Till innehåll på sidan

Så arbetar vi med regler

Så här tar MSB fram nya föreskrifter och allmänna råd.

EU-direktiv

EU:s lagstiftande institutioner utfärdar EU-direktiv. EU-direktiv är rättsakter som måste omvandlas till nationell rätt. Om ett medlemsland inte har antagit de bestämmelser som direktivet kräver när en angiven tidsgräns har passerat så gäller direktivet, om vissa förutsättningar är uppfyllda, i stället för den nationella lagstiftningen.
Till varje författning som omvandlar ett EU-direktiv till svenska regler finns en fotnot med det aktuella EU-direktivets nummer.

MSB:s EU-arbete

Konsekvensutredning

Innan ett förslag till nya eller ändrade föreskrifter skickas på remiss görs alltid en konsekvensutredning som bland annat ska belysa vilka effekter reglerna får för företag.
 
I förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning finns bland annat bestämmelser om när en konsekvensutredning ska göras och vad en konsekvensutredning ska innehålla.

Förslag på remiss

När det finns ett färdigt förslag till föreskrifter eller allmänna råd skickas det på remiss till berörda företag, kommuner, andra myndigheter och organisationer. Remissen distribueras via e-post med hänvisning/länk till MSBs webbplats. Remisser läggs alltid ut på MSB:s webbplats, vilket ger även de som inte fått remissen med e-post möjlighet att lämna synpunkter.

Remissen består av följebrev (missiv) och sändlista, förslag till nya regler och konsekvensutredning.

Av remissen framgår hur, och till vem man kan lämna synpunkter. Remisstiden ska vara minst fyra veckor.

Remissvaren ställs sedan samman och de föreslagna reglerna kan komma att ändras på grund av inkomna synpunkter.

Sammanställningen av remissvaren skickas till samtliga samråds- och remissinstanser.

Publicering och distribution

Föreskrifter och allmänna råd finns tillgängliga på MSB:s webbplats. Först i remissversion och därefter den beslutade versionen med fastställt tryckdatum.

Försäljning och distribution av tryckta författningar sköts av Norstedts Juridik.

Kontakt

Norstedts Juridik
08-598 191 90
http://www.nj.se/offentligapublikationer

Senast granskad: 16 juni 2019

Till toppen av sidan