Till innehåll på sidan

Medicinering och skador bland äldre : studier om läkemedelsanvändning och fallskador

Medicinering och skador bland äldre : studier om läkemedelsanvändning och fallskador

Detaljer

Medicinering och skador bland äldre : studier om läkemedelsanvändning och fallskador
Publikationsnummer
MSB760
ISBN-nummer
978-91-7383-493-3
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
18 s.
Pris
0 kronor
Fallolyckor är den olyckstyp eller skademekanism som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under 2012 omkom drygt 1 600 personer i fallolyckor, nästan 74 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och nästan 240 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. Det är drygt fem gånger fler som dör till följd av fallolyckor än till följd av olyckor i vägtrafiken. Det är sju gånger fler som behöver läggas in på sjukhus efter fallolyckor än efter olyckor i vägtrafiken. Fallolyckor är också, tillsammans med förgiftningsolyckor, den olyckstyp som ökar snabbast av alla olyckstyper. Fall är den vanligaste skademekanismen i samtliga åldersgrupper utom i åldrarna 13-44 år där kläm- eller skärskador är vanligast. I den äldsta åldersgruppen, 80 år eller äldre, orsakas nio av tio skador av ett fall. Dödsfall och sjukhusinläggning drabbar framförallt äldre människor. Antalet fallolyckor med svåra skador kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna. I föreliggande forskningsarbete har en rad aspekter på läkemedelsanvändning bland äldre människor och risk för fallskador belysts. Bland annat har sambandet mellan typ av läkemedel och risk för fallskada, sambandet mellan antal läkemedel och risk för fallskada samt betydelsen av levnadsvanor och hälsostatus studeratas. Forskningen har genomförts vid Karolinska institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, under ledning av professor Lucie Laflamme på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Totalt har arbetet resulterat 6 vetenskapliga artiklar, två masteruppsatser, och en populärvetenskaplig rapport. Denna rapport är en översiktlig sammanfattning av forskningsarbetet och för mer exakta uppgifter om metodik och resultat hänvisas till respektive artikel.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan