Till innehåll på sidan

Jobba som Natosamordnare

Som Natosamordnare samordnar och stöttar du andra i frågor kopplat till Nato och alliansens civila beredskapsarbete.

Sverige har ansökt om medlemskap i Nato vilket innebär att förberedelserna är i full gång på både militär och civil sida. Som Natosamordnare bidrar du till förberedelserna tillsammans med andra avdelningar inom MSB och beredskapssystemet i stort. Redan idag har MSB i uppdrag att samordna det svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för partnerskapet med Nato.

Som Natosamordnare tillhör du avdelningen för internationell samordning (IA) som har ansvaret för att ta fram den övergripande inriktningen för myndighetens internationella samarbeten med utgångspunkt i prioriterade verksamhetsområden. Avdelningen stödjer myndighetsledningen och andra delar av MSB med expertis kopplat till exempelvis EU, Norden, Transatlantiskt samarbete, och Östersjöområdet.

Vad gör en Natosamordnare?

Att arbeta i en komplex internationell miljö innebär att ingen dag är den andra lik. Som Natosamordnare är du spindeln i nätet och har varierade arbetsuppgifter som alla kräver stor kunskap om Nato men också kunskap kring andra internationella samarbeten och relationer samt totalförsvarsfrågor. Några av dessa arbetsuppgifter är exempelvis:

Stötta civila aktörer inom totalförsvaret i frågor som rör Nato

MSB har en stödjande och samordnande roll kopplat till Natos civila beredskapsarbete. Som Natosamordnare stöttar du ibland Regeringskansliet inför Nato-möten. Du leder och sammankallar till möten för samverkansgruppen bestående av de myndigheter som deltar i Natos civila beredskapsarbete. Du upprätthåller en samlad bild av svenskt deltagande i det civila beredskapsarbetet. Som Natosamordnare bidrar du även till att lärdomar från arbetet inom Natos civila kommittéstrukturer omhändertas i myndighetens övergripande arbete inom civilt försvar.

Utbilda och analysera

Som Natosamordnare genomför du kunskapshöjande aktiviteter och utbildningar för aktörer inom totalförsvaret om Nato som organisation, alliansens civila beredskapsarbete och hur Sverige bidrar i detta arbete.

Bidra till Natos processer

Som Natosamordnare bidrar du också till MSB:s framtagande av underlag kring svensk civil förmåga inom ramen för Natos planeringsprocesser och till Natos utveckling inom civil beredskap. Dessutom arbetar du med analys inom områden kopplat till de kommande Natomedlemskapen. Detta inkluderar även relationen till andra internationella samarbeten och som bidrag till utvecklingsarbetet av det civila försvaret på nationell nivå.

Samverka med Försvarsmakten

Natos civila beredskapsarbete syftar till att stärka allierade och partnerländers motståndskraft. Det innebär att du som Natosamordnare har många kontakter med Försvarsmakten och tillsammans med andra företräder det civila försvaret i Försvarsmaktens arbeten och dialoger med Nato.

Delta som Sveriges representant i Civil Protection Group

I Natos planeringsgrupp för civilskyddsfrågor är MSB Sveriges representant och som Natosamordnare deltar du på dessa möten. I de civila planeringsgrupperna erbjuds möjlighet att dela erfarenheter kring hur allierade länder arbetar för att stärka samhällets motståndskraft.

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan