Till innehåll på sidan

Varnings- och förbudsskyltar

För hantering av farliga kemikalier, brandfarliga och explosiva varor finns regler om varnings- och förbudsskyltning.

De allmänna reglerna om varnings- och förbudsskyltning vid hantering av farliga kemikalier finns i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Som komplement till detta finns anvisningar även i flera skrifter från MSB. Skyltning kan även utgöra ett led i uppfyllandet av aktsamhetskraven i 6 § lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Allmänna regler om skyltning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker ska varningsskyltar finnas ”där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten”. Med farliga kemiska produkter avses produkter som klassificeras för någon fysikalisk fara eller hälsofara enligt kriterierna i CLP-förordningen. Detta omfattar de flesta brandfarliga och explosiva varor, dock inte brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 °C.

Enligt samma föreskrifter gäller att: "Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras [...] och om hur dessa risker ska förebyggas". Kemiska riskkällor är "ämnen och blandningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall genom att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion", och kan även omfatta brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 °C. Varningsskyltning kan vara ett sätt att informera om riskerna för brand vid hantering av brandfarliga vätskor.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker har nummer AFS 2011:19 men har ändrats 2015 och senast 2018. Varningsskyltning för farliga kemiska produkter behandlas i 20a §, och information till arbetstagare om kemiska riskkällor behandlas i 13 §. En konsoliderad version med ändringarna införda kan laddas ner här.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Särskilda krav för brandfarliga och explosiva varor

Enligt 6 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar sådana varor "[...] vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna [...]". Skyltning som varnar för brand- och explosionsfaror, och skylt om förbud mot införande av öppen eld, kan utgöra ett led i att uppfylla detta krav.

I flera föreskrifter och informationsmaterial från MSB finns krav på och anvisningar för användningen av varnings- och förbudsskyltar. Många av de äldre författningarna hänvisar till Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3, som upphävdes 2012. Dessa hänvisningar ska nu förstås som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

MSB har också bestämmelser om varningsskyltning av riskområden för explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, EX-skylten, i SRVFS 2004:7.

MSB:s föreskrifter om brandfarliga och explosiva varor

Skyltarnas utseende

Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, vilket framgår av AFS 2011:19. Denna bestämmelse gäller sedan den 1 juni 2015.

De tidigare varningsskyltarna, som var triangulära med gul bakgrund och svart ram, har fasats ut under en övergångsperiod fram till 1 juni 2019. Efter detta datum får endast CLP-piktogrammen användas. CLP är EU:s genomförande av FN:s globalt harmoniserade system GHS.

Varningsskyltar för brandfarliga, oxiderande och explosiva varor

Läs mer om CLP och GHS

Förbudsskyltars utseende, bland annat skylten om förbud mot rökning och öppen eld återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler.

Skylt om förbud mot rökning och öppen eld

Förbudsskyltars utseende, bland annat skylten om förbud mot rökning och öppen eld återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler.

EX-skylten som varnar för explosiv atmosfär ska fortsatt vara en triangulär skylt med gul bakgrund och svart ram.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan