Till innehåll på sidan

Grib utvecklas – information om utvecklingsarbetet

På den här sidan kommer du kunna läsa det senaste om utvecklingen av Grib, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Gributbildningen genomgår sedan 2022 ett utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet drivs av en intern arbetsgrupp på MSB i dialog med den av räddningstjänstrådet utsedda referensgrupp, där en representant från varje län deltar.

Arbetat intensifierades under våren 2023 och arbetsgruppen på MSB har under våren i dialog med referensgruppen ringat in ett förslag på ny struktur för utbildningen. Det som beskrivs nedan ska ses som förslag som kan komma att ändras. Förslaget ser ut som följer:

Grib består av två kurser, Kurs 1 – Kommunal räddningstjänst och Kurs 2 – Räddningsinsatsen.

Kurs 1

Kurs 1 består till sin del av tre delkurser, som startar med ett inledande webbkurspaket. Webbkurserna kommer att behandla allt ifrån lagstiftning och arbetsmiljö samt de olika ämnesområdena kopplat vanligt förekommande olyckor.

Efter webbkursen kan den studerande söka distansutbildning med närträff. Den första delen av den kursen bedrivs på distans under cirka en vecka och den avslutande delen som en närträff på cirka tre dagar. Under den här kursen får den studerande fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper kopplat till de ämnesområden som studerats under webbkurspaketet.

Inom Kurs 1 finns även en praktikdel. Praktikdelen är valfri att genomföra antingen före eller efter distansutbildning med närträff. Under praktikkursen får de studerande fördjupa sig i den egna räddningstjänstens arbete, metoder och tekniker kopplat till de olika ämnesområdena. Praktikdelen är cirka en vecka lång men går att genomföra under de tider det passar den studerande och dennes räddningstjänst.

Du kan läsa mer om innehållet i respektive delkurs nedan:

 • Delkurs 1 A - Introduktion till yrkesrollen

  Kursen behandlar ramverk och förutsättningar för yrket, såsom aktuell lagstiftning, föreskrifter och regler som styr arbetet.

  Även räddningstjänst under höjd beredskap och jämställdhet och likabehandling är en del av kursens innehåll. Innehållet behandlar även informationsdelning och RAKEL-systemets uppbyggnad, samt hur verktyget kan användas för informationsdelning i arbetet inför och under en räddningsinsats.

  Även hälsa och livsstil är en del av innehållet och behandlar aspekten ergonomi inom ett hållbart yrkesliv.

  Inom ämnesområdet brand behandlas grundläggande brandteori såsom förbränningsprocessen och förutsättningar för att en brand ska uppstå.

  Inom ämnesområde räddning hanteras trafikolyckor genom att behandla säkerhetsåtgärder både före och under utryckning, samt att skapa en säker arbetsmiljö på olycksplatsen.

  Området akut omhändertagande behandlar det systematiska akuta omhändertagande enligt metoden S-XABCDE.

  Innehållet i ämnesområdet farliga ämnen behandlas identifiering av ett farligt ämne, ADR-skyltning samt märkning enligt gällande lagstiftning.

  Inom samtliga ämnesområden får den studerande i webbkurspaketet dessutom ta del av en typolycka från det att insatsen inleds, till hur den genomförs och slutligen avslutas.

  Nedan ser du beskrivningen av innehållet i delkurs 1A presenterat kort sammanfattat i en bild med innehållet som rubriker.

  Klick på bild för större bild:

  Delkurs-1A.jpg

 • Delkurs 1 B - Yrkesrollen i teori och praktik

  Området ramverk och förutsättningar behandlar relevant lagstiftning för yrket och hur den påverkar räddningstjänstens arbete samt det kommunala handlingsprogrammets syfte, innehåll och utformning. Även extraordinära händelser, antagonistiska hot samt hot och risker kopplat till arbetsuppgifter under höjd beredskap är en del av innehållet.

  Ämnesområdet brand behandlar brandteori, brandspridning och brandsläckning. Innehållet fördjupas kring flertalet olika begrepp såsom släckteori, släckmedel, släckverktyg, släckmetoder, miljö, risker samt lokalisering av branden och brandgasventilering. Även metoder för livräddning vid brand behandlas i innehållet.

  Inom ämnesområde räddning tas hanteringen av trafikolyckor vidare genom att praktiskt beskriva skapandet av en säker arbetsmiljö på olycksplatsen med en fördjupning kring att minska riskerna vid arbete i skadeområdet.

  Inom ämnesområdet akut omhändertagande behandlas fördjupande systematiskt akut omhändertagande enligt metoden S-XABCDE inklusive HLR utifrån både ett barn-och vuxenperspektiv. Vidare behandlas olika typskador utifrån olika olyckor men även större händelser och höjd beredskap.

  Innehållet rörande farliga ämnen behandlar skadeplatsorganisation vid olycka med farliga ämnen och metoder för att begränsa utsläpp vid olyckor med farliga ämnen omhändertas.

  Inom området hälsa och livsstil behandlas olika typer av påfrestningar som yrket kan innebära för den enskilde och åtgärder för att förebygga påverkan av dessa.

  Nedan ser du beskrivningen av innehållet i delkurs 1B presenterat kort sammanfattat i en bild med innehållet som rubriker.

  Klicka på bilden för större bild:

  Delkurs-1B.jpg

 • Delkurs 1 C - Praktik i räddningstjänst

  Kursens innehåll behandlar de typer av personlig skyddsutrustning räddningstjänstpersonal använder kopplat till olika risker inom yrkesutövningen. Vidare behandlas den egna räddningstjänstens arbete och utrustning inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande samt farliga ämnen.

  Nedan ser du beskrivningen av innehållet i delkurs 1C presenterat kort sammanfattat i en bild med innehållet som rubriker.

  Klicka på bilden för större bild:

  Delkurs-1C.jpg

 • Särskilt om genomförande i egen regi

  Grib utvecklas och en av de stora förändringarna inför 2025 är att MSB möjliggör ett eget genomförande av Grib kurs 1 i räddningstjänstens egen regi.

  Konceptet bygger på frivillighet och ingen ersättning för genomförandet utgår. MSB kommer parallellt med genomförandet i egen regi erbjuda utbildningsplatser för hela Gributbildningen i landets regioner.

  Att genomföra Grib kurs 1 i egen regi är ett önskemål från ett antal räddningstjänster i landet. Önskemålet har lyfts i olika forum och på olika sätt med MSB. Konceptet presenterades och accepterades av räddningstjänstrådet under hösten 2023.

  För att konceptet ska fungera på ett för alla smidigt sätt, vara effektivt och bidra till en likvärdig grundutbildning över landet har MSB beslutat om följande tillvägagångssätt:

  Ansökan
  För att bedriva Grib kurs 1 i egen regi behöver varje räddningstjänst skicka in en ansökan. Ansökan kommer hanteras via MSB:s E-tjänster. Ansökan signeras med e-legitimation av den kontaktperson som ansvarar för ansökan.

  I ansökan ska varje räddningstjänst intyga att de har de förutsättningar som behövs för att bedriva utbildningen på det sätt som motsvarar MSB:s nationella Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap kurs 1. Det gäller till exempel att det finns personal med nödvändig kompetens; instruktör/er för ämnena brand, räddning, farliga ämnen samt legitimerad sjuksköterska som ansvarar för undervisningen i akut omhändertagande. Vidare finns krav på resurser för att bedriva undervisningen såsom lokaler, utbildningsplats för praktiska moment samt tillhörande utrustning. 

  E-tjänsten kommer att öppna i början av september 2024 och vara öppen under veckor.

  Två veckor efter inskickad ansökan kommer besked om godkännande/avslag från MSB att delges. MSB godkänner som grund alla ansökningar, under förutsättning att de grundförutsättningar som krävs finns och intygas.

  Instruktörsutbildning
  Varje räddningstjänst som bedriver utbildning i egen regi behöver skicka minst en instruktör på instruktörsutbildning, om möjligt gärna flera. Instruktörsutbildningen kommer genomföras under november/december 2024.

  De räddningstjänster som fått ansökan godkänd erbjuds plats (minst 1) på instruktörsutbildning.

  Undervisningsmaterial
  Efter genomgången och godkänd instruktörsutbildning kommer instruktörer och kontaktperson att få tillgång till en plattform för nedladdning av samtligt undervisningsmaterial för kurs 1.

  Genomförande av utbildning
  Genomförande av utbildning kan starta som tidigast 1 januari 2025.

  Administration vid och efter genomförandet
  I samband med att ansökan beviljas kommer räddningstjänst med godkänd ansökan att tilldelas ett eller flera kurstillfällen för Kurs 1 som nås via msb.se. Varje medarbetare som ska utbildas i egen regi anmäler sig själv via msb.se till detta kurstillfälle. Efter att anmälan har inkommit så kommer anmälan att godkännas av kontaktperson på räddningstjänsten i Utbildningsportalen. Samma rutin finns redan idag i samband med hantering av anmälningar till Grib och vidareutbildningar. Kursansvarig för Kurs 1 i egen regi kommer även att ansvara för betygsättning i Utbildningsportalen.
  Mer information om hur detta ska hanteras får ni i samband med godkänd ansökan.

  Bevarande av dokumentation
  Räddningstjänster som bedriver utbildning i egen regi ansvarar själva för att bevara dokumentation kring studerandes lärande i två år efter det att utbildningen avslutats. Det kan vara prov, dokumentation av praktisk genomförda moment, inlämningsuppgifter mm. Syftet med bevarandet av dokumentationen är att MSB ska kunna spåra den studerandes dokumenterade kunskaper i händelse av att den studerande saknar tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig undervisningen i kurs 2.

  Nätverksträffar
  Samtliga genomförare av Grib kurs 1 i egen regi kommer erbjudas nätverksträffar två gånger per år. Under nätverksträffarna uppdateras räddningstjänster kring justeringar av bland annat undervisningsmaterial och det finns tillfälle till dialog kring olika delar i utbildningen. Nätverksträffarna genomförs i ett e-mötesverktyg.

  Besök av MSB
  Under genomförandet av utbildning i egen regi kommer MSB att vilja besöka och ha dialog med aktuella räddningstjänster. Besöken kan ske både på plats under en dag eller via ett e-mötesverktyg. 

Kurs 2

Kurs 2 inleds med en veckas distansutbildning och avslutas med två veckors närträff. Den sista kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter till en kompetens att självständigt genomföra insatser vid vanligt förekommande olyckor.

Efter godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis som ger den studerande möjligheter att söka vidareutbildning och fortbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Du kan läsa mer om innehållet i kurs 2 nedan:

 • Kurs 2 - Räddningsinsatsen

  Inom ämnesområdet brand behandlas brandförloppets olika skeden genom förevisning samt brandgasventilationsövningar i kall och varm miljö. Vidare behandlas släcktekniker, släckverktyg och släckövningar vid brand i byggnad, konstruktionsbränder och livräddning. Även riskbedömning, byggnadstekniskt brandskydd, arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning behandlas kopplat till de ovan nämnda innehållsdelarna.

  Innehållet behandlar inom ämnesområdet räddning verktyg för losstagning vid trafikolycka med tillhörande personlig skyddsutrustning, räddningstjänstens organisation och roller vid trafikolycka samt säkert arbete i vägtrafikmiljö. Vidare är riskbedömning vid trafikolycka med olika typer av fordon i olika riskmiljöer en del av innehållet. Även hur fordonskonstruktioner samt fordon och alternativa drivmedel kan påverka olika losstagningsmetoder kopplat till den drabbades tillstånd behandlas.

  Räddningsområdet är stort och behandlar även räddningstjänstens organisation och utrustning vid ytlivräddning samt vanligt förekommande metoder inom vattenlivräddning. Även verktyg och metoder för dörrforcering samt den lagstiftning som påverkar arbetet är en del av innehållet.

  Inom farliga ämnen behandlas riskbedömning och organisation vid olycka med farligt ämne samt personlig skyddsutrustning. Vidare behandlas kontamineringsvägar, saneringsmetoder, livräddande personsanering och sanering av egen personal. Även utrustning och metoder för att begränsa spridning av farliga ämnen i miljön behandlas inom ämnet.

  Inom ämnesområdet miljö behandlas miljöfarliga ämnens effekter på människor och miljö vid olyckor och räddningsinsatser kopplat till farliga ämnen och brand. Även spridning och begränsning av farliga ämnen i miljön behandlas samt för ämnet relevant lagstiftning.

  Akut omhändertagande behandlar systematisk akut omhändertagande enligt S-XABCDE via praktisk tillämpning. Vidare behandlas specifika akuta tillstånd, prehospital sjukvårdsledning samt prioritering och triagering av skadade individer vid större händelser med många drabbade.

  Inom området krisstöd utgår innehållet från aktuella teorier kring bemötande av drabbad. Även individens motståndskraft samt stress och stresshantering kopplat till arbetsmiljö berörs inom ämnesområdet.

  Innehållet behandlar även informationsdelning genom praktiskt handhavande av Rakelterminalen och dess olika funktioner utifrån behovsbild vid insatser.

  Nedan ser du beskrivningen av innehållet i kurs 2 presenterat kort sammanfattat i en bild med innehållet som rubriker.

  Klicka på bilden för större bild:

  Kurs-2.jpg

Information till räddningstjänster

Under våren 2024 bjuder MSB in till informationsmöten på distans. Mötena riktar sig främst till räddningstjänstpersonal med ett särskilt ansvar för utbildning. Till exempel utbildningssamordnare/utbildningsansvariga/RIB-chefer. Men mötena riktar sig även till brandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap.

Informationsmöten:

Datum för kommande möten:

 • 18 april
 • 7 maj
 • 23 maj
 • 3 juni
 • 11 juni

Träffar för referensgruppen

Årets första träff med referensgruppen sker den 5 februari.

Tidplan för arbetet

 • Hösten 2023

  • Fortsatt utveckling
  • Dialog referensgrupp
  • Beslut styrdokument och struktur
 • Våren 2024

  • Utveckling av undervisningsmaterial
  • Utvecklingsarbete kopplat till genomförande i egen regi samt stödkurser
  • Informationsmöten för räddningstjänster
  • Löpande referensgruppsmöten
 • Hösten 2024

  • Ansökan om genomförande i egen regi öppnar
  • Instruktörsutbildning för genomförande i egen regi
  • Informationsmöten för räddningstjänster
  • Löpande referensgruppsmöten
 • Året 2025

  Grib 2.0 i drift.

Frågor och svar om förändringarna i utbildningen

 • Varför förändras utbildningen?
  • MSB vill ta tillvara lärdomar av pandemin och genom det möjliggöra att fler kan komma till utbildning.
  • MSB vill undersöka möjliga strukturförändringar i utbildningen som underlättar räddningstjänstens arbete med att få ny personal utbildad på kortare tid än tidigare samt ger räddningstjänsten ökad flexibilitet kopplat till utbildningens praktikdelar.
  • MSB behöver utveckla en utbildning som är ekonomiskt hållbar över tid.
  • MSB vill ta tillvara resultat ifrån systematiskt kvalitetsarbete, bland annat utvärderingar.
 • Hur förändras utbildningen?
  • Utbildningens innehåll uppdateras med bland annat RUHB.
  • Utbildningen inleds med ett grundläggande webbkurspaket som möjliggör snabbt påbörjande av grundutbildning.
  • Distansundervisning utökas där det är möjligt utan att minska andelen praktiska moment i utbildningen.
  • Utbildningens praktikdel blir mer flexibel.
 • Var kommer Gributbildningen genomföras?

  Gributbildningen kommer i sin helhet fortsatt tillhandahållas på ett antal orter i landets regioner inklusive MSB:s skolor.

  MSB kommer från och med 2025 erbjuda samtliga räddningstjänster i Sverige möjligheten att genomföra egen utbildning i enlighet med styrdokument för Grib kurs 1.

  Konceptet kommer innebära ett digitalt ansökningsförfarande och kvalitetssäkringsaktiviteter. Det utgår ingen ersättning till den räddningstjänst som väljer att genomföra egen utbildning.

Kontakta oss

Har du frågor om utvecklingen av Grib är du välkommen att mejla oss:  utbildning@msb.se.

Senast granskad: 26 februari 2024

Till toppen av sidan