffade har MSB:s bistått med förstärkningsresurser bestående av materiel från oljeskyddsdepåer till insatserna i Karlshamn, Sölvesborg och Kristianstad/Åhus. Inledningsvis bistod MSB även med personal som stöttade med utbildning i användningen av materielen.

MSB:s förstärkningsresurser för strandnära oljeskadeskydd syftar till att stödja och stärka ansvarig aktörs förmåga att hantera ett oljeutsläpp som hotar den svenska kusten.

MSB har även bistått med en samverkansperson på plats hos Länsstyrelsen i Blekinge, samt bistår fortsatt med expertstöd inom området räddningstjänst, oljeskadeskydd och angående ersättningsfrågor. Vad gäller ersättningsfrågor så stöttar MSB berörda aktörer, häribland de drabbade kommunerna, i dialog med försäkringsbolag och andra inblandade.

Därtill stödjer MSB samverkan för hantering av händelsens långsiktiga konsekvenser, bland annat för att kunna säkerställa och optimera miljöskyddsåtgärder.

MSB följer också utvecklingen som så kallad sektorsansvarig myndighet när det gäller förmågan inom miljöräddningstjänst till sjöss. MSB är i löpande dialog med berörda länsstyrelser, kommuner och övriga berörda aktörer om eventuellt behov av ytterligare stöd.

MSB är sammanhållande i arbetet inom NSO

MSB är sammanhållande av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och det strategiska aktörsgemensamma arbetet inom svenskt oljeskadeskydd.

Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

Den 22-23 november hölls den årliga nationella konferensen för oljeskadeskydd där den särskilda händelsen som Marco Polos grundstötning orakade kom att beröras.

Senast granskad: 14 november 2023

Till toppen av sidan